نام شرکت آخرین قیمت تغییر (درصد) حجم معاملات
40 نماد با بیشترین حجم معامله صفحه 1 از 2
شاخص کل 73906 % 0 تعداد کل معاملات 61945 ارزش کل معاملات 2073259751400