نام شرکت آخرین قیمت تغییر (درصد) حجم معاملات
40 نماد با بیشترین حجم معامله صفحه 1 از 2
شاخص کل 64052 %0.73 تعداد کل معاملات 26730 ارزش کل معاملات 3282201596727