نام شرکت آخرین قیمت تغییر (درصد) حجم معاملات
40 نماد با بیشترین حجم معامله صفحه 1 از 2
شاخص کل 65256 %0.2 تعداد کل معاملات 61306 ارزش کل معاملات 1862332624759