نام شرکت آخرین قیمت تغییر (درصد) حجم معاملات
40 نماد با بیشترین حجم معامله صفحه 1 از 2
شاخص کل 72354 %0.02 تعداد کل معاملات 31897 ارزش کل معاملات 1022325670286