شماره حساب های کارگزاری مفید

شماره حساب‌های شرکت کارگزاری مفید

نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
سیبا بورس ۶۹۵ ۰۱۰۲۳۰۹۸۷۲۰۰۱ IR۵۲۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۲۳۰۹۸۷۲۰۰۱
نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
جام هفت‌تیر ۶۳۵۹۴ ۲۵۰۵۴۵۳۱۵ IR۱۴۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۰۵۴۵۳۱۵
جام بورس‌ ۶۲۰۵۹ ۱۶۷۱۰۹۴۳ IR۱۲۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۷۱۰۹۴۳
نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
جاری کار ۱۱۰ ۱۵۶۳۵۰۴۰۰ IR۸۷۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۶۳۵۰۴۰۰
نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
سپهر حافظ ۱۹۸۶ ۰۱۰۰۸۴۰۶۰۹۰۰۰ IR۷۳۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۸۴۰۶۰۹۰۰۰
نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
جاری هفت‌تیر ۲۴۷ ۸۶۷۵۷۴ IR۲۰۰۱۵۱۰۰۰۰۰۲۴۷۰۰۰۰۸۶۷۵۷۴
نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
جاری سی‌تیر ۸۴۹ ۸۴۹-۴۰-۷۰۰۲۰۰-۱ IR۶۸۰۵۶۰۰۸۴۹۰۴۰۰۰۷۰۰۲۰۰۰۰۱
نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
جاری حافظ ۰۱۰۶ ۱۰۶-۲-۶۹۲۱۶-۱ IR۱۳۰۵۵۰۰۱۰۶۰۰۲۰۰۰۶۹۲۱۶۰۰۱
نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
جاری کریم‌خان ۴-۱۰۰۷ ۰۱۰۰۰۲۶۰۹۱۰۰۲ IR۴۰۰۵۴۰۱۰۰۷۰۲۱۱۰۰۲۶۰۹۱۰۰۲
نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
جاری هفت‌تیر ۲۰۷ ۲۰۷-۱۱-۲۴۰۷۲۱-۱ IR۹۵۰۵۷۰۰۲۰۷۰۱۱۰۰۲۴۰۷۲۱۰۰۱

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

شماره حساب صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز www.fundsite.emofid.com

شماره حساب شبا شماره کارت
۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰ IR۰۳۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰ ۶۱۰۴ - ۳۳۷۶ - ۶۴۹۲ - ۰۵۵۸

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ممتاز

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ممتاز www.momtazfund.com

شماره حساب شبا شماره کارت
۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱ IR۳۲۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱ ۶۱۰۴ - ۳۳۷۶ - ۶۴۹۲ - ۳۶۹۳

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره حساب صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو www.pishrofund.com

شماره حساب شبا شماره کارت
۵۸۰۲۳۵۲۶۸۴ IR۶۹۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۵۸۰۲۳۵۲۶۸۴ ۶۱۰۴ - ۳۳۷۶ - ۶۴۹۲ - ۳۷۷۶

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره حساب صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه www.omid-fund.com

شماره حساب شبا شماره کارت
۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱ IR۹۴ ۰۱۲۰ ۰۲۰۰ ۰۰۰۰ ۴۴۹۱ ۶۱۹۴ ۶۱ ۶۱۰۴ - ۳۳۷۹ - ۸۳۱۱ - ۷۲۱۷

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

شماره حساب صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید www.namifund.com

شماره حساب شبا شماره کارت
۸۳۲۳۲۴۸۲۵۱ IR۷۰ ۰۱۲۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۸۳۲۳ ۲۴۸۲ ۵۱ ۶۱۰۴ - ۳۳۷۶ - ۳۰۷۰ - ۲۱۲۲