تحلیل تکنیکال
زمان: سه شنبه 3 تیر

ساعت: 13 تا 15

تعداد جلسات: دو

شعبه: اهواز-

سطح دوره: مبتدی نوع دوره: حضوری

متن تحلیل تکنیکال