آشنایی با بورس
زمان: چهارشنبه 5 مرداد

ساعت: 14 تا 16

تعداد جلسات: یک

شعبه: تهران-هفت-تیر-

سطح دوره: مبتدی نوع دوره: حضوری

متن کامل