کلاس مقدمات بورس
زمان: یکشنبه 2 شهریور

ساعت: 11 تا 13

تعداد جلسات: دو

شعبه: اراک-

سطح دوره: حرفه ایی نوع دوره: حضوری

متن کامل