ماهشهر
اصول بازار سرمایه

متن خلاصه

سطح دوره: مبتدی نوع دوره: حضوری
زمان: شنبه 20 تیر

ساعت: 15 تا 17

تعداد جلسات: یک

اراک
کلاس مقدمات بورس

متن خلاصه

سطح دوره: حرفه ایی نوع دوره: حضوری
زمان: یکشنبه 2 شهریور

ساعت: 11 تا 13

تعداد جلسات: دو

تهران-هفت-تیر
آشنایی با بورس

متن خلاصه

سطح دوره: مبتدی نوع دوره: حضوری
زمان: چهارشنبه 5 مرداد

ساعت: 14 تا 16

تعداد جلسات: یک

اهواز
تحلیل تکنیکال

خلاصه تحلیل تکنیکال

سطح دوره: مبتدی نوع دوره: حضوری
زمان: سه شنبه 3 تیر

ساعت: 13 تا 15

تعداد جلسات: دو