شماره حساب‌های شرکت کارگزاری مفید و صندوق‌های مشترک

شماره حساب‌های شرکت کارگزاری مفید

نام بانک نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
ملی سیبا بورس ۶۹۵ ۰۱۰۲۳۰۹۸۷۲۰۰۱ ۵۲۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۲۳۰۹۸۷۲۰۰۱ IR
ملت جام هفت‌تیر ۶۳۵۹۴ ۲۵۰۵۴۵۳۱۵ ۱۴۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۰۵۴۵۳۱۵ IR
تجارت جاری کار ۱۱۰ ۱۵۶۳۵۰۴۰۰ ۸۷۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۶۳۵۰۴۰۰ IR
صادرات سپهر حافظ ۱۹۸۶ ۰۱۰۰۸۴۰۶۰۹۰۰۰ ۷۳۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۸۴۰۶۰۹۰۰۰ IR
سپه جاری هفت‌تیر ۲۴۷ ۸۶۷۵۷۴ ۲۰۰۱۵۱۰۰۰۰۰۲۴۷۰۰۰۰۸۶۷۵۷۴ IR
سامان جاری سی‌تیر ۸۴۹ ۸۴۹-۴۰-۷۰۰۲۰۰-۱ ۶۸۰۵۶۰۰۸۴۹۰۴۰۰۰۷۰۰۲۰۰۰۰۱ IR
اقتصاد نوین جاری حافظ ۰۱۰۶ ۱۰۶-۲-۶۹۲۱۶-۱ ۱۳۰۵۵۰۰۱۰۶۰۰۲۰۰۰۶۹۲۱۶۰۰۱ IR
پارسیان جاری کریم‌خان ۴-۱۰۰۷ ۰۱۰۰۰۲۶۰۹۱۰۰۲ ۴۰۰۵۴۰۱۰۰۷۰۲۱۱۰۰۲۶۰۹۱۰۰۲ IR
پاسارگاد جاری هفت‌تیر ۲۰۷ ۲۰۷-۱۱-۲۴۰۷۲۱-۱ ۹۵۰۵۷۰۰۲۰۷۰۱۱۰۰۲۴۰۷۲۱۰۰۱ IR
ملت جام بورس ۶۲۰۵۹ ۱۶۷۱۰۹۴۳ ۱۲۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۷۱۰۹۴۳ IR

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

شماره حساب صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز به نام شرکت کارگزاری مفید www.fundsite.emofid.com
نام بانک شماره حساب شبا شماره کارت
ملت ۳۶۳۵۳۶۳۵۰۰ IR۰۸ ۰۱۲۰ ۰۲۰۰ ۰۰۰۰ ۳۶۳۵ ۳۶۳۵ ۰۰ ۶۱۰۴ - ۳۳۷۹ - ۸۳۱۱ - ۶۳۷۵

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ممتاز

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ممتاز به نام شرکت کارگزاری مفید www.momtazfund.com
نام بانک شماره حساب شبا شماره کارت
ملت ۴۹۰۰۰۰۰۰۷۹ IR۴۳ ۰۱۲۰ ۰۲۰۰ ۰۰۰۰ ۴۹۰۰ ۰۰۰۰ ۷۹ ۶۱۰۴ - ۳۳۷۹ - ۸۳۱۱ - ۶۳۸۳

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره حساب صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو به نام شرکت کارگزاری مفید www.pishrofund.com
نام بانک شماره حساب شبا شماره کارت
ملت ۳۳۰۰۰۹۰۰۰۰ IR۶۱ ۰۱۲۰ ۰۲۰۰ ۰۰۰۰ ۳۳۰۰ ۰۹۰۰ ۰۰ ۶۱۰۴ - ۳۳۷۹ - ۸۳۱۱ - ۶۳۶۷

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره حساب صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه به نام شرکت کارگزاری مفید www.omid-fund.com
نام بانک شماره حساب شبا شماره کارت
ملت ۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱ IR۹۴ ۰۱۲۰ ۰۲۰۰ ۰۰۰۰ ۴۴۹۱ ۶۱۹۴ ۶۱ ۶۱۰۴ - ۳۳۷۹ - ۸۳۱۱ - ۷۲۱۷