تغییرات: % ،
شاخص کل :
ارزش معاملات :
نماد نام شرکت
درصد تغییر
حجم
آخرین قیمت قیمت قیمت دیروز