تغییرات: ٠.۲۴ % ، ۱۹۶
شاخص کل : ۷۹,۲۸٠
ارزش معاملات : ۱,۱۳۳,۹۸۸,۸٠۹,٠۳۵
نماد نام شرکت
درصد تغییر
حجم
آخرین قیمت قیمت قیمت دیروز
 • آ س پ ا.س.پ
  ٠.۷۳
  ۲٠۱,۱۶۷ ۹۵۶ ۹۶٠ ۹۵۳
 • اپ اسان پرداخت پرشین
  ۴.۹۹
  ۲,۵۴۱,۷۷۳ ۱۵,۹۷۴ ۱۵,۹۱۷ ۱۶,۷۵۴
 • اپرداز اتیه داده پرداز
  ٠.٠۳
  ۲۵۹,۳۸۲ ۱۱,۶٠۶ ۱۱,۵۹۹ ۱۱,۵۹۵
 • اتکام شرکت بیمه اتکایی امین
  ۴.۵
  ۶۸۳,۹۵۵ ۱,۳۹۲ ۱,۴۳۹ ۱,۳۷۷
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان
  ٠.۶۱
  ۴,۳۹۸ ۱,۵۶۸ ۱,۶٠۳ ۱,۶۱۳
 • اخابر مخابرات ایران
  ۳.۴۶
  ۵,۶۳۴,۷۷٠ ۲,۲۶۹ ۲,۲۹۸ ۲,۲۲۱
 • ارفع شرکت اهن و فولاد ارفع
  ۴.۵۲
  ۴۵۹,۹۹۷ ۳,٠۹٠ ۳,۱۴۴ ۳,٠٠۸
 • آسیا بیمه اسیا
  ۳.٠۸
  ۵۹۹,۷۲۳ ۱,۷۱۴ ۱,۷۳۹ ۱,۶۸۷
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
  ۱.۶۳
  ۲٠۵,۹۲۴ ۱,۵٠۸ ۱,۵٠۸ ۱,۵۳۳
 • اعتلاح شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
  ۴.۶۵
  ۶٠۹,۳٠٠ ۴۵٠ ۴۵٠ ۴۳٠
 • افرا افرانت
  ۴.۹۳
  ۱۷,۲۶۴ ۳,۳۹۷ ۳,۴٠٠ ۳,۲۴٠
 • افراح افرانت
  ۴.۹۶
  ۱۵,۲٠۲ ۱,۶۷٠ ۱,۶۷۱ ۱,۵۹۲
 • البرز بیمه البرز
  ٠.۵
  ۹۷۹,۲۲۳ ۱,۳۶۹ ۱,۳۹٠ ۱,۳۸۳
 • انرژی۳ سایر اشخاص بورس انرژی
  ۱.۱
  ۶٠,٠۲۴ ۳,۸۵۸ ۳,۸۵٠ ۳,۸۹۳
 • آینده بازرگانی اینده سازان بهشت پارس
  ۲.٠۴
  ۶۳۴,۸٠۵ ۱,۳۹۷ ۱,۴٠٠ ۱,۳۷۲
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه اهن
  ٠.۱۲
  ۱۳۷,۱٠۹ ۸,۸۲٠ ۸,۷۹٠ ۸,۷۷۹
 • بپاسح بیمه پاسارگاد
  ٠
  ۱,۲۵٠ ۱,۴۷۷ ۱,۴۷۷ ۱,۴۷۷
 • بترانس ایران‌ ترانسفو
  ٠.۷
  ۳,٠۲۶,۹٠۶ ۱۲,۹۶۹ ۱۲,۵۸٠ ۱۲,۴۹۲
 • بساما بیمه سامان
  ۱.۲۲
  ۱۹,۷۵۸ ۲,۶۵۷ ۲,۶۵٠ ۲,۶۸۳
 • بسویچ پارس‌سویچ‌
  ۳.۴۶
  ۳٠٠ ۹,۲۳٠ ۹,۵۴۹ ۹,۲۲۹
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌
  ۱.۲۳
  ۶۲,۵٠۵ ۶,۸۷۲ ۶,۸۵٠ ۶,۹۳۶
 • بکام کارخانجات تولیدی شهید قندی
  ۴.۹۶
  ۹۲۴,۲۹۳ ۱,۸۹۸ ۱,۹۲۵ ۱,۸۳۴
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج
  ۴.۹۸
  ۲,۴۷۴,٠۹۴ ۹,٠٠۴ ۹,۱۲۴ ۸,۶۹۱
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا
  ٠.۱۹
  ۵۴۱,۱۷۵ ۱٠,۸۷۶ ۱۱,۳٠٠ ۱۱,۲۷۸
 • بموتو موتوژن‌
  ٠.۳۸
  ۱۷,۷۸۳ ۴,۶۷۱ ۴,۶۵۸ ۴,۶۷۶
 • بمیلا توسعه بازرگانی اهن وفولادمیلاد
  ۶.۲۲
  ۹۱,۳٠٠ ۶۳۳ ۷٠٠ ۶۵۹
 • بنیرو نیروترانس‌
  ۴.۹۹
  ۵۳,۷۲۷ ۶,٠۸۳ ۶,۲۶۶ ۵,۹۶۸
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران
  ٠.٠۳
  ۸۶,۵۵۴ ۵,٠۱۶ ۵,٠۱۹ ۵,٠۱۷
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان
  ٠.۶۷
  ۸,۳۸٠,۳۷۹ ۲,٠۷٠ ۲,٠۷۱ ۲,٠۸۵
 • پارسیان بیمه پارسیان
  ۳.۶۴
  ۱۸۶,۱۳۱ ۱,۸۸۸ ۱,۸۲۲ ۱,۸۹۱
 • پارسیانح بیمه پارسیان
  ۷.۱۴
  ۱۴۶,٠۹۲ ۷۴۷ ۷۵٠ ۷٠٠
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو
  ٠.٠۵
  ۲۱٠,۵۲۴ ۱۵,۴۸۹ ۱۵,۷۶٠ ۱۵,۷۵۱
 • پتایر ایران‌ تایر
  ٠.۷۸
  ۳۶۱,۹۶۴ ۳,۱۲٠ ۳,۱٠٠ ۳,٠۷۶
 • پترول گروه پتروشیمی س.ایرانیان
  ٠.۹۲
  ۴,٠۳۷,۸۸۹ ۱,٠۷۵ ۱,٠۷٠ ۱,٠۸٠
 • پخش پخش البرز
  ۱.۱
  ۶۶۲,۹۶۹ ۲,۶۴۳ ۲,۶۵٠ ۲,۶۲۱
 • پخشح پخش البرز
  ۴.۲۷
  ۴۳,۱٠۳ ۱,۵۴۱ ۱,۵۸۶ ۱,۵۲۱
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌
  ٠.۷۱
  ۱۸۴,۵۴٠ ۳,۵۸۹ ۳,۵۱۲ ۳,۴۸۷
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس
  ۱.۶۷
  ۱,۹۱۳,۸۸۶ ۱,۱۲٠ ۱,۱۵٠ ۱,۱۳۱
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند
  ٠.۵۱
  ۳۱۶,٠۱۸ ۲,۳٠۳ ۲,۳۲٠ ۲,۳۳۲
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز
  ٠.۲۱
  ۱۵٠,۹۹۶ ۳,۶۴۳ ۳,۶۴۴ ۳,۶۵۲
 • پکویر کویر تایر
  ٠.۲۲
  ۷۶,۵۷٠ ۳,۹۷۴ ۴,٠٠٠ ۳,۹۹۱
 • پلاسک پلاسکوکار
  ۱.۵۹
  ۱,٠۹۵,۴۶۵ ۷۶٠ ۷۶۵ ۷۵۳
 • پلوله گازلوله‌
  ۱.۸۶
  ۷٠,۲۶۹ ۴,٠۳۷ ۴,٠٠٠ ۴,٠۷۶
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌
  ۲.۲۹
  ۳,۲۸۷,۵۲۹ ۲,۷۸۵ ۲,۸٠۵ ۲,۷۴۲
 • تپکو تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو
  ۱.۱۱
  ۱,۳۱۹,۸۲۵ ۶۱۹ ۶۲٠ ۶۲۷
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌
  ۴.۹۹
  ۶۱,۶۴۲ ۳,۶٠۸ ۳,۵٠۱ ۳,۶۸۵
 • تجار گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان
  ٠
  ۳۱٠,۶٠۵ ۲,۶۱۲ ۲,۶٠٠ ۲,۶٠٠
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌
  ۴.۹۹
  ۱۶۵,۴۳۲ ۴,۲۶۶ ۴,۲۶۶ ۴,٠۶۳
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌
  ٠.۱۳
  ۲,۴۵۷,٠۸۹ ۷۶۴ ۷۶۴ ۷۶۳
 • تکنو تکنوتار
  ٠.۶
  ۱۵۵,۸۶٠ ۲,۱۴۱ ۲,۱۴٠ ۲,۱۵۳
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه
  ۴.۷۷
  ۲۹,۸۳۷ ۷,۵۳۹ ۷,۴۸٠ ۷,۸۵۵
 • تمحرکه ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌
  ۴.۹۳
  ۹۸۲,٠۲۹ ۱,۴۱٠ ۱,۴۲۴ ۱,۳۵۷
 • توریل توکاریل
  ۳.۱۴
  ۱,۳۵۳,۳۴۲ ۲,۱۵۱ ۲,۱۹۶ ۲,۱۲۹
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین
  ٠.٠۶
  ۱,۱۱۱,٠٠٠ ۶,٠۴۷ ۵,۹٠۳ ۵,۸۹۹
 • ثاباد توریستی ورفاهی ابادگران ایران
  ۴.۹۹
  ۹۸۲,۴۶٠ ۱,۹۳۵ ۱,۹۳۵ ۱,۸۴۳
 • ثاژن سخت‌ اژند
  ۳.۶۹
  ۱,۳۲۳,۷۶۸ ۳,۶۲٠ ۳,۶۷۶ ۳,۵۴۵
 • ثباغ شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
  ۴.۹۶
  ۳,۱۱۶,۱۲۳ ۱,۹۸٠ ۲,٠۱٠ ۱,۹۱۵
 • ثباغح شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
  ۴.۹۲
  ۷,۵٠٠,٠٠٠ ۷۸۳ ۷۸۸ ۷۵۱
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود
  ۳.٠۱
  ۳۴۲,۹۲۶ ۱,۳٠۲ ۱,۳٠٠ ۱,۲۶۲
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد
  ۱.۳۵
  ۱,۸۵۲,۲۷۸ ۱,۱۹۸ ۱,۲٠٠ ۱,۱۸۴
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
  ۴.۹۷
  ۷۹۷,۷۴۲ ۱,۲۳۶ ۱,۲۴۵ ۱,۱۸۶
 • ثعتما س. ساختمانی اعتماد گستر
  ٠
  ۵۳۱ ۱,۱۱۱ ۱,۱۱۱ ۱,۱۱۱
 • ثعمرا شرکت عمران و توسعه شاهد
  ۴.۹۵
  ۸,۵۸۶,۸۲۵ ۱,۵۸۹ ۱,۶۱۱ ۱,۵۳۵
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
  ۲.۲۶
  ۸۷۷,۱٠۳ ۱,٠۱۹ ۱,٠۳۷ ۱,٠۱۴
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌
  ۳.٠۹
  ۶,۷۵۹,٠۱۵ ۸۸۷ ۹٠٠ ۸۷۳
 • ثمسکنح سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌
  ۶.۶۶
  ۱٠,٠٠٠ ۱۴ ۱۴ ۱۵
 • ثنور سرمایه گذاری کوه نور
  ٠.۲۷
  ۱٠٠ ۲,۹٠٠ ۲,۹٠٠ ۲,۹٠۸
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌
  ۱.۵۷
  ۱,۷۶۴,۴۸۶ ۱,۷۱۴ ۱,۷۳۷ ۱,۷۱٠
 • جم پتروشیمی جم
  ۱.۱۵
  ۹۱۳,۲۱۴ ۹,۵۷۸ ۹,۶۴۸ ۹,۵۳۸
 • چافست افست‌
  ۱.۹۶
  ۱۷۶,۱۸۷ ۶,۷۷۷ ۶,۸۵٠ ۶,۷۱۸
 • چفیبر فیبر ایران‌
  ۴.۹۹
  ۸۸,۴۱۷ ۶,۳۳٠ ۶,۳۳٠ ۶,٠۲۹
 • چفیبرح فیبر ایران‌
  ۹.۹۸
  ۴٠,۹۱۲ ۵,۳۶۴ ۵,۳۶۴ ۴,۸۷۷
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس
  ۱.۲۹
  ۵۷۴,۶٠۶ ۲,۷٠۱ ۲,۶۷۷ ۲,۷۱۲
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
  ۳.۹۱
  ۸۳,۶۸۵ ۱۴,۹٠۵ ۱۴,۴٠۱ ۱۴,۹۸۷
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام
  ۴.۹۷
  ۱,۱۱۵,٠٠۲ ۳,۸۸۷ ۳,۹۲۵ ۳,۷۳۹
 • حتاید تایدواترخاورمیانه‌
  ٠.۲۳
  ۵٠۵,۸۷۲ ۳,۵۲٠ ۳,۴۸٠ ۳,۴۷۲
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا
  ۴.۹۸
  ۵,۵۷٠,۴۱۸ ۲,۵۲۱ ۲,۵۲۶ ۲,۴٠۶
 • حتوکاح حمل‌ونقل‌توکا
  ٠.۷۶
  ۵,۷۷۶,۲۷۴ ۱,۱۵۲ ۱,۱۷۱ ۱,۱۸٠
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر
  ۵
  ۸٠,۱۹۹ ۳,۶۲۱ ۳,۶۱٠ ۳,۸٠٠
 • حرهشا رهشاد سپاهان (سهامی عام
  ۹.۶۱
  ۱٠,٠٠٠ ۲,۲٠٠ ۲,۲٠٠ ۲,۴۳۴
 • حسیر ریل سیر کوثر
  ۴.۹۶
  ۶۷۲,۳۵۵ ۲,۵۳۸ ۲,۵۳۸ ۲,۴۱۸
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا
  ٠.۸۷
  ۱۸۴,۵۲۴ ۷,٠٠۹ ۷,٠٠٠ ۷,٠۶۲
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
  ۲.۹۴
  ۲۹۹,۱۳۴ ۳,۹۱۳ ۳,۹۸۳ ۴,۱٠۴
 • حفاری حفاری شمال
  ۱.۴۸
  ۵۴۳,۶۷۱ ۳,۷۴۵ ۳,۷۱۵ ۳,۷۷۱
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
  ۲.٠۴
  ۲۱۳,٠٠۱ ۴,٠۴۷ ۴,۱۳۳ ۴,٠۵٠
 • حکمت بانک حکمت ایرانیان
  ٠
  ۶۸۳,۵۲۱ ۱,۱۹۸ ۱,۲٠۳ ۱,۲٠۳
 • خاذین سایپااذین‌
  ٠.۴۳
  ۳,۹۶۶,۶۵٠ ۹۱۹ ۹۱۲ ۹۱۶
 • خاهن اهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
  ۱.۳۲
  ۴,۸۶۸,۴٠۸ ۳,۷۶۹ ۳,۶۵۱ ۳,۷٠٠
 • خبهمن گروه‌بهمن‌
  ۱.۱۵
  ۴۸۱,۲۲٠ ۱,۹٠۷ ۱,۹۲۸ ۱,۹٠۶
 • خپارس پارس‌ خودرو
  ٠.۲۳
  ۶,۵٠٠,۲۱۳ ۸۵۳ ۸۴۹ ۸۴۷
 • خپارسح پارس‌ خودرو
  ۱.۳۶
  ۱۲۹,٠۱۸,۲٠۱ ۷۳ ۷۲ ۷۳
 • ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
  ٠.٠۴
  ۳۷۷,۶۸۴ ۴,۲۲۴ ۴,۲۳۳ ۴,۲۳۱
 • ختور رادیاتور ایران‌
  ۴.۹۸
  ۸۶۲,٠۶۸ ۲,۸۵۱ ۲,۸۶۲ ۲,۷۲۶
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌
  ٠.۷۹
  ۷۲۱,۵٠۱ ۱,۵۵٠ ۱,۵۲٠ ۱,۵٠۸
 • خچرخش چرخشگر
  ۲.۳۸
  ۵۱۱,۹۷۱ ۱,۷۹۷ ۱,۷۶۳ ۱,۸٠۶
 • خدیزل بهمن دیزل
  ٠.۸۲
  ۵۵,۴۸۵ ۳,۶۳۹ ۳,۶۲۴ ۳,۶۵۴
 • خراسان شرکت پتروشیمی خراسان
  ۱.۴۱
  ۶,۶۴۲ ۶,۳۷۳ ۶,۳۹٠ ۶,۳٠۱
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌
  ٠
  ۹۶۴,۷۴۱ ۱,۲۵۵ ۱,۲۴٠ ۱,۲۴٠
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد
  ۱.۳۲
  ۱,۲۹۵,٠۹۲ ۹۱۵ ۹۲٠ ۹٠۸
 • خزامیا زامیاد
  ٠.۸۸
  ۳۶,۸۲۶,۵۴۱ ۹٠۲ ۸۹۳ ۹٠۱
 • خزر فنرسازی‌زر
  ۲.۹
  ۸۱۵,۲۱۳ ۸۸۲ ۸۷٠ ۸۹۶
 • خساپا سایپا
  ٠.۳۵
  ۲۸,۸۳٠,۴۵۷ ۱,۱۴۵ ۱,۱۳۴ ۱,۱۳٠
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌
  ۲.٠۴
  ۲۱۷,۷۳۶ ۲,۱٠۸ ۲,۱٠۹ ۲,۱۵۳
 • خصدرا صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌
  ٠.٠۳
  ۳۵,۴۸۲,۷۶۳ ۲,۷۹۹ ۲,۷۹۹ ۲,۸٠٠
 • خعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران
  ٠.۷
  ۲۵۴,۷۹۷ ۱,۱۳۵ ۱,۱۴۵ ۱,۱۳۷
 • خفناور مهندسی صنعتی روان فن اور
  ٠.٠۳
  ۷۴,۹۶۶ ۲,۵۶۱ ۲,۵۱۶ ۲,۵۱۵
 • خفنر فنرسازی‌خاور
  ۴.۹۵
  ۲,۴٠٠ ۲,۸۲۷ ۲,۶۸۸ ۲,۸۲۸
 • خکار ایرکا پارت صنعت
  ٠.۵۳
  ۱۷۶,۹۷٠ ۱,۱۲۸ ۱,۱۲٠ ۱,۱۲۶
 • خکاوه سایپا دیزل‌
  ۱.۶۸
  ۹,۱۱۹,۶۹٠ ۷۹۲ ۷۸۳ ۷۷٠
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌
  ٠.۶۴
  ۱,۶٠۸,۲۶۵ ۹۳۵ ۹۲٠ ۹۲۶
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو
  ٠.۴۷
  ۶,۴۷۱,۳۲۶ ۴,٠۶۶ ۴,٠۱٠ ۴,٠۲۹
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌
  ۴.۹۹
  ۱۷۹,۱۸۴ ۲,۶۱٠ ۲,۶۴۸ ۲,۵۲۲
 • خمحرکه نیرو محرکه‌
  ۱.۵۵
  ۱,۶۱۱,۵۴۴ ۱,۷۳۶ ۱,۷۶٠ ۱,۷۳۳
 • خمحور تولیدمحورخودرو
  ۱.۹
  ۱۶۴,۴۲۸ ۳,٠۵۱ ۳,٠٠٠ ۲,۹۴۴
 • خمهر مهرکام‌پارس‌
  ۱.٠۶
  ۴۷۹,۵۹۸ ۱,۵۹۲ ۱,۵۷۲ ۱,۵۸۹
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌
  ٠.۵۹
  ۱۳۱,۵۷۱ ۴,۴٠۲ ۴,۳۵۱ ۴,۳۷۷
 • خودرو ایران‌ خودرو
  ۳.۳۹
  ۳۳,۴۵۶,۲۴٠ ۲,۸۹۷ ۲,۸۹۱ ۲,۷۹۶
 • خودکفا اقتصادی و خودکفایی ازادگان
  ٠.۲۸
  ۱,٠۳٠ ۱۹,۴٠٠ ۱۹,۴٠٠ ۱۹,۴۵۵
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌
  ۱.۶۷
  ۷,۴۲۵ ۱۳,۱۹۳ ۱۳,٠٠٠ ۱۳,۲۲۱
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌
  ۴.۹۹
  ۱۳,۴۵۴ ۵,۹۹٠ ۵,۷٠۹ ۶,٠٠۹
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌
  ۳.۷۳
  ۳,۷۵۱ ۲۱,۵۷۷ ۲٠,۸٠٠ ۲۱,۶٠۶
 • دالبر البرزدارو
  ۱.۷۹
  ۱۸,۹۵۵ ۱۲,۲٠۶ ۱۲,٠٠٠ ۱۲,۲۱۹
 • دامین داروسازی‌ امین‌
  ۲.۴۲
  ۹۱,۹۲۸ ۱,۸٠٠ ۱,۷۶۸ ۱,۸۱۲
 • دپارس پارس‌ دارو
  ۱.۶۷
  ۲۸,۴۱۱ ۱۵,۱۶۳ ۱۵,٠٠٠ ۱۵,۲۵۵
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌
  ٠.٠۱
  ۴۲,۱۱۳ ۸,۷۶۳ ۸,۷۹۲ ۸,۷۹۱
 • دتولید داروسازی تولید دارو
  ٠.۵۵
  ۶۹,۲۸٠ ۵,۹٠۶ ۵,۹٠٠ ۵,۹۳۳
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌
  ۲.۱۱
  ۴,۳۵٠ ۱۲,۷۳۹ ۱۲,۴۷٠ ۱۲,۷۳۹
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس
  ۴.۹۹
  ۱۳,۹۴۳ ۵,۲۲۶ ۵,٠٠۲ ۵,۲۶۵
 • درازک دارویی‌ رازک‌
  ٠.۹۱
  ۲۱,۸۲۸ ۲۱,۶۲۷ ۲۱,۴۵۴ ۲۱,۶۵۳
 • دروز داروسازی‌ روزدارو
  ۲.۸
  ۱,۷۸۵ ۲,۱۷۳ ۲,۱۱۲ ۲,۱۷۳
 • دزهراوی ‌داروسازی‌زهراوی‌
  ۴.۹
  ۱٠٠,٠٠٠ ۳٠,۲۳۹ ۳٠,۶٠٠ ۲۹,۱۶۹
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی
  ٠.۲۱
  ۲۳,۳۲۹ ۳,۲۳۱ ۳,۲٠٠ ۳,۱۹۳
 • دسانکوح داروسازی سبحان انکولوژی
  ۲.۷۲
  ۸,۴۸٠ ۱,۹۸۶ ۲,٠۳۴ ۱,۹۸٠
 • دسبحا گروه دارویی سبحان
  ۱.۶
  ۴۲,۳۷۱ ۵,۳۵۲ ۵,۲۷۵ ۵,۳۶۱
 • دسبحاح گروه دارویی سبحان
  ۱.۶۶
  ۶۱,۷۴۸ ۴,٠۴۶ ۴,٠۹٠ ۴,٠۲۳
 • دسبحان سبحان دارو
  ٠.٠۸
  ۴,۳٠٠ ۸,۳٠۳ ۸,۳۱٠ ۸,۳٠۳
 • دسینا داروسازی‌ سینا
  ۴.۹۹
  ۵۸,۴۷۵ ۱۶,۳۱۶ ۱۶,۸۳۲ ۱۶,٠۳۱
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌
  ۱.۹۹
  ۳۳,۴۱۲ ۷,٠۵۸ ۷,۱۵۷ ۷,٠۱۷
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌
  ۴.۹۹
  ۳,۵۱۷ ۸,۵۵۴ ۸,۱۳۵ ۸,۵۶۳
 • دفرا فراورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌
  ۴.۹۹
  ۱,۱۹٠ ۱۳,۱۹۹ ۱۲,۵۴۴ ۱۳,۲٠۴
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر
  ۱.۴۲
  ۳۷۶,٠۷۹ ۱,۵۹۱ ۱,۵۹٠ ۱,۶۱۳
 • دکیمی کیمیدارو
  ۲.۴۷
  ۱٠۳,۸۴۲ ۸,۳۸۷ ۸,۳۶٠ ۸,۱۵۸
 • دلر داروسازی‌ اکسیر
  ۲.٠۸
  ۲٠٠ ۶,٠٠۵ ۶,۱۳٠ ۶,٠٠۵
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌
  ٠.٠۷
  ۴۹,۷۳۶ ۴,٠٠٠ ۴,٠٠٠ ۳,۹۹۷
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند
  ٠.۲۲
  ۲۸۷,۷۸٠ ۸,۵۲۱ ۸,۴۹۹ ۸,۵۱۸
 • دیران ‌ایران‌دارو
  ٠.۷۱
  ۹۹,٠۵۹ ۳,۴۸۳ ۳,۴۹٠ ۳,۵۱۵
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌
  ٠.٠۳
  ۱۲,۱۱۴ ۱۹,٠۱۶ ۱۹,٠٠٠ ۱۹,٠٠۷
 • رتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو
  ٠.۵۷
  ۱۷٠,۲۳۳ ۸,۵۴٠ ۸,۷۳۷ ۸,۶۸۷
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش
  ٠.۵۹
  ۷۵,۸۸۳ ۴,٠۲۳ ۴,٠۴۸ ۴,٠۲۴
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس
  ۱.۷۴
  ۴۸۷,۲۵۳ ۱۸,۵۷۷ ۱۸,۷٠٠ ۱۸,۳۸٠
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
  ٠.۳۲
  ۴٠۵,۵۳۸ ۳,۷۲۶ ۳,۷۲۹ ۳,۷۱۷
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌
  ۳.۱۲
  ۲۴۹,۶۶٠ ۶,۹۱۳ ۶,۸٠٠ ۶,۵۹۴
 • زنجان صنایع پتروشیمی زنجان
  ۳.۶۴
  ۴۴۶,۵۸٠ ۱,۶۲۹ ۱,۶۵٠ ۱,۵۹۲
 • زنگان صنعت روی زنگان
  ٠.۵۴
  ۵,۹٠۲,۵۸۱ ۶,۷۹۹ ۶,۸۵۹ ۶,۸۲۲
 • ساراب سیمان‌ داراب‌
  ۴.۹۷
  ۱,٠۶۴,۶۴۵ ۱,۴۱۱ ۱,۴۳۶ ۱,۳۶۸
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌
  ۴.۹۷
  ۲۱۶,۴۹۳ ۴,٠۸۲ ۴,۱۳۴ ۳,۹۳۸
 • سایرا ایرانیت‌
  ۷.۶۹
  ۲۵٠ ۲,۱٠٠ ۲,۱٠٠ ۱,۹۵٠
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا
  ۳.۹۱
  ۲۵۱,۳۷٠ ۳,۸۱٠ ۳,۷۷۸ ۳,۹۳۲
 • سبزوا سیمان لار سبزوار
  ۴.۹۲
  ۲,٠٠٠,۳۵۶ ۸۶۶ ۸۷۳ ۸۳۲
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌
  ۲.۹۴
  ۱,۴۶٠ ۱۶,۱۹۷ ۱۶,۶۵٠ ۱۶,۱۷۳
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌
  ۴.۹۶
  ۳,۸۱۳,۲۴۷ ۱,۱۸۶ ۱,۲٠۶ ۱,۱۴۹
 • ستران سیمان‌ تهران‌
  ۴.۹۹
  ۲,۵۲۹,۵۲۹ ۲,۳۳۴ ۲,۳۵۶ ۲,۲۴۴
 • سجام مجتمع سیمان غرب اسیا
  ۴.۸۲
  ۲۴۹,۸٠۲ ۶۱۷ ۶۳٠ ۶٠۱
 • سخزر سیمان‌ خزر
  ۵
  ۲۸۱,۹٠۴ ۳,۵۷٠ ۳,۶۵۴ ۳,۴۸٠
 • سخواف سیمان مجد خواف
  ۱.۹۱
  ۷۸,۷۸۲ ۴۶۴ ۴۶۱ ۴۷٠
 • سخوز سیمان خوزستان
  ۲.۳۸
  ۴۴,۷۸۶ ۲,۶۸۴ ۲,۷۵٠ ۲,۶۸۶
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان
  ۲.۱۳
  ۲۵,٠۶٠ ۲,٠۴۵ ۲,٠۶٠ ۲,۱٠۵
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان
  ۴.۹۸
  ۲٠,٠٠٠ ۲,۳۴۱ ۲,۲۲۹ ۲,۳۴۶
 • سدور سیمان‌ دورود
  ۴.۹۶
  ۴,۳۸۲,۵٠۸ ۹۷۲ ۹۹۳ ۹۴۶
 • سرچشمه شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه
  ۱٠.۴۹
  ۷۳۲,۷۱۸ ۳,۲۸۶ ۳,۴٠٠ ۳,٠۷۷
 • سرود سیمان‌شاهرود
  ۴.۹۹
  ۳۹۹,٠۲۳ ۲,٠۵۱ ۲,۱٠۱ ۲,٠٠۱
 • سشرق سیمان‌ شرق‌
  ۱.۹۸
  ۲,۳۹۴,۳۲۸ ۱,۱۱۸ ۱,۱۳۱ ۱,۱٠۹
 • سشمال سیمان‌ شمال‌
  ۲.۳۸
  ۲٠۱,٠۳۳ ۱,۹۸۴ ۲,٠۲٠ ۱,۹۷۳
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌
  ۴.۹۸
  ۲۵۹,۶۸۸ ۲,۹۹۱ ۲,۹۹۲ ۲,۸۵٠
 • سغرب سیمان‌غرب‌
  ۴.۹۸
  ۲۷۵,۳۱۸ ۳,۷۶۱ ۳,۷۶۹ ۳,۵۹٠
 • سفار سیمان‌فارس‌
  ۱.۸۱
  ۱,۲۷٠ ۷,۳۳۱ ۷,۲٠٠ ۷,۳۳۳
 • سفارس سیمان‌فارس‌وخوزستان
  ۴.۹۹
  ۱٠,٠۱۱,۷۸۵ ۱,۵۲۵ ۱,۵۵۶ ۱,۴۸۲
 • سفارسح سیمان‌فارس‌وخوزستان
  ٠.۲۳
  ۹,۶۹۲,۳۵۸ ۴۲٠ ۴۲۱ ۴۲٠
 • سفارود کارخانه فارسیت درود
  ۶.۸۷
  ۲۲۷,٠٠٠ ۲۷۳ ۲۸٠ ۲۶۲
 • سفانو سیمان فارس نو
  ۴.۹۹
  ۹۴,۳۸۵ ۳,۷۷۷ ۳,۸۴۶ ۳,۶۶۳
 • سقاین سیمان‌ قائن‌
  ۴.۹۹
  ۴٠ ۲۷,۸۲۸ ۲۶,۴۴٠ ۲۷,۸۳۱
 • سکرد سیمان کردستان
  ۱.۹۱
  ۳۴۳,۸۴۹ ۱,۵۸۹ ۱,۵۹۱ ۱,۶۲۲
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌
  ۴.۹۹
  ۳۸۶,۸۱۶ ۳,٠۷٠ ۳,۱۵۴ ۳,٠٠۴
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌
  ۴.۶۵
  ۸۶,٠۵٠ ۴,۲۲۸ ۴,۳۶٠ ۴,۱۶۶
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
  ٠.۵
  ۱۳۲,۴۶۱ ۱,۱۹۱ ۱,۱۹۸ ۱,۱۹۲
 • سیستم همکاران سیستم
  ٠.۱۸
  ۱٠۴,۹۱۴ ۴,۷۹٠ ۴,۷۹۵ ۴,۷۸۶
 • شاراک پتروشیمی شازند
  ٠
  ۶,۳۴۵,۱۴۱ ۲,۸۹۴ ۲,۸۹٠ ۲,۸۹٠
 • شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران‌
  ۳.۶۱
  ۹,۵۳۸ ۱۱,۸۱۳ ۱۲,۲۲۸ ۱۱,۸٠۱
 • شاوان پالایش نفت لاوان
  ۲.۹۸
  ۷٠۱,۹۲٠ ۱۱,۶۷۶ ۱۱,۵۲۸ ۱۱,۸۸۳
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس
  ٠.۵۴
  ۶,۲۵۷,٠۴۲ ۴,۷۸۱ ۴,۷۷٠ ۴,۷۴۴
 • شبهرن نفت‌ بهران‌
  ٠.۸۲
  ۶۷۸,۱۸۳ ۸,۱۷۵ ۸,۲۲٠ ۸,۱۵۳
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌
  ۱.۵۲
  ۲۵۷,۴۹۴ ۱,۹۸٠ ۲,٠٠٠ ۱,۹۷٠
 • شپاس نفت پاسارگاد
  ۳.۱۵
  ۴۴,٠۷۵ ۱۱,۸۵۹ ۱۱,۸٠٠ ۱۲,۱۸۴
 • شپاکسا پاکسان‌
  ٠.۸۸
  ۲۷۵,۷۶۹ ۴,۸۶۹ ۴,۸۹۹ ۴,۸۵۶
 • شپترو پتروشیمی‌ ابادان‌
  ۴.۹۷
  ۶۳۱,٠۶۸ ۲,۴۷۸ ۲,۵۳٠ ۲,۴۱٠
 • شپدیس پتروشیمی پردیس
  ۱.۴۷
  ۲۵۲,۲۳۳ ۸,۲۵۶ ۸,۱۵۳ ۸,۲۷۵
 • شپمچا پارس‌ پامچال‌
  ۴.۹۹
  ۶,۹۶۹ ۱٠,۷۶٠ ۱۱,۲۲۱ ۱٠,۶۸۷
 • شپنا پالایش نفت اصفهان
  ٠.۶۹
  ۱,۷۹٠,۹۴۱ ۲,۵۸۷ ۲,۵۷۷ ۲,۵۹۵
 • شتران پالایش نفت تهران
  ۱.۷۵
  ۲,۱۵۶,٠۷٠ ۲,۷۸۷ ۲,۷۵٠ ۲,۷۹۹
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان
  ۴.۹۸
  ۳,۸۵۹,۷۹۹ ۴,۶۴۴ ۴,۶۵۳ ۴,۴۳۲
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌
  ٠.۹۴
  ۱۳۹,۵۶۴ ۱۳,۲۹۱ ۱۳,۱۷۵ ۱۳,۳٠۱
 • شراز پالایش نفت شیراز
  ۲.٠۷
  ۳۶۳,٠۶۹ ۱۳,۳۷۱ ۱۳,۳٠٠ ۱۳,٠۲۹
 • شرانل نفت ایرانول
  ۱.۱
  ۷٠,۱٠۵ ۸,۴٠۹ ۸,۴۴۴ ۸,۳۵۲
 • شسپا نفت سپاهان
  ٠.۳۹
  ۱۵۳,۲۶۶ ۷,۸۳۶ ۷,۸۸٠ ۷,۹۱۱
 • شستان پتروشیمی گلستان
  ۱۱.۴۲
  ۳۷,۷۷٠ ۷۸۹ ۷۹٠ ۷٠۹
 • شسم تولید سموم‌ علف‌ کش‌
  ۳.۴
  ۱,٠٠۷ ۱,۸۲۱ ۱,۸۲۱ ۱,۷۶۱
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا
  ٠.۷۳
  ۵,۸۲۸ ۱٠,۶۲۳ ۱٠,۵۵٠ ۱٠,۶۲۸
 • شصفها پتروشیمی‌ اصفهان‌
  ۴.۷۱
  ۵۳,۶٠۸ ۳,۹۹۹ ۴,٠۳۸ ۳,۸۵۶
 • شفارا پتروشیمی‌فارابی‌
  ٠.۵
  ۲۲,۵۷۱ ۴,۳۶۵ ۴,۴٠٠ ۴,۳۷۸
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌
  ٠.۳۹
  ۴٠۱,۶۹۷ ۱,۴۷۲ ۱,۴۹۹ ۱,۵٠۵
 • شفن پتروشیمی فناوران
  ٠.۶۳
  ۱۴,۶٠۴ ۱۹,٠۳٠ ۱۹,۱۴٠ ۱۹,٠۲٠
 • شکربن کربن‌ ایران‌
  ٠.۳۴
  ۲۶۸,۵۳۹ ۲,۸۸۵ ۲,۸۸۲ ۲,۸۹۲
 • شکف کف‌
  ٠.۱۷
  ۱,۲۹۴ ۱,۱۲۳ ۱,۱۲۳ ۱,۱۲۱
 • شکلر نیروکلر
  ٠.۷۷
  ۱,۲٠۶,٠۷۱ ۳,٠۷٠ ۳,۱۲٠ ۳,٠۹۶
 • شگل گلتاش‌
  ٠.۴۷
  ۱۴,۱۷۷ ۱۳,۳۱۳ ۱۳,۲۹٠ ۱۳,۳۵۳
 • شلعاب لعابیران‌
  ۳.۵
  ۲,۳۳۱,۴۷۶ ۲,۸٠۳ ۲,۷۷۷ ۲,۶۸۳
 • شلیا شرکت مواد ویژه لیا
  ۴.۹۹
  ۸۹۸,۷۴۱ ۱۲,۵۹۸ ۱۲,۶۲۷ ۱۲,٠۲۶
 • شنفت نفت‌ پارس‌
  ۱.۸۵
  ۳٠,۴۵۵ ۵,۲۱٠ ۵,۱۲٠ ۵,۲۱۷
 • شوش هنکل‌ پاک‌ وش‌
  ۱۱.۲
  ۳۵۲,۳۵۸ ۳٠,٠٠٠ ۳٠,٠٠٠ ۲۶,۹۷۷
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز
  ۴.۹۲
  ۳,۹۶۷,۸٠۸ ۲,۳۹۶ ۲,۴٠۷ ۲,۲۹۴
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران
  ۲.٠۸
  ۲,۲۳٠,٠۵۹ ۳,۸۹۵ ۳,۸۱٠ ۳,۸۹۱
 • غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر
  ۴.۹۸
  ۵٠۲,۱۵۵ ۶,۷۵۴ ۶,۷۵۴ ۶,۴۳۳
 • غالبر لبنیات‌کالبر
  ٠.۵۸
  ۵,۷۱۹,۶۸۵ ۲,۱۱۸ ۲,٠۵۶ ۲,٠۴۴
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر
  ۱.۴
  ۷۶۲,۷۷۴ ۲,۷۱۳ ۲,۶۷٠ ۲,۷٠۸
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌
  ۴.۲۷
  ۲۱,۷٠٠ ۶,٠٠۵ ۶,۲٠٠ ۵,۹۴۶
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌
  ۴.۹۹
  ۳۲۲,۷۹۵ ۲,٠٠۲ ۲,٠۱۷ ۱,۹۲۱
 • غپینو پارس‌ مینو
  ۳.٠۲
  ۷۸,۳۱۶ ۵,۷۲۲ ۵,۸۵٠ ۵,۶۷۸
 • غدیس پاکدیس
  ۴.۹۸
  ۶,۳۱۱,۵۵۱ ۳,٠۹۳ ۳,٠۹۳ ۲,۹۴۶
 • غشاذر ‌پگاه‌اذربایجان‌غربی‌
  ۲.۶۸
  ۶۹۷,٠۹۱ ۱,۵۵۲ ۱,۵۶٠ ۱,۶٠۳
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌
  ۴.۸۶
  ۱٠۴,۷۴۲ ۳,۱۵۴ ۳,٠۹٠ ۳,۲۴۸
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌
  ٠.۲۷
  ۴,۶۶۲ ۵,۱۱۸ ۵,۱٠٠ ۵,۱۱۴
 • غشهد شهد ایران‌
  ۲.۸۱
  ۱,۹۵٠ ۱,۷۷۸ ۱,۷۲۸ ۱,۷۷۸
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
  ۳.۸۴
  ۱۲,۶۸۱,٠۳۱ ۱,۶۷۲ ۱,۷٠٠ ۱,۶۳۷
 • غشوکو شوکو پارس
  ۴
  ۴٠٠,۱٠٠ ۲,۶٠٠ ۲,۶٠٠ ۲,۵٠٠
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس
  ۲.۲۵
  ۱۹۵,۴۸۸ ۶,۶۳۴ ۶,۴۵۱ ۶,۶٠٠
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌
  ۱.۶۷
  ۱,٠٠٠ ۳,۷۵۲ ۳,۶۸۹ ۳,۷۵۲
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان
  ٠.۷۲
  ۱۷۱,۲۲۸ ۷,۲۵۳ ۷,۲۳٠ ۷,۱۷۸
 • غمارگ مارگارین‌
  ۲.۳۳
  ۳۴۵,۱۶۲ ۵,۳٠۳ ۵,۳۹۶ ۵,۵۲۵
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌
  ۳.۳۴
  ۱۴۴,۱۴۶ ۲۵,۹٠۲ ۲۷,۳۹۵ ۲۶,۵٠۹
 • فاذر صنایع‌ اذراب‌
  ۳.٠۲
  ۲۲,٠۹۱,۲۷۷ ۳,۶۹۵ ۳,۶۵۹ ۳,۷۷۳
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس
  ۲.۳۸
  ۵,۳۵۵,۹۷۲ ۴,۵۲۶ ۴,۶۸۵ ۴,۵۷۶
 • فاسمین کالسیمین‌
  ۲.۷۶
  ۳,۵۱۳,۳۸۷ ۳,۹۳۸ ۳,۹۴٠ ۴,٠۵۲
 • فاما صنعتی‌ اما
  ۱.۶۸
  ۱۳,۴٠٠ ۳,۹۱۵ ۳,۸۵٠ ۳,۹۱۶
 • فاهواز نورد و لوله اهواز
  ۳.۳۳
  ۲,۴۳۷,۷۴۵ ۳٠۶ ۳۱٠ ۳٠٠
 • فپنتا سپنتا
  ۲.٠۵
  ۲۳,۶۷۸ ۱۳,۱۵٠ ۱۳,۲۸٠ ۱۳,٠۱۲
 • فجام جام‌دارو
  ٠.۴۹
  ۲۲,٠۱۳ ۱۳,٠۳۶ ۱۳,۲۵٠ ۱۳,۳۱۶
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان
  ٠.۷۱
  ۵۴,۹۲۸ ۱٠,٠۵٠ ۱٠,٠٠۱ ۱٠,٠۷۳
 • فخاس فولاد خراسان
  ۴.۹۹
  ۸۱,۵۴۱ ۴,۹۷۱ ۵,۲۱٠ ۴,۹۶۲
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌
  ٠.۶۵
  ۱۹٠,۶۳۳ ۱,۸۱۲ ۱,۸۱۹ ۱,۸۳۱
 • فزرین زرین معدن اسیا
  ٠.۳۳
  ۹۳۲,۳۵۲ ۸,٠۴۴ ۸,۱٠٠ ۸,۱۲۷
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌
  ۴.۹۷
  ۲,٠٠٠ ۲,۹۵۲ ۲,۸٠۶ ۲,۹۵۳
 • فسدید لوله‌وتجهیزات‌ سدید
  ۳.۲۷
  ۷۴,٠٠٠ ۱,۵۱۴ ۱,۴۵٠ ۱,۴٠۴
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌
  ٠.٠۳
  ۱,۸٠۱,۲۸۲ ۳,۲۵۳ ۳,۳٠۱ ۳,۳٠٠
 • فلامی لامیران
  ۴.۹۵
  ۴٠٠ ۳,۲۲۶ ۳,٠۶۶ ۳,۲۲۶
 • فلوله لوله‌وماشین‌سازی‌ایران‌
  ۳.۷۲
  ۲,۶۸٠,۳۹۹ ۴,۲۴۷ ۴,۱۶٠ ۴,۳۲۱
 • فنرژی گسترش صنایع انرژی اذراب
  ۹.٠۱
  ۱۱,٠۲۹,۴۴٠ ۲,۹٠٠ ۲,۹۵٠ ۲,۷٠۶
 • فنوال نورد الومینیوم‌
  ۴.۹۹
  ۲۳,۵۸۴,٠۲۹ ۱,٠۷۲ ۱,٠۷۲ ۱,٠۲۱
 • فوکا فولاد کاویان
  ۴.۷۶
  ۹,۱۲۶ ۶۶٠ ۶۶٠ ۶۳٠
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان
  ٠.۴۸
  ۱۳,٠٠۵,۲۸۹ ۱,۴۴۲ ۱,۴۵٠ ۱,۴۴۳
 • فولاژ فولاد الیاژی ایران
  ٠.۲۳
  ۱,۲۸۴,۳۲۲ ۲,٠۸۳ ۲,٠۸٠ ۲,٠۸۵
 • فولای صنایع فولاد الیاژی یزد
  ۱.۹۸
  ۷,۱۹٠,۸۳۲ ۲,۳۱۹ ۲,۳۲۵ ۲,۳۷۲
 • قاسم قاسم ایران
  ٠.۱۶
  ۳۳۶,۲۱۸ ۴,۲۱٠ ۴,۱۸۵ ۴,۱۹۲
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌
  ۱.۵۶
  ۱,۵۸۶,۵۹۲ ۱,٠۳۲ ۱,٠۳۶ ۱,٠۲٠
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
  ٠.۱
  ۱۴,٠۵٠ ۳,۹۴۳ ۳,۹۴۹ ۳,۹۵۳
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌
  ۲.۸۷
  ۲۱۳,۷٠۳ ۲,۴۹۲ ۲,۴۳۲ ۲,۵٠۴
 • قزوینح کارخانجات‌ قند قزوین‌
  ۴.۶۶
  ۵۷۵,۴۲٠ ۱,۲۲۱ ۱,۲٠۵ ۱,۲۶۴
 • قشرین قند شیرین‌ خراسان‌
  ۴.۵۹
  ۲,٠۸۱ ۷,۴۸۹ ۷,۱۳۸ ۷,۴۸۲
 • قشهد شهد
  ٠.۲۶
  ۱,۲۳٠ ۴,۹۱۷ ۴,۹۳٠ ۴,۹۱۷
 • قشیر قند شیروان قوچان و بجنورد
  ٠.۶۱
  ۷۴۹,۵۳۲ ۳,۸۸۷ ۳,۸۹۹ ۳,۸۷۵
 • قصفها قنداصفهان‌
  ۳.۱۶
  ۸۶,۸۱۷ ۵,۸٠۳ ۵,۷۵۲ ۵,۹۴٠
 • قلرست قند لرستان‌
  ۱.۶۱
  ۳۸۸,۲۳۸ ۳,۲۴۱ ۳,۳٠٠ ۳,۳۵۴
 • قمرو قند مرودشت‌
  ۳.۶۷
  ۷۳,۳۶٠ ۲,۶۲۵ ۲,۵۴۱ ۲,۶۳۸
 • قنقش قندنقش‌جهان‌
  ۳.۶
  ۱۳,۶۳٠ ۷,۷۹۲ ۸,٠٠٠ ۷,۷۲۲
 • قیستو شرکت قند بیستون
  ۱.۹۴
  ۱٠۴,۹۹٠ ۸۵۵ ۸۵۵ ۸۷۲
 • کاذر فراورده‌های‌نسوزاذر
  ٠.۴۳
  ۱,۸۷۲,۸۹۶ ۲,٠۵۹ ۲,٠۵۹ ۲,٠۵٠
 • کازرو پتروشیمی کازرون
  ٠
  ۲,٠٠٠ ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین
  ٠.۹۷
  ۷,۴۲٠ ۱۷,۷۶۶ ۱۷,۲٠۵ ۱۷,۳۷۴
 • کاما باما
  ۳.۶۳
  ۲,۱۲۲,۹۴۵ ۷,۶۱۸ ۷,۵۷۲ ۷,۸۵۸
 • کبافق معادن‌ بافق‌
  ۴.۹۹
  ۵۸۴,۱۴۴ ۱۶,۴۴۵ ۱۶,۴۴۵ ۱۷,۳۱٠
 • کپارس کاشی‌ پارس‌
  ۱.۷۴
  ۱۲,٠۲۲ ۱٠,۱۸۹ ۱٠,٠۹٠ ۱٠,۲۶۹
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌
  ۱.۷
  ۳,۹۹۱ ۹,۹۵۸ ۹,۷۹۹ ۹,۹۶۹
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌
  ٠.۸
  ۷٠۴,۷۹۶ ۹۸۸ ۹۹۱ ۹۹۹
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
  ۱.۳۲
  ۷۱,۶۷۷ ۵,۸۷۸ ۵,۹۸٠ ۶,٠۶٠
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
  ۱.۵۶
  ۱,٠۱٠,۷۸۴ ۱,۹۱۲ ۱,۸۸۹ ۱,۹۱۹
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌
  ۴.۹۹
  ۲۵۳,٠۵۴ ۱۱,۲۲۵ ۱۱,۳۸۳ ۱٠,۸۴۱
 • کدما معدنی‌ دماوند
  ۳.۷۳
  ۵۴,۱۶۲ ۹,۴۵۵ ۹,۴٠۱ ۹,۷۶۶
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌
  ۱.۹۲
  ۱,۴۶۷,۵۳۸ ۲,۶۶۳ ۲,۶۵٠ ۲,۷٠۲
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه
  ۱.۱۲
  ۶۹۷,۲۹۳ ۳,٠٠۹ ۳,٠۴۶ ۳,٠۱۲
 • کرمان س. توسعه وعمران استان کرمان
  ۴.۹۹
  ۱,۴۶٠,۳۱۹ ۱۲,۵۲۸ ۱۲,۶۶۴ ۱۲,٠۶۱
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌
  ۲.۸۱
  ۵,٠۴۵,۷۴٠ ۳,۲۱۳ ۳,۱۷۹ ۳,۲۷۱
 • کساپا سایپاشیشه‌
  ۳.۹۶
  ۳۸۶,۹۶٠ ۱,۴۹۴ ۱,۵۱۹ ۱,۴۶۱
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا
  ۴.٠۹
  ۹۶۴,۳۵۹ ۲,۸۸۵ ۲,۸۸٠ ۳,٠٠۳
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌
  ۱.٠۷
  ۴,۴۴۳,۵۹۸ ۳,۹۴۵ ۳,۸۶٠ ۳,۹٠۲
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌
  ۱.٠۹
  ۷,۹۱۶ ۱,۸۳۱ ۱,۸۵٠ ۱,۸۳٠
 • کفپارس فراورده‌های‌ نسوز پارس‌
  ٠.۴۵
  ۴۳۶,۶۶۷ ۵,٠۲۲ ۴,۹٠۵ ۴,۸۸۳
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌
  ٠.٠۳
  ۹۴۵,۶٠۶ ۲,۹۹۴ ۲,۹۹۲ ۲,۹۹۱
 • کقزوی شیشه‌ قزوین‌
  ۱۲.۷
  ۱۱۹,٠٠٠ ۹۸۷ ۱,٠۲٠ ۹٠۵
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر
  ۱.۶۸
  ۶,۵۶۳,۳۱۲ ۲,۴۶۸ ۲,۴۸٠ ۲,۴۳۹
 • کلوند کاشی‌ الوند
  ۴.۹۸
  ۱۸۱,۸۳٠ ۱,۷۷۱ ۱,۷۳۶ ۱,۸۲۷
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌
  ٠.۷۱
  ۹,۳۷۱,۶۶۳ ۲,۴۲۱ ۲,۳۷٠ ۲,۳۸۷
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار
  ٠.۷۴
  ۲۶,۶٠۱ ۵,۲۳۸ ۵,۲۵٠ ۵,۲۱۱
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌
  ۲.۸۷
  ۱,۸۷۷,۸٠۴ ۲,۴۸۸ ۲,۴۶۵ ۲,۵۳۸
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور
  ٠.۸۷
  ۵٠۸,۸۸۹ ۲,۴۹٠ ۲,۵۳۳ ۲,۵۱۱
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌
  ٠.٠۶
  ۳۷,۲۵۹ ۸,۲۴۶ ۸,۲۵٠ ۸,۲۴۵
 • کوثر بیمه کوثر
  ۴.۱۸
  ۶٠,۶٠٠ ۱,۶۳٠ ۱,۷۶۶ ۱,۶۹۵
 • کی بی سی شرکت کی بی سی
  ۲.۴۱
  ۳٠,۸٠۹ ۴,۶۲۹ ۴,۶۶٠ ۴,۵۵٠
 • کیسون شرکت کیسون
  ۸.۶۹
  ۲,۵۹٠,٠۳۵ ۱,۷۸۲ ۱,۸٠٠ ۱,۶۵۶
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران
  ٠.۲۹
  ۷۵۷,۳٠٠ ۱۳,۴۹۵ ۱۳,۷۴۷ ۱۳,۷۸۸
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
  ٠.۲۶
  ۱۷۲,۱۸۶ ۱,۱۴۱ ۱,۱۴۶ ۱,۱۴۳
 • لابسا ابسال‌
  ٠.۶۱
  ۱۵۲,۸۹۵ ۳,۱۱۲ ۳,۱۱٠ ۳,٠۹۱
 • لازما کارخانه های صنعتی ازمایش
  ۲.۹۶
  ۲۵,٠٠٠ ۱,۸۷۷ ۱,۹۱٠ ۱,۸۵۵
 • لپارس پارس‌ الکتریک‌
  ٠.۴۳
  ۱۹۳,۹۵۴ ۴,۲۱۸ ۴,۲٠۱ ۴,۱۸۳
 • لپیام گسترش صنایع پیام
  ۱.۹۵
  ۶۲,٠٠٠ ۱,٠٠۲ ۱,٠٠۲ ۱,٠۲۲
 • لخزر پارس‌ خزر
  ۳.۹۴
  ۱۷۷,۹۶۲ ۱٠,۵۴٠ ۱٠,۶۱٠ ۱٠,۲٠۷
 • لکما کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌
  ۱.۴۶
  ۲,۴۷۱,۹۴۲ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۴۲
 • ما بیمه ما
  ٠.۷۳
  ۸,۱۴۲ ۱,۹۱۶ ۱,۹۳٠ ۱,۹۱۶
 • مارون پتروشیمی مارون
  ٠.٠۳
  ۳,۴۱۱ ۳٠,۹۴۸ ۳٠,۹٠۱ ۳٠,۸۹٠
 • مبین پتروشیمی مبین
  ٠.٠۹
  ۱,۱۲٠,۶۱۵ ۴,٠۱۸ ۴,٠۱۹ ۴,٠۲۳
 • مرقام ایران‌ارقام‌
  ۴.۹۹
  ۳,۲۷٠,٠۸۸ ۴,۴۶۲ ۴,۴۹۵ ۴,۲۸۱
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
  ۲.۹۲
  ۱,۱۹۹,۴۱۸ ۳,۷۲۱ ۳,۷۵٠ ۳,۸۶۳
 • ملت بیمه ملت
  ۱.۴۲
  ۱,۲۸۸,۷۹۹ ۱,۹۶۳ ۱,۹۹۷ ۱,۹۶۹
 • ممسنی پتروشیمی ممسنی
  ۱
  ۶,۴٠٠ ۱,٠٠۶ ۱,٠۱٠ ۱,٠٠٠
 • میهن بیمه میهن
  ٠.۸۲
  ۴۴,٠۸۸ ۱,۴۵۷ ۱,۴۴۷ ۱,۴۵۹
 • نمرینو ایران‌ مرینوس‌
  ۴.۹۷
  ۵٠٠ ۷,۹۱۲ ۷,۵۲۱ ۷,۹۱۵
 • نیرو نیرو سرمایه
  ۴.۱۶
  ۹۸,٠٠٠ ۳,۷۵۹ ۳,۷۹۸ ۳,۶۴۶
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب
  ۲.۵۵
  ۴٠۶,۵۵۱ ۲,٠۹۳ ۲,٠۹٠ ۲,٠۳۸
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران
  ٠.۷۹
  ۸۵,۷۷۳ ۳۴,۶۶٠ ۳۴,۴۹٠ ۳۴,۷۶۸
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ اتیه‌ دماوند
  ۱.۷۵
  ۱,۴۳۶,٠٠۲ ۲,٠۱۷ ۲,٠۳٠ ۱,۹۹۵
 • واحیا م .صنایع و معادن احیاء سپاهان
  ٠.٠۵
  ۱,۲۲۲ ۳,۵۳۸ ۳,۵۳۸ ۳,۵۳۶
 • وآذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌اذربایجان‌
  ۴.۹۸
  ۱۱,۳۳۷ ۳,٠۴٠ ۳,۱۸۱ ۳,٠۳٠
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌
  ۱.۹
  ۱۹۴,۸٠۵ ۳,۴۵٠ ۳,۳۹٠ ۳,۴۵۶
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
  ۱.۶۸
  ۸۹۳,۱۵۵ ۱,۷۸۴ ۱,۸۱٠ ۱,۷۸٠
 • وانصار بانک انصار
  ٠.۶۸
  ۳۵۲,۵۵۵ ۱,۷۵۴ ۱,۷۶۵ ۱,۷۵۳
 • وایران لیزینگ ایرانیان
  ۳.۶۹
  ۳۸,٠۵٠ ۱,۳۲۴ ۱,۲۷۶ ۱,۳۲۵
 • وآیند بانک اینده
  ٠
  ۱۲۵,٠٠٠ ۱,۱٠٠ ۱,۱٠٠ ۱,۱٠٠
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
  ٠.۸۹
  ۲,۷۷۲,۲۴٠ ۱,۷۹۶ ۱,۸٠۹ ۱,۷۹۳
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌
  ۱.۱۸
  ۴۲۶,۱۳۸ ۱,۱۸۸ ۱,۱۹۹ ۱,۱۸۵
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌
  ۱.۶۲
  ۱۸۶,۹۶۸ ۱,٠۵۱ ۱,٠۶۴ ۱,٠۴۷
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌
  ۴.۹۹
  ۲,۵۵۲,۳۴۹ ۱,۵۴۳ ۱,۵۵۵ ۱,۴۸۱
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌
  ۱.۲۶
  ۴۳۴,۳۷۱ ۱,۵۸۷ ۱,۶٠٠ ۱,۵۸٠
 • وتوشه سرمایه گذاری پارس‌ توشه‌
  ٠.۲۳
  ۱۸۲,۵۲۵ ۳,۴٠٠ ۳,۳۹٠ ۳,۳۹۸
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ‌
  ۳.۳۷
  ۶,۷۲۳,۹۲۶ ۱,۲۷۶ ۱,۲۸۷ ۱,۳۳۲
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی
  ٠.۳۷
  ۴,۱۳۹,۹۱۲ ۷۹۷ ۸٠٠ ۷۹۷
 • وخاور بانک خاورمیانه
  ۲.۱۳
  ۵۸۵,۸۴۴ ۲,۲۱۶ ۲,۲۵٠ ۲,۲٠۳
 • ودی بیمه دی
  ۴.۹۶
  ۱,۸٠۷,۲۶۶ ۱,٠۵۱ ۱,٠۵۷ ۱,٠٠۷
 • ورازی بیمه رازی
  ٠
  ۲٠,٠٠٠ ۱,٠۱۳ ۱,٠۱۲ ۱,٠۱۲
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌
  ٠.٠۸
  ۲,۸۴٠,۱۷۹ ۱,۲۳٠ ۱,۲۳٠ ۱,۲۲۹
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا
  ۲.۲۳
  ۷٠,۵۷۹,۱۷۸ ۹۸٠ ۹۶۳ ۹۸۵
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان
  ٠.۵۶
  ۱۵۱,۹٠٠ ۱,۲۴۳ ۱,۲۴۸ ۱,۲۴۱
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌
  ۱.٠۵
  ۱۲۹,۴۲۷ ۱,۵۱۱ ۱,۴۹۷ ۱,۵۱۳
 • وسکاب سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
  ٠.۱۶
  ۱٠۷,٠۸۶ ۱,۱۹۳ ۱,۱۹۶ ۱,۱۹۴
 • وسنا سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
  ۴.۱۶
  ۶۴۹,۶۶٠ ۳,٠٠٠ ۳,٠٠٠ ۲,۸۸٠
 • وسینا بانک سینا
  ۱.۳۴
  ۹۷۸,۸۴٠ ۱,٠۳۹ ۱,٠۳٠ ۱,٠۴۴
 • وشمال س. چشم انداز توسعه شمال
  ۷.۹۱
  ۵۲۵,٠٠٠ ۴۴۱ ۴۵٠ ۴۱۷
 • وشهر بانک شهر
  ٠.۹۹
  ۱,۲۳۵,۹۷۴ ۷٠٠ ۷٠٠ ۷٠۷
 • وصنا ‌گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌
  ۱.۱۸
  ۱۷۹,۵۷٠ ۱,۱۸۵ ۱,۱۹۹ ۱,۱۸۵
 • وصنعت سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌
  ۱.۱
  ۲۷۹,۲۱۲ ۱,۴۵۶ ۱,۴۷٠ ۱,۴۵۴
 • وعسکر شرکت اعتباری ملل
  ۳.۶۷
  ۸۷۹,۸٠٠ ۱,۱۹۳ ۱,۱۸۵ ۱,۱۴۳
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌
  ٠.۵۹
  ۸,۲۷۹,۸۹۷ ۱,۳۸۱ ۱,۳۵٠ ۱,۳۴۲
 • وغدیرح سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌
  ۹.۷۹
  ۳,۹۶۱,۱۵۸ ۳۲۳ ۳۲۵ ۲۹۶
 • وقوام بانک قوامین
  ۲.۸۵
  ۲,۸۶۷,۲٠۲ ۵۷۹ ۵۷۹ ۵۹۶
 • وکادو تکادو
  ۱.۱
  ۳۱,۳۳۴ ۲,۷۳۱ ۲,۷۵٠ ۲,۷۲٠
 • وکار بانک‌ کارافرین‌
  ۴.۸۹
  ۴۵۲ ۲,۸۸۲ ۲,۷۴۱ ۲,۸۸۲
 • وکوثر شرکت اعتباری کوثر مرکزی
  ۱.۲۱
  ۵,۹٠۷,۱۲۱ ۱,٠٠۴ ۱,٠٠٠ ۹۸۸
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
  ۳.۳۲
  ۱,۵۴۲,۴٠٠ ۲,٠۲٠ ۲,٠٠۶ ۲,٠۷۵
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ
  ۴.۹۹
  ۲۳۲,۱۵۹ ۱,۷٠۲ ۱,۷٠۲ ۱,۶۲۱
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا
  ۱.۸۷
  ۸,۶۸۶,۶۴۶ ۱,۵۵۹ ۱,۵۲٠ ۱,۴۹۲
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌
  ٠.۲۵
  ۸٠۶,۴۵٠ ۱,۵۸٠ ۱,۵۷۲ ۱,۵۶۸
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر
  ۱.۹۴
  ۱,۲۱۳,۴۱۸ ۱,۱۵۳ ۱,۱۵۲ ۱,۱۳٠
 • ولغدرح لیزینگ‌خودروغدیر
  ۵
  ۱۶,۳٠۷,۵٠٠ ۱٠۵ ۱٠۵ ۱٠٠
 • ولیز لیزینگ‌ایران‌
  ۴.۴۶
  ۳۵۸,۱٠۶ ۱,۲۶۹ ۱,۲۴٠ ۱,۲۹۸
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌
  ٠.۷۵
  ۷,۸۷۳,۸۶٠ ۱,۴۷٠ ۱,۴۴٠ ۱,۴۵۱
 • وملت سرمایه‌گذاری‌ملت‌
  ٠.۷
  ۱,۲۵۹,۴۹۲ ۷۱۱ ۷۱۱ ۷٠۶
 • وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌
  ۴.۹۹
  ۵۸٠ ۱۱,٠۹۵ ۱٠,۵۴۴ ۱۱,٠۹۸
 • ومهر بانک مهر اقتصاد
  ٠.۹۹
  ۱۴۳,۹۸۶ ۷٠٠ ۷٠٠ ۷٠۷
 • ونفت سرمایه‌گذاری صنعت‌نفت‌‌
  ۳.۸۳
  ۵,٠٠۵,۳۵۹ ۱,۹۸۳ ۲,٠٠۵ ۱,۹۳۱
 • ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو
  ۴.۹۹
  ۱,۲۹۵,٠۶۳ ۱,۳۷۹ ۱,۳۷٠ ۱,۴۴۲
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌
  ٠
  ۱۳۷,۴۶۴ ۱,۵۳۶ ۱,۵۳۷ ۱,۵۳۷
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور
  ۱.۵۲
  ۱,۲۵۱,۹۹۳ ۱,۹۹۷ ۱,۹۹۷ ۱,۹۶۷