تغییرات: ٠.۱۱ % ، -۹۶
شاخص کل : ۸٠,۵۱۱
ارزش معاملات : ۸٠۹,۴۹۱,۵۵۳,۲۳۶
نماد نام شرکت
درصد تغییر
حجم
آخرین قیمت قیمت قیمت دیروز
 • آ س پ آ.س.پ
  ٠.۱
  ۷۲,۸۷۴ ۹۶۳ ۹۷۱ ۹۷۲
 • آپ آسان پرداخت پرشین
  ۲.۱۸
  ۳۹۸,۸۷۱ ۲۲,۵۳۲ ۲۲,۶٠٠ ۲۲,۱۱۷
 • اپرداز آتیه داده پرداز
  ٠.۷۳
  ۵٠۲,۱۵٠ ۲۳,٠۹۲ ۲۳,۱۵٠ ۲۳,۳۲۱
 • اتکام شرکت بیمه اتکایی امین
  ۴.۲۶
  ۴۸,۳۴۴ ۱,۲۲۹ ۱,۲۳۴ ۱,۲۸۹
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان
  ٠.۴۷
  ۶۸,۳٠٠ ۱,۲۷۸ ۱,۲۷۷ ۱,۲۷۱
 • اخابر مخابرات ایران
  ٠.۹۲
  ۳,۴۵۴,۹۶۴ ۱,۹۵٠ ۱,۹۳٠ ۱,۹۴۸
 • آرمان بیمه آرمان
  ۲.۶۴
  ۱۲,۲۵۳,۶۴۴ ۱,۱۵۳ ۱,۲۱۷ ۱,۲۵٠
 • آریان سرمایه گذاری پارس آریان
  ٠.۷۱
  ۵۱,۷۱۵ ۸۶۹ ۸۵۱ ۸۴۵
 • آسیا بیمه آسیا
  ٠.۸۳
  ۳۹٠,٠۵۳ ۲,٠۳۳ ۲,٠۱۹ ۲,٠۳۶
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
  ٠.۴۹
  ۱۱۷,۸۱۸ ۱,۱۹۶ ۱,۲٠۲ ۱,۲٠۸
 • اعتلاح شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
  ۴.۸۸
  ۱,۷۱۲,۵٠۹ ۲۵۳ ۲۵۳ ۲۶۶
 • افرا افرانت
  ۱.۸۱
  ۲,٠٠٠ ۳,۷۹۲ ۳,۷۹۲ ۳,۸۶۲
 • البرز بیمه البرز
  ۲.۴
  ۴۹,۳۹٠ ۱,۳۳٠ ۱,۲۹۹ ۱,۳۳۱
 • انرژی۳ سایر اشخاص بورس انرژی
  ۱.۳
  ۴۷,۲۹٠ ۳,۶۲۵ ۳,۶۲۲ ۳,۶۷٠
 • آینده بازرگانی آینده سازان بهشت پارس
  ۲.۸۱
  ۱,۶٠۸,۱۳۳ ۱,۲۵۳ ۱,۲۴۱ ۱,۲۷۷
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
  ٠.۵
  ۴۷,۳۳۳ ۱۷,۶۸٠ ۱۷,۴۹۹ ۱۷,۴۱۱
 • بالبر کابل‌ البرز
  ۲.۵۹
  ۱,۵٠۵,۸۶۶ ۲,۷۷۳ ۲,۷۲۵ ۲,۶۵۶
 • بپاس بیمه پاسارگاد
  ٠.۸۶
  ۸۱,۵۳۵ ۲,۴۶۹ ۲,۴٠٠ ۲,۴۲۱
 • بترانس ایران‌ ترانسفو
  ۱.۹۱
  ۱۸۷,۲۶٠ ۵,۷۹۹ ۵,۶۹۹ ۵,۸۱٠
 • بترانسح ایران‌ ترانسفو
  ٠.۵۹
  ۶۸۲,۹۸٠ ۴,۱۸۱ ۴,۱۷٠ ۴,۱۹۵
 • برکت گروه دارویی برکت
  ٠.۱۵
  ۲,٠۱٠,۷۲۸ ۱,۹۱۹ ۱,۹۲٠ ۱,۹۲۳
 • بساما بیمه سامان
  ۴.۹۶
  ۳۷۶,۷۵۸ ۳,۴۵۸ ۳,۳۳۳ ۳,۵٠۷
 • بساماح بیمه سامان
  ۴.۹۸
  ۲۵۶,۶۴۶ ۲,٠۸۴ ۲,٠۸۴ ۱,۹۸۵
 • بسویچ پارس‌سویچ‌
  ۴.۹۹
  ۲٠۸,۶۹۱ ۱٠,۹۸۲ ۱٠,۹۸۲ ۱۱,۵۵۹
 • بفجر پتروشیمی فجر
  ۱.۴
  ۵۴۴,۷۶۶ ۶,٠۱۶ ۵,۹۶۲ ۶,٠۴۷
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد
  ۴.۹۷
  ۱۶۷,۸۶۷ ۱۷,۴۷۶ ۱۷,۴۷۷ ۱۸,۳۹۲
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج
  ٠.۱۶
  ۱۵۳,۲۷۵ ۹,۲۴۷ ۹,۲۳۶ ۹,۲۲۱
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا
  ۲.٠۲
  ۱۴,۱۷۹ ۱۲,۷۷۹ ۱۳,٠۵٠ ۱۳,۳۲٠
 • بموتو موتوژن‌
  ۵
  ۱۵۷,۵۳٠ ۴,۸۹۸ ۴,۷۶۹ ۵,٠۲٠
 • بمیلا توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد
  ۲.۴۸
  ۱۴,۶۲۳,۲۲۷ ۲,٠۵۶ ۲,٠۲۱ ۱,۹۷۲
 • بنو بیمه تجارت نو (۵٠% پرداخت شده)
  ۳.۵۱
  ۱,۱۴۳,۲۳۹ ۸۲۲ ۸۲۵ ۷۹۷
 • بنیرو نیروترانس‌
  ٠.۷
  ۳۴۲,۳۶۶ ۹,۹۱۴ ۹,۹۳٠ ۹,۸۶٠
 • بورس بورس اوراق بهادار تهران
  ٠.۱۹
  ۳۵۷,۳۵۷ ۴,۱٠۶ ۴,۱٠۹ ۴,۱٠۱
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان
  ٠.۱۶
  ۴,۶۹۸,۱۶۲ ۱,۷۹٠ ۱,۷۷۱ ۱,۷۶۸
 • پارسیان بیمه پارسیان
  ٠.۴۱
  ۲۵,۶۲۶ ۱,۹۳۸ ۱,۹۳٠ ۱,۹۳۸
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر
  ۱.۱۶
  ۲۲۳,۱۷۳ ۱,۸۱۳ ۱,۸۳٠ ۱,۸٠۹
 • پاکشو گروه صنعتی پاکشو
  ۲.۷۱
  ۷۵,۲۵۱ ۱۱,۴۷۵ ۱۱,۷۵٠ ۱۱,۴۳۹
 • پتایر ایران‌ تایر
  ۱.۷۱
  ۱۵٠,۶۹۱ ۳,۸٠٠ ۳,۸۵٠ ۳,۷۸۵
 • پترول گروه پتروشیمی س.ایرانیان
  ٠.۴۶
  ۹,۹٠۲,۵۶۱ ۱,۲۸۱ ۱,۲۸۵ ۱,۲۷۹
 • پخش پخش البرز
  ۱.۳۶
  ۶٠۴,۴۴۶ ۲,۵۷۶ ۲,۶۱٠ ۲,۶۴۶
 • پدرخش درخشان‌ تهران‌
  ۱.۶۸
  ۱۶۵,۸۳۲ ۳,۶۳٠ ۳,۶۸۵ ۳,۶۲۴
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس
  ۲.۹۶
  ۵۸,۳۴۱ ۱,۱۴۱ ۱,۱۱۱ ۱,۱۴۵
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند
  ۳.۶۸
  ۸۹۲,۷۴۱ ۳,۱۲۵ ۳,۱۵٠ ۳,٠۳۸
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز
  ۱.۹۴
  ۱,۸۳۷,۲۳۶ ۳,۶۲۹ ۳,۶۳۱ ۳,۷٠۳
 • پکویر کویر تایر
  ۱.٠۳
  ۲٠۲,۲۸۱ ۴,۳۵۴ ۴,۳۱۷ ۴,۳۶۲
 • پلاست کارخانجات تولیدی پلاستیران
  ۴.۵۲
  ۳۴۳,۷۷۶ ۱,۹۵۸ ۱,۹۶٠ ۲,٠۵۳
 • پلاسک پلاسکوکار
  ۱.۳
  ۱,۳۶۹,۲۹۲ ۹۲۴ ۹۳۳ ۹۲۱
 • پلوله گازلوله‌
  ٠.۷۳
  ۳۱۸,۶۸۹ ۵,۵۶۳ ۵,۵٠٠ ۵,۵۴۱
 • تابا تابان نیرو سپاهان
  ۷.۳۸
  ۱,۹۳۱,۳۴۹ ۴,۱۶۸ ۴,۱٠٠ ۴,۴۲۷
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
  ۱.٠۱
  ۴,۹٠۳,۸٠۶ ۱,۸۹۷ ۱,۸۹۸ ۱,۸۷۹
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌
  ٠.۲۹
  ۱۵۳,٠۱۵ ۲,۶۸۴ ۲,۷٠٠ ۲,۶۹۲
 • تپکو تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو
  ۴.۷۴
  ۱۲,۳۴۴,۹۹۲ ۱,٠۸۱ ۱,٠۶۳ ۱,۱۱۶
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌
  ۳.۴۹
  ۲٠۳,٠٠٠ ۳,۲۹۶ ۳,۲۹٠ ۳,۴٠۹
 • تپولا مهندسی مرآت پولاد
  ٠.٠۴
  ۳,۲۵۴,۸۵۴ ۲,۴۹۷ ۲,۴۲٠ ۲,۴۱۹
 • تجار گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان
  ۱.۲۳
  ۸۵۹,۳۴۳ ۲,۴۹۸ ۲,۴۸۹ ۲,۵۲٠
 • تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران‌
  ۱.۵۲
  ۲,۵۱٠,۴۳۸ ۷۹۲ ۷۹۹ ۷۸۷
 • تکنو تکنوتار
  ٠.۶۴
  ۲۹۳,۲۵۵ ۲,۴۳۷ ۲,۴۹۲ ۲,۴۷۶
 • تمحرکه ماشین‌سازی‌نیرومحرکه‌
  ۲.۵۸
  ۵۹٠,۸۸۱ ۱,۸۵۴ ۱,۸۶۸ ۱,۸۲۱
 • توریل توکاریل
  ۱.۶۷
  ۴۲٠,۹۱۸ ۲,٠۹۵ ۲,۱۲۴ ۲,٠۸۹
 • توسعه اعتباری توسعه
  ۳.۹۵
  ۸۳۱,۵۹۶ ۷۵۶ ۷۶۳ ۷۳۴
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین
  ۱.۶۸
  ۲٠,٠۵۴ ۶,۱۸۴ ۶,٠۸۲ ۶,۱۸۶
 • ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران
  ۴.۹۹
  ۲٠۹,۷۳۲ ۲,۵٠۳ ۲,۵٠۳ ۲,۳۸۴
 • ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان
  ۱.۲۹
  ۶۴,۱۷۱ ۱,٠٠٠ ۱,٠۱۴ ۱,٠٠۱
 • ثاژن سخت‌ آژند
  ۲.۷۵
  ۳,۸۵۷,۹٠۸ ۳,۲۵۵ ۳,۲۵٠ ۳,۳۴۲
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند
  ۳.۸۵
  ۹۱۷,۲۸٠ ۲,۵۹۵ ۲,۵۸۴ ۲,۴۸۸
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌
  ۱.۹۹
  ۱۷,۴۴۷ ۱,۸۵۷ ۱,۸۲۱ ۱,۸۵۸
 • ثباغ شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
  ۱.۹۴
  ۶۲۶,۴۹۳ ۱,۹۷۸ ۱,۹۶۳ ۲,٠٠۲
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس
  ۳.۱۷
  ۲٠۷,٠۵۵ ۱,۹٠۹ ۱,۸۹۱ ۱,۹۵۳
 • ثتران سرمایه گذاری مسکن تهران
  ٠.۱۶
  ۱,۴۶۱,۳۳۵ ۱,۲٠۵ ۱,۲۱۴ ۱,۲۱۲
 • ثتوسا س.توسعه و عمران استان اردبیل
  ۹.۹۱
  ۳,٠۵۵,۴۷۲ ۷۲۳ ۷۱۸ ۷۹۷
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود
  ٠.۶۹
  ۱۴۶,۶۵۶ ۱,۲۹۱ ۱,۲۸۸ ۱,۲۹۷
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد
  ٠.۴۱
  ۳۹۶,۱۹۶ ۱,۲۱۱ ۱,۲٠۵ ۱,۲۱٠
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
  ٠.۸۲
  ۴۲۳,۳۲۱ ۱,۲۱۸ ۱,۲٠٠ ۱,۲۱٠
 • ثعمرا شرکت عمران و توسعه شاهد
  ٠.٠۵
  ۳۱۷,٠٠۱ ۱,۷۴٠ ۱,۷۴۲ ۱,۷۴۳
 • ثغرب شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
  ٠
  ۹۴۷,۶۶۱ ۱,٠۶۴ ۱,٠۷۵ ۱,٠۷۵
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌
  ۱.۸۱
  ۶۱۵,۵۵۴ ۲,۸٠۵ ۲,۸٠٠ ۲,۷۵٠
 • ثقزوی شرکت عمران و سازندگی قزوین
  ۹.۹۸
  ۳۶۳,۸۶۶ ۳,۷۴۱ ۳,۶۷۷ ۴,٠۸۵
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌
  ٠.۴۵
  ۴۷۱,۱۹۶ ۸۸٠ ۸۸۵ ۸۸۱
 • ثنام س ساختمانی ب نام آوران مهندسی
  ۶.۳۹
  ۲۹۵,۵۹۱ ۷۸۱ ۷۷۶ ۸۲۹
 • ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران‌
  ٠.۷۶
  ۶۷۸,۳۲۸ ۱,۶۹۲ ۱,۶۸۴ ۱,۶۹۷
 • جم پتروشیمی جم
  ۲.۴۹
  ۵۱,۹٠٠ ۹,۶۴۸ ۹,۴۲٠ ۹,۶۶۱
 • چافست افست‌
  ۱.۱۹
  ۱,٠٠۳,۹۲۵ ۱۱,۹۴۳ ۱۱,۵۸۶ ۱۱,۷۲۶
 • چفیبر فیبر ایران‌
  ۳.۵۳
  ۱۲,۳۱۴ ۷,۳۴۷ ۷,۱۵٠ ۷,۴۱۲
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس
  ۲.۲۸
  ۷,۵۸۸,۶۲۵ ۳,۷۴۸ ۳,۶۷٠ ۳,۷۵۶
 • چکارم کارتن‌ مشهد
  ۱٠
  ۱۷,۴۶٠ ۲,۸۶٠ ۲,۸۶٠ ۲,۶٠٠
 • چکارن کارتن‌ ایران‌
  ۳.۴۳
  ۳,۴۹۵,۵۹۶ ۵,۲۱۹ ۵,۲۹٠ ۵,۴۷۸
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌
  ۴.۹۹
  ۱,۶۱۵,۷۶۷ ۳,۷۳۲ ۳,۷۲۵ ۳,۹۲۱
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
  ۹.۵۲
  ۲۹۲,۴٠۹ ۱۳,۷۵۳ ۱۳,۵۲۶ ۱۴,۹۵٠
 • حپترو حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام
  ٠.۶۵
  ۳۳۲,۹۳۸ ۴,۷۹٠ ۴,۷۹٠ ۴,۷۵۹
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا
  ٠.۱۱
  ۸۸٠,۱۱۶ ۲,۵۲۸ ۲,۵۲٠ ۲,۵۱۷
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر
  ۲.۴۹
  ۳۳,۹۲٠ ۳,٠۸۵ ۳,۱۲٠ ۳,٠۴۴
 • حرهشا رهشاد سپاهان (سهامی عام
  ۹.۹۹
  ۱,۱٠۸,۳۸٠ ۴,۷٠۳ ۴,۸۱۱ ۴,۳۷۴
 • حریل ریل پردازسیر
  ۱.۵
  ۶,۶۷٠,۳۳۴ ۱,۹۱۴ ۱,۸۸۹ ۱,۸۶۱
 • حسیر ریل سیر کوثر
  ٠.۶۹
  ۴,۶۳۹,٠۵٠ ۳,۴۸۹ ۳,۴۲٠ ۳,۴۴۴
 • حسینا توسعه خدمات دریایی وبندری سینا
  ۴.۹۹
  ۱۹۳,۵۱۲ ۸,۴٠۵ ۸,۵۵۱ ۸,۱۴۴
 • حسیناح توسعه خدمات دریایی وبندری سینا
  ۱.۹۳
  ۸,۶٠۴,٠۶۴ ۵,۷٠۷ ۵,۷۸٠ ۵,۸۹۴
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
  ۲.٠۲
  ۱۴۳,۱۶٠ ۷,٠۷۵ ۷,٠٠٠ ۶,۸۶۱
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
  ۴.۱۴
  ۳۹٠,۷۳۱ ۴,٠۶۶ ۳,۹٠۶ ۴,٠۷۵
 • حکمت بانک حکمت ایرانیان
  ٠.۹۲
  ۴۸۷,۴٠۱ ۱,۲۸۷ ۱,۲۸۳ ۱,۲۹۵
 • خاذین سایپاآذین‌
  ٠.۹۸
  ۳,٠٠۱,۹۷۷ ۱,٠۱۱ ۱,٠۱٠ ۱,٠۲٠
 • خاذینح سایپاآذین‌
  ۹.۹۴
  ۶,۶۳۶,٠۸۹ ۱۸۱ ۱۷۲ ۱۹۱
 • خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
  ۱.۹۷
  ۲,۱۲٠,۱۹۹ ۲,۵۵۵ ۲,۵۳٠ ۲,۵۸۱
 • خاهنح آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌
  ۹.۹۲
  ۵,۴۸٠,٠٠٠ ۱,۲۸۷ ۱,۲۴۳ ۱,۳۸٠
 • خاور ایران‌ خودرودیزل‌
  ٠.۹۲
  ۱۳,۸۲۴,۵۲۷ ۸۵۳ ۸۵۳ ۸۶۱
 • خبهمن گروه‌بهمن‌
  ٠.۷۶
  ۱,۳۵۵,۷۴۷ ۱,۹۶۳ ۱,۹۷۵ ۱,۹۶٠
 • خپارس پارس‌ خودرو
  ٠.۴
  ۲۴,۵۶۶,۹۵۸ ۹۸۸ ۹۹٠ ۹۹۴
 • خپویش سازه‌ پویش‌
  ۴.۹۸
  ۲,۱۱۶ ۲۱,۹۱۵ ۲٠,۸۷۷ ۲۱,۹۷۳
 • ختور رادیاتور ایران‌
  ٠.۷۸
  ۲۲۹,۲۲۸ ۳,٠۷٠ ۳,٠۴٠ ۳,٠۶۴
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌
  ٠.۹۳
  ۷۶۳,۶۴۵ ۱,۷۴۶ ۱,۷۳۵ ۱,۷۱۹
 • خچرخش چرخشگر
  ۲.۵۳
  ۱,۸۹۲,۷٠٠ ۱,۸۱۶ ۱,۸۴۴ ۱,۸۹۲
 • خدیزل بهمن دیزل
  ٠.۵۹
  ۱۵۵,۲۸۳ ۴,٠۴۹ ۴,٠۵۱ ۴,٠۲۷
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌
  ٠.۱۷
  ۶٠۳,۱۶۸ ۱,۱۷۹ ۱,۱۷۶ ۱,۱۷۴
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد
  ۲.۲۱
  ۱,٠٠۸,۹۹۱ ۸۴۹ ۸۳۹ ۸۵۸
 • خزامیا زامیاد
  ٠.۳۵
  ۷,۸۹۴,۲۴۴ ۸۳۴ ۸۳۱ ۸۳۴
 • خزر فنرسازی‌زر
  ٠
  ۴۹٠,۷۴۵ ۸۴۷ ۸۴۹ ۸۴۹
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌
  ۱.۴۶
  ۷٠۹,۷۹٠ ۲,۴۷٠ ۲,۴۹۲ ۲,۴۵۶
 • خصدرا صنعتی‌ دریایی‌ ایران‌
  ۱.۹۲
  ۱,۲۷۵,٠۴۵ ۹,۸۹۷ ۹,۷۱٠ ۹,۵۲۷
 • خعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران
  ۳
  ۹۴,۶۶۵ ۱,۲۹۵ ۱,۲۶۱ ۱,۳٠٠
 • خفناور مهندسی صنعتی روان فن آور
  ۳.۶۱
  ۱,٠۵۶,۵۲۶ ۲,۶۲۱ ۲,۶۱٠ ۲,۷٠۸
 • خفنر فنرسازی‌خاور
  ۴.۹۹
  ۸٠,٠٠٠ ۵,٠٠٠ ۴,۹۶۹ ۵,۲۳٠
 • خکار ایرکا پارت صنعت
  ۱.۸۹
  ۱,۲۹٠,٠٠۲ ۱,۲۴۵ ۱,۲۴٠ ۱,۲۶۴
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌
  ٠.۴۴
  ۲,٠۲۸,٠۱٠ ۸۹۴ ۹٠۱ ۸۹۷
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو
  ٠.۷۴
  ۹۳۵,۸۸۹ ۳,۴۹۴ ۳,۴۸۱ ۳,۵٠۷
 • خلنت لنت‌ ترمزایران‌
  ۴.۲۵
  ۱۴,٠۲۴ ۲,۸۱٠ ۲,۷٠۱ ۲,۸۲۱
 • خمحرکه نیرو محرکه‌
  ۱.۷
  ۴۸۶,۷۳۲ ۱,۷۶۹ ۱,۷۸۵ ۱,۸۱۶
 • خمحور تولیدمحورخودرو
  ۲.۱۱
  ۷٠۱,۵۹۲ ۲,۲۱۵ ۲,۲۶۹ ۲,۳۱۸
 • خمهر مهرکام‌پارس‌
  ۲.۴۲
  ۳۵۳,۲۵۱ ۱,۵۲۲ ۱,۵۶۲ ۱,۵۲۵
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌
  ۴.۹۸
  ۴۳۱,۷۶۷ ۳,۶٠۳ ۳,۶۲۵ ۳,۴۵۳
 • خنصیر مهندسی‌نصیرماشین‌
  ۱.٠۹
  ۱٠۷,۷۷۶ ۳,۷۶۴ ۳,۷۹۹ ۳,۷۵۸
 • خنصیرح مهندسی‌نصیرماشین‌
  ۹.۳
  ۱۲۸,٠٠٠ ۲,۹۶٠ ۲,۹۶٠ ۲,۷٠۸
 • خودرو ایران‌ خودرو
  ۱.۵۴
  ۸,۶۸۲,۶۸۸ ۲,۷٠۲ ۲,۶۸٠ ۲,۷۲۲
 • خودکفا اقتصادی و خودکفایی آزادگان
  ٠.۷۸
  ۵۶,٠۳۶ ۱٠,۱۴۴ ۱٠,٠۱۳ ۱٠,٠۹۲
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو
  ٠.۸۶
  ۵۳۴,۲۹۶ ۲,٠۴۴ ۲,٠۵۴ ۲,٠۷۲
 • داراب پتروشیمی داراب
  ۹.۹۸
  ۱۵,٠۷٠ ۱,٠٠۲ ۱,٠٠۲ ۹۱۱
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌
  ۴.۹۴
  ۱۱۹,۸۹۲ ۵,۷۸۳ ۵,۶۶۵ ۵,۹۶٠
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌
  ۲.۹۹
  ۲,۱۸٠ ۱۷,۹۶۸ ۱۸,۵٠٠ ۱۷,۹۶۲
 • دالبر البرزدارو
  ۲.۶۳
  ۱٠٠,۵۹۹ ۹,۲۸۸ ۹,۴۷٠ ۹,۲۲۷
 • دانا بیمه دانا
  ٠.۶۹
  ۶۲۸ ۳,۷۴۳ ۳,۷۶۹ ۳,۷۴۳
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک
  ۲.٠۸
  ۱۲۹,٠۸۳ ۳,٠۹۲ ۳,٠۶٠ ۳,۱۲۵
 • دپارس پارس‌ دارو
  ٠.۷۲
  ۹,۳٠۶ ۱۵,۶۱٠ ۱۵,۵۱۱ ۱۵,۶۲۵
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌
  ۲.۱۷
  ۶۵,۷۸٠ ۷,۶۷٠ ۷,۷٠۱ ۷,۵۳۷
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌
  ٠.٠۷
  ۲۹,۹۲۳ ۱۱,۲۷۳ ۱۱,۲۸٠ ۱۱,۲۷۱
 • دحاوی الحاوی
  ۴.۱۶
  ۲,۱۲٠ ۴,۱٠۹ ۴,۲۴۸ ۴,٠۷۸
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس
  ۱.۴۷
  ۹,۲۱۳ ۶,۲۱٠ ۶,۱۵۲ ۶,۲۴۴
 • دروز داروسازی‌ روزدارو
  ۴.۹۶
  ۷,۵۹۸ ۲,۸۱۵ ۲,۶۷۹ ۲,۸۱۹
 • دزهراوی ‌داروسازی‌زهراوی‌
  ٠.٠۱
  ۵٠,۶٠۴ ۲۶,۱۵۲ ۲۶,۷۵٠ ۲۶,۷۵۳
 • دسبحا گروه دارویی سبحان
  ۲.۳۳
  ۳۵۷,۴۵۲ ۵,۶۷۴ ۵,۶٠۱ ۵,۷۳۵
 • دسبحان سبحان دارو
  ٠.۵۷
  ۴,۷۴۳ ۷,۴۴۷ ۷,۴۸۹ ۷,۴۴۶
 • دسینا داروسازی‌ سینا
  ۳.۶۳
  ۲۴,۹۷۱ ۲۱,٠۲۲ ۲۱,۷۵٠ ۲٠,۹۸۸
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌
  ۲.۱۵
  ۲۹۹ ۳,۴۳۴ ۳,۳۶٠ ۳,۴۳۴
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌
  ٠.۲۴
  ۳۹,۸۷۷ ۱۸,۲٠۷ ۱۸,۱۸٠ ۱۸,۲۲۴
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌
  ٠.۶۷
  ۲٠٠ ۷,۸۷۳ ۷,۸۲٠ ۷,۸۷۳
 • دفرا فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌
  ۳.۹
  ۱,٠٠٠ ۱۱,۸۷۸ ۱۲,۳۳۹ ۱۱,۸۷۵
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر
  ۱.٠۱
  ۹۴,۴۲۶ ۱,۶۷۴ ۱,۶۶۱ ۱,۶۷۸
 • دکیمی کیمیدارو
  ۱.۱۷
  ۱٠٠,۲۴۳ ۸,۵۲۵ ۸,۴۹۹ ۸,۶٠٠
 • دلقما دارویی‌ لقمان‌
  ۴.۹۹
  ۱,٠۹۷,۸۴۵ ۷,۵۱۱ ۷,۵۴۳ ۷,۱۸۴
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند
  ٠.۳۵
  ۶٠,۷۴۱ ۸,۹۹۴ ۹,٠۱٠ ۸,۹۷۸
 • دیران ‌ایران‌دارو
  ۴.۹۷
  ۱۱۶,۶۲۳ ۴,٠۷۴ ۴,٠۴۷ ۴,۲۵۹
 • ذوب سهامی ذوب آهن اصفهان
  ۱.۶۳
  ۴٠,۱۶۴,۵۲۳ ۷۸۲ ۷۸۲ ۷۹۵
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌
  ۱.٠۵
  ۱۲۲,۲۸۲ ۲۶,۶۹۸ ۲۶,۸۹۹ ۲۶,۶۱۹
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان
  ٠.٠۲
  ۷۵۲,۷۹۲ ۳,۷۶۳ ۳,۷۶۸ ۳,۷۶۷
 • رتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو
  ٠.۶
  ۲۲۲,۳۸۲ ۹,۲۸٠ ۹,۳٠٠ ۹,۳۵۷
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش
  ۱.۳
  ۴۵,۶۳۶ ۴,۶۵۲ ۴,۶٠٠ ۴,۶۶۱
 • رمپنا گروه مپنا (سهامی عام)
  ۱.۸۵
  ۳۶٠,۴٠٠ ۷,۵۹۶ ۷,۴۸٠ ۷,۶۲۱
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس
  ٠.٠۸
  ۸٠,۳۶۷ ۱۷,۸۷۵ ۱۷,۸۸۱ ۱۷,۸۶۶
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
  ٠.۱۳
  ۹۴,۳۵۸ ۳,۷۸۷ ۳,۷۹۲ ۳,۷۸۷
 • زمگسا کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌
  ۱.۱۱
  ۱۷,۹۱۹ ۶,۹٠۱ ۶,۸۳۳ ۶,۹۱٠
 • زمگساح کشاورزی‌ ودامپروی‌ مگسال‌
  ۲.۶۷
  ۵,٠٠٠ ۵,۴۵٠ ۵,۴۵٠ ۵,۶٠٠
 • زنجان صنایع پتروشیمی زنجان
  ۳.۶۴
  ۳۴,۲۱۶ ۱,۶۳۹ ۱,۵۸۵ ۱,۶۴۵
 • زنگان صنعت روی زنگان
  ۴.۲۴
  ۱٠۴,۴۷۴ ۷,٠۵۹ ۷,۱٠٠ ۶,۸۱۱
 • ساذری آذریت‌
  ۹.۹۸
  ۲۴,۶۵۲ ۴,۵۷۱ ۴,۵۷۱ ۴,۱۵۶
 • ساراب سیمان‌ داراب‌
  ٠.۷۲
  ۶۱,۶۶۷ ۱,۵۱٠ ۱,۵٠٠ ۱,۵۱۱
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌
  ٠.۴۸
  ۲۲۹,۱۷۳ ۲,۶۷۶ ۲,۶۵۱ ۲,۶۶۴
 • سامان بانک سامان
  ۱.۱۲
  ۷,۴۴۴,۸۵۲ ۸۸۱ ۸۸٠ ۸۹٠
 • سایرا ایرانیت‌
  ۹.۹۹
  ۵۴,۴۷۹ ۲,۷۷٠ ۲,۷۶۵ ۳,٠۷۲
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا
  ۳.۸۷
  ۸۲۶,۶۳۱ ۴,۶۸۲ ۴,۷۶۷ ۴,۵۸۹
 • سباقر سیمان باقران
  ۱.۱۶
  ۲۱,۹۷٠ ۸۵۵ ۸۵٠ ۸۶٠
 • سبزوا سیمان لار سبزوار
  ۱.۱
  ۷۴۹,۴۵۱ ۱,۴٠۹ ۱,۴۳٠ ۱,۴۴۶
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌
  ۱.۷۶
  ۹۸۶,۸۸۴ ۱,۱۶۴ ۱,۱۶۸ ۱,۱۸۹
 • ستران سیمان‌ تهران‌
  ۱.٠۳
  ۷۸۱,۴۸٠ ۲,۱۱۹ ۲,۱٠٠ ۲,۱۲۲
 • سخاش سیمان‌خاش‌
  ٠
  ۶,۶۶۶ ۷,۹۵۹ ۷,۹۵۹ ۷,۹۵۹
 • سخواف سیمان مجد خواف
  ٠
  ۴۴۹,۱۴٠ ۸۷۶ ۸۷۵ ۸۷۵
 • سخوز سیمان خوزستان
  ۱.٠۹
  ۸۴,۶۱۸ ۳,۱۳۳ ۳,۱۵٠ ۳,۱۸۵
 • سدبیر س. تدبیرگران فارس وخوزستان
  ۴.۹۷
  ۱۱۵,۲۲۲ ۳,۶٠۷ ۳,۶٠۷ ۳,۴۳۶
 • سدور سیمان‌ دورود
  ۳.۸۴
  ۲,۴٠۱,۹۹۸ ۱,٠۶۱ ۱,٠۴۹ ۱,٠۹۱
 • سشرق سیمان‌ شرق‌
  ۱.۱۶
  ۳,۹۵۶,۸۳۶ ۱,٠۱۵ ۱,٠۱۴ ۱,٠۲۶
 • سشمال سیمان‌ شمال‌
  ۳.۱۵
  ۵۲,۲۷٠ ۱,۸۳٠ ۱,۷۸۲ ۱,۸۴٠
 • سصفها سیمان‌اصفهان‌
  ۳.۷۶
  ۱۴,۵۷۷ ۱۷,۵۹۶ ۱۷,٠٠٠ ۱۷,۶۶۶
 • سغرب سیمان‌غرب‌
  ۳.۸۲
  ۲٠,۱۵٠ ۳,۴۱۳ ۳,۲۷۲ ۳,۴٠۲
 • سفار سیمان‌فارس‌
  ۱.۸۳
  ۹۳۸ ۶,۸۲۴ ۶,۷٠٠ ۶,۸۲۵
 • سفارس سیمان‌فارس‌وخوزستان
  ۲.۴۱
  ۷۷۴,۱۱۵ ۱,۵۲۱ ۱,۴۹۵ ۱,۵۳۲
 • سفارود کارخانه فارسیت درود
  ۳.۵۲
  ۴,۸۱۶,۹۷۶ ۵۹۳ ۵۸۸ ۵۶۸
 • سفانو سیمان فارس نو
  ٠.۳۱
  ۵۴,۵۵۵ ۳,۲٠۸ ۳,۲٠٠ ۳,۲۱٠
 • سقاین سیمان‌ قائن‌
  ٠.۱۹
  ۱٠,۸۸۵ ۱۷,۷۷۹ ۱۷,۸٠٠ ۱۷,۷۶۶
 • سکرد سیمان کردستان
  ۱.۵۱
  ۱,۷۵۹ ۱,۳۱۸ ۱,۳۳۸ ۱,۳۱۸
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌
  ٠
  ۴۳۴,۶۳۳ ۱,۸۲۹ ۱,۸۴٠ ۱,۸۴٠
 • سکرماح سیمان‌ کرمان‌
  ۴۳.۷۵
  ۹,۷٠٠ ۹۵۷ ۹٠٠ ۱,۶٠٠
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
  ٠.۴
  ۱,۲۲۳,۳٠٠ ۲,۲۲۸ ۲,۲۲۲ ۲,۲۱۳
 • سنوین سرمایه گذاری اقتصاد نوین
  ٠.۴۱
  ۵٠٠,٠٠٠ ۴,۸٠٠ ۴,۸٠٠ ۴,۸۲٠
 • سنیر سیمان‌ سفیدنی‌ریز
  ۴.۹۹
  ۲۲ ۱۵,۲۲۱ ۱۴,۴۶۱ ۱۵,۲۲۲
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌
  ۲.۶۸
  ۱۵,۸٠۶ ۴,۶۱۷ ۴,۵٠۱ ۴,۶۲۵
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌
  ۱.٠۷
  ۱۲۱,۳۳۷ ۲,۵۹۸ ۲,۵۸۱ ۲,۶٠۹
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
  ٠.۸۸
  ۵۵,۸۹۱ ۱,۱۳٠ ۱,۱۲٠ ۱,۱۳٠
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌
  ۴.۹۸
  ۴۲٠ ۴,۱۹۳ ۳,۹۸۵ ۴,۱۹۴
 • شاوان پالایش نفت لاوان
  ٠.۳۴
  ۵۱۲,۲۶۹ ۱۳,۷۸۴ ۱۳,۸۶٠ ۱۳,۸۱۳
 • شبریز پالایش نفت تبریز
  ٠.۹
  ۳,٠۳۵,۴٠۷ ۴,۸٠۷ ۴,۷٠٠ ۴,۷۴۳
 • شبندر پالایش نفت بندرعباس
  ٠.۶۲
  ۲,۴۷٠,۷۳۸ ۵,۵۷۷ ۵,۵۹٠ ۵,۶۲۵
 • شبهرن نفت‌ بهران‌
  ۳.۲۴
  ۲۳۲,۹٠٠ ۱٠,۴۲۷ ۱٠,۲٠٠ ۱٠,۵۴۲
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌
  ٠.۷۳
  ۳۷۶,۹۳۱ ۲,۵۳۴ ۲,۵۵٠ ۲,۵۶۹
 • شپاس نفت پاسارگاد
  ٠.۴۹
  ۷,۳۴۹ ۱٠,۱۶۵ ۱٠,۱۵۳ ۱٠,۲٠۳
 • شپاکسا پاکسان‌
  ۳.۳۲
  ۱,۸۴۱,۱۴۹ ۵,۴۳۸ ۵,۴۹۹ ۵,۳۲۲
 • شپترو پتروشیمی‌ آبادان‌
  ۴.۹۸
  ۳٠۴,۶٠۶ ۲,۷۱۲ ۲,۷۳۷ ۲,۶٠۷
 • شپدیس پتروشیمی پردیس
  ٠.۹۶
  ۱۷۳,۸۲٠ ۷,٠۵۷ ۷,٠٠٠ ۷,٠۶۸
 • شپلی پلی‌اکریل‌
  ۲.۷۸
  ۳۴,۹٠۱,۳۵۷ ۵۹۹ ۵۹۴ ۶۱۱
 • شپنا پالایش نفت اصفهان
  ۱.۶۶
  ۳,۶۹۲,۳۵۳ ۳,۱۸۴ ۳,۱۳۷ ۳,۱۹٠
 • شتران پالایش نفت تهران
  ۲.۴۷
  ۲,۸٠۴,۳۹۱ ۲,۵۸۶ ۲,۵۶۱ ۲,۶۲۶
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان
  ۴.۶۳
  ۱,۷۲۸,۶۲۹ ۵,۶۳۵ ۵,۸٠٠ ۵,۵۴۳
 • شتولی تولی‌پرس‌
  ۳.۲۴
  ۴۱۲,۷۲۳ ۱,۳۹۹ ۱,۴٠۱ ۱,۳۵۷
 • شجم صنایع پتروشیمی تخت جمشید
  ۹.۹۹
  ۱,۷۳۸,۵۹۸ ۱,۷٠۶ ۱,۷٠۶ ۱,۵۵۱
 • شخارک پتروشیمی‌ خارک‌
  ۲.۸۵
  ۴۳,۳٠۶ ۱۵,۶۲۵ ۱۵,۲٠۲ ۱۵,۶۴۸
 • شراز پالایش نفت شیراز
  ۱.۱۶
  ۲۹۷,۲۴۴ ۱۵,۳۶۱ ۱۵,۴۹۵ ۱۵,۶۷۸
 • شرانل نفت ایرانول
  ٠.۳۳
  ۲۵,۵۴۸ ۸,۸۵۴ ۸,۸۸٠ ۸,۹۱٠
 • شسپا نفت سپاهان
  ۳.۷۸
  ۲۳,۱۸۱ ۷,۷۷۹ ۷,۵٠٠ ۷,۷۹۵
 • شستان پتروشیمی گلستان
  ٠.۹۶
  ۲,٠٠۴,۷۱۷ ۱,۱۵۷ ۱,۱۵۵ ۱,۱۴۴
 • شسم تولید سموم‌ علف‌ کش‌
  ۱٠
  ۱,٠۱۲,۲۳۸ ۶,۶۳۷ ۶,۸۳۱ ۶,۲۱٠
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا
  ٠.۸۶
  ۸۲,۵۸۵ ۱۳,۵۹٠ ۱۳,۶۳۹ ۱۳,۵۲۲
 • شصفها پتروشیمی‌ اصفهان‌
  ٠.۹۵
  ۱۳۵,۴۴۴ ۵,۹۲۴ ۶,٠٠٠ ۶,٠۵۸
 • شفارا پتروشیمی‌فارابی‌
  ۴.۷۱
  ۲۴,۴۹۵ ۳,۹۸۱ ۳,۸۲٠ ۴,٠٠۹
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌
  ۱.۹۸
  ۳۱٠,٠۹۹ ۲,۱۶۱ ۲,۱۵۵ ۲,۱۱۳
 • شفن پتروشیمی فناوران
  ۴.۹
  ۲۶۴,۴۳٠ ۱۸,۸۸۶ ۱۹,۱۸۱ ۱۸,۲۸۴
 • شکبیر پتروشیمی امیرکبیر
  ٠.٠۱
  ۱,۶٠٠ ۷,۶٠۱ ۷,۶٠۱ ۷,۶٠٠
 • شکربن کربن‌ ایران‌
  ۴.۶۸
  ۶۴٠,۱٠۶ ۳,۱۹۷ ۳,۳۲۶ ۳,۱۷۷
 • شکف کف‌
  ۳.٠۲
  ۳٠,۴۸٠ ۲,٠۲۶ ۲,٠۲٠ ۲,٠۸۳
 • شکلر نیروکلر
  ۴.۴۶
  ۳۲۲,۳۸۸ ۴,۶۴۸ ۴,۶۹۹ ۴,۴۹۸
 • شگل گلتاش‌
  ۱.٠۲
  ۲,۵۸۸ ۱۳,۸۳۹ ۱۳,۷٠٠ ۱۳,۸۴۲
 • شلرد کود شیمیایی اوره لردگان
  ۱.۲۳
  ۵۹۶,۹۹٠ ۱,۲۹۲ ۱,۳۱۲ ۱,۲۹۶
 • شلعاب لعابیران‌
  ٠.۷۹
  ۴۷۹,۵۳۲ ۳,۴٠۱ ۳,۴۴٠ ۳,۴۱۳
 • شنفت نفت‌ پارس‌
  ٠.۱۷
  ۲۴۹,۴٠۹ ۵,٠٠۸ ۵,٠۲٠ ۵,٠۱۱
 • شیراز پتروشیمی‌شیراز
  ۲.۹۱
  ۱,۱۸۶,٠۲۹ ۲,۳۲۶ ۲,۳٠٠ ۲,۳۶۹
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران
  ۳.٠۱
  ۴۵۵,٠۷۵ ۴,۱۲۳ ۴,٠۲۴ ۴,۱۴۹
 • غالبر لبنیات‌کالبر
  ۱.٠۸
  ۸۷۲,۸۱۵ ۲,۲۲۱ ۲,۲۳۶ ۲,۲۱۲
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر
  ٠.۳۲
  ۱۹۲,۵۶۶ ۲,۷۸۶ ۲,۷۸٠ ۲,۷۸۹
 • غبهنوش بهنوش‌ ایران‌
  ۲.۶۱
  ۳,۲۱۹ ۵,۷٠۳ ۵,۸۵٠ ۵,۷٠۱
 • غبهنوشح بهنوش‌ ایران‌
  ۷.۲۹
  ۲,۵٠٠ ۳,۷٠۱ ۳,۷٠٠ ۳,۹۹۱
 • غپاک لبنیات‌ پاک‌
  ۴.۹۸
  ۶,۷۸۹,۶۲٠ ۱,۸۴۹ ۱,۸۵۳ ۱,۷۶۵
 • غپاکح لبنیات‌ پاک‌
  ۹.۹
  ۲,۶۲۳,۴۸۶ ۵۳۴ ۵۵۵ ۵٠۵
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین
  ۴.۵۲
  ۳۲۸ ۷,۳۲۱ ۷,۶۵٠ ۷,۳۱۹
 • غدام خوراک‌ دام‌ پارس‌
  ۴.۸۵
  ۱,۷٠٠ ۷,۳۱۸ ۶,۹۷۱ ۷,۳۲۷
 • غدشت دشت‌ مرغاب‌
  ۴.۹۸
  ۱۱۱ ۸,۴۷۸ ۸,۹٠٠ ۸,۴۷۷
 • غدیس پاکدیس
  ٠.۲۶
  ۲٠۴,۲۸۳ ۶,٠۷۳ ۶,٠۹۹ ۶,٠۸۳
 • غشاذر ‌پگاه‌آذربایجان‌غربی‌
  ۱.۹۹
  ۲۴۹,۱۷٠ ۱,۸۴۶ ۱,۸۴۲ ۱,۸٠۶
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌
  ۲.۸۳
  ۴۴۷,٠٠۱ ۴,۱۲۵ ۴,۱۷۷ ۴,۲۹۹
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌
  ۴.۹۸
  ۵٠,۶۷۶ ۶,۵۸۴ ۶,۴۵۹ ۶,۷۹۸
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
  ٠.۷۱
  ۱۴,٠۲۹,۷۸۴ ۲,۳۵۶ ۲,۳۸٠ ۲,۳۶۳
 • غشوکو شوکو پارس
  ۲.۱۲
  ۸,۵۳۷ ۴,۱۵۱ ۴,۳۷۹ ۴,۲۸۸
 • غصینو صنعتی مینو
  ٠.۸۳
  ۲۹,۱٠۶ ۷,۸۵۵ ۷,۸٠۲ ۷,۸۶۸
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس
  ٠.۵
  ۱۲٠,۹٠٠ ۶,۹۸۹ ۶,۹۹۹ ۶,۹۶۴
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌
  ۴.۹۹
  ۵۱,۳٠٠ ۳,۹٠۲ ۳,۷۸۴ ۳,۹۸۳
 • غگل گلوکوزان‌
  ۳.۶۹
  ۵,۵۶۲ ۳۸,۸۶۷ ۴٠,٠٠٠ ۳۸,۵۷۴
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
  ۱.۲۵
  ۷۶,۳۷۹ ۱۴,۷۴۲ ۱۴,۷٠٠ ۱۴,۸۸۷
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان
  ۲.۵۶
  ۵,۵٠۶ ۱٠,۳۱۸ ۱٠,۴٠٠ ۱٠,۶۷۴
 • غمارگ مارگارین‌
  ۴.۳
  ۱,٠۳۸,۴۶٠ ۳,۸۳۱ ۳,۸۴۵ ۴,٠۱۸
 • غمارگح مارگارین‌
  ۶.۳۷
  ۲۵۱,۸۵۶ ۲,۶۵۶ ۲,۶۸۶ ۲,۸۶۹
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌
  ۴.۹۹
  ۸,٠۳۷ ۳٠,۶۱۳ ۲۹,۷۳۶ ۳۱,۳٠۱
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق
  ٠.۳۹
  ۱۲۴,۸٠۷ ۴,۹۳٠ ۴,۸۷۵ ۴,۸۵۶
 • فاذر صنایع‌ آذرآب‌
  ۲.۵۹
  ۲,۳۳۹,۵۱۳ ۳,۲۹٠ ۳,۳٠٠ ۳,۳۸۸
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس
  ٠.٠۲
  ۱۴,۸۸۷,۴۹۳ ۴,۶۷۱ ۴,۶۶۵ ۴,۶۶۶
 • فافزا فولاد افزا سپاهان
  ۷.۱۲
  ۴۸,۵۸۴ ۷,۲۶۷ ۷,۶۷٠ ۷,۱۶٠
 • فالوم آلومتک‌
  ۹.۹۷
  ۶۹۹,۸۴۶ ۱,۲۵٠ ۱,۲۳۷ ۱,۳۷۴
 • فاما صنعتی‌ آما
  ٠.۳۵
  ۷,۶۳٠ ۴,۲٠۹ ۴,۱۹۵ ۴,۲۱٠
 • فاهواز نورد و لوله اهواز
  ٠.۴۲
  ۱۷,۱٠۴,۶۲۴ ۴۸٠ ۴۷۱ ۴۷۳
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر
  ۴.۹۷
  ۱,۶۵۷,۸۳۱ ۳,۳۷۲ ۳,۳۹۴ ۳,۲۳۳
 • فپنتا سپنتا
  ٠.۷۲
  ۱۸,۲۸٠ ۱۵,٠۱۹ ۱۵,٠۵۱ ۱۴,۹۴۲
 • فجام جام‌دارو
  ۴.۹۹
  ۲۸۴ ۱۱,۹۷۵ ۱۱,۳۸۱ ۱۱,۹۷۹
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان
  ۱.۲۹
  ۵,٠٠٠ ۱٠,۷۸۶ ۱٠,۶۵٠ ۱٠,۷۹٠
 • فخوز فولاد خوزستان
  ٠.۹۲
  ۱,۴۸۷,٠۷۸ ۳,۲۶۵ ۳,۲۲۵ ۳,۲۵۵
 • فرابورس فرابورس ایران
  ۵.۲۹
  ۷,۶۹۳ ۳,۴۵۵ ۳,۲۷۵ ۳,۴۵۸
 • فراور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌
  ٠.٠۵
  ۳۶,۷۲۲ ۷,۴۵٠ ۷,۴۴۲ ۷,۴۳۸
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌
  ۳.۷۷
  ۶۳۴,۹۴۱ ۲,۱۷۸ ۲,۱۹۵ ۲,۲۸۱
 • فزرین زرین معدن آسیا
  ۱.۲۹
  ۱۵۷,۶٠۵ ۳,۹۷۳ ۳,۹۶۲ ۴,٠۱۴
 • فزرینح زرین معدن آسیا
  ۱.۲۶
  ۵۵,۹۱٠ ۲,۱۸۱ ۲,۱۹٠ ۲,۲۱۸
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌
  ۱.۹۶
  ۶۷۸,۷۱۶ ۲,۵۹۹ ۲,۵۹۹ ۲,۶۵۱
 • فلات گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
  ۷.۷۴
  ۳۶۲,۷۶۲ ۳,۱۳۴ ۳,۱۳۱ ۳,۳۹۴
 • فلامی لامیران
  ۳.۱۱
  ۳۹۲,۹۵۲ ۵,۲۷۵ ۵,۲۹۸ ۵,۱۳۸
 • فمراد آلومراد
  ٠.۶
  ۴۳,۲٠۵ ۳,۸٠۲ ۳,۸۲۹ ۳,۸٠۶
 • فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌‌
  ۱.۴۹
  ۱,۴۲٠,۲٠۵ ۱,۸۶۸ ۱,۸۴۷ ۱,۸۷۵
 • فن اوا گروه فن آوا
  ۱٠
  ۱٠۲,۳۸۱ ۳,٠۸٠ ۳,٠۵۱ ۳,۳۹٠
 • فن اواح گروه فن آوا
  ۹.۹۷
  ۲۷,٠٠٠ ۱,۷۴٠ ۱,۷۲۴ ۱,۹۱۵
 • فنرژی گسترش صنایع انرژی آذرآب
  ۲.۱۳
  ۱۷۸,۹۱۲ ۵,۵۲۱ ۵,۵۵٠ ۵,۴۳۴
 • فنوال نورد آلومینیوم‌
  ۱.۲۸
  ۴,۶۹۵,۳٠۲ ۱,۲۷۲ ۱,۲۶۱ ۱,۲۴۵
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان
  ٠.۶۳
  ۱۹,۳۴۹,۸۵۳ ۱,۴۱۴ ۱,۴٠٠ ۱,۴٠۹
 • فولاژ فولاد آلیاژی ایران
  ۴.۲۳
  ۴۲۴,۲۴۱ ۲,٠۹۵ ۲,٠۱۵ ۲,۱٠۴
 • فولاژح فولاد آلیاژی ایران
  ۹.۶۷
  ۶۱۷,۵۹۱ ۸۴۹ ۸۴٠ ۹۳٠
 • فولای صنایع فولاد آلیاژی یزد
  ۴.۹۹
  ۱۳,۳۶۹,۹٠۸ ۲,۷۷۵ ۲,۸۳۸ ۲,۷٠۳
 • قاسم قاسم ایران
  ۱.۱۱
  ۱,۱۹٠,۵۵۳ ۴,٠۵۸ ۴,٠۷۸ ۴,۱۲۴
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر
  ۳.۸۹
  ۳۶۱,۵۶۹ ۷,۹۶۹ ۸,٠۵٠ ۷,۷۴۸
 • قجام فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌
  ۴.۸۷
  ۱,٠۱۶,۵۶۴ ۳,۴۱٠ ۳,۳٠٠ ۳,۴۶۹
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
  ۵.۹۶
  ۱۶۵,۲۴۹ ۵,۳۹۵ ۵,۴٠۱ ۵,٠۹۷
 • قزوین کارخانجات‌ قند قزوین‌
  ۱.۶۳
  ۴,۲۴۳,۱۶۲ ۳,۲۹۵ ۳,۲۴۵ ۳,۲۹۹
 • قشرین قند شیرین‌ خراسان‌
  ۴.۹۹
  ۱۶۶,۹۶۳ ۱۳,٠۳۸ ۱۳,٠۴۴ ۱۲,۴۲۳
 • قشکر شکرشاهرود
  ۱.۸
  ۸۶۹,۵۴۲ ۲,۱۲۳ ۲,٠۷۱ ۲,۱٠۹
 • قشهد شهد
  ۴.۹۸
  ۵۴۶,۷۲۶ ۹,۴۹٠ ۹,۴۹٠ ۹,٠۳۹
 • قصفها قنداصفهان‌
  ۳.۶۳
  ۳۱۷,۹۴۱ ۹,٠۹۱ ۹,۳٠٠ ۸,۹۷۴
 • قلرست قند لرستان‌
  ۴.۹۸
  ۶۹٠,٠۷۹ ۵,۸۷۷ ۵,۹۱۵ ۵,۶۳۴
 • قمرو قند مرودشت‌
  ۲.۷۵
  ۳۱۸,۶۱۳ ۵,۳۵۹ ۵,۴۵۴ ۵,۳٠۸
 • قنیشا قند نیشابور
  ۱.۲۵
  ۱۷٠,٠۶۵ ۲,۶۲۴ ۲,۶٠٠ ۲,۶۳۳
 • قهکمت قندهکمتان‌
  ۱.۱۶
  ۲۵۵,۳۱۲ ۳,۸٠۶ ۳,۷۳٠ ۳,۷۷۴
 • کابگن تولیدی و صنعتی آبگینه‌
  ۲.۱۵
  ۱۹۹,۴۱۲ ۹۴۳ ۹۴۸ ۹۲۸
 • کاسپین داروسازی کاسپین تامین
  ٠.۶۳
  ۵,۵۵۱ ۱۹,۳۵۵ ۱۹,۳۵۳ ۱۹,۲۳٠
 • کالا۴ سایر اشخاص بورس کالای ایران
  ۲.۶۳
  ۵۲,٠٠٠ ۳,۳۱۱ ۳,۲۵٠ ۳,۳۳۸
 • کایتا ایتالران‌
  ٠
  ۸,۷۳۵ ۷,٠۲۱ ۶,۹۸۵ ۶,۹۸۵
 • کبافق معادن‌ بافق‌
  ٠.۶۳
  ۸۲,۷۲٠ ۱۱,٠۶۴ ۱٠,۹۱٠ ۱٠,۹۸٠
 • کپارس کاشی‌ پارس‌
  ۴.۹۹
  ۳۵۷,۱۲۵ ۹,۷۶٠ ۹,۷۶٠ ۱٠,۲۷۳
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس
  ۱.٠۵
  ۲۹۹,۶۳٠ ۴,۷۹٠ ۴,۷۱۱ ۴,۷۶۱
 • کترام تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌
  ۵
  ۳,۱۴۷,٠۵۶ ۱,۸٠۴ ۱,۸۴۸ ۱,۷۶٠
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
  ۱.۲۳
  ۲,٠۶۵,۲۳۷ ۱,۷٠۱ ۱,۶۸۲ ۱,۷٠۳
 • کدما معدنی‌ دماوند
  ۴.۹۹
  ۸,۴٠٠ ۱۱,۷۱۸ ۱۲,۱۹٠ ۱۱,۶۱٠
 • کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی‌
  ۱.۷۴
  ۹۱۱,۴۱۸ ۳,۵٠۸ ۳,۵٠٠ ۳,۵۶۲
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه
  ۲.۲۴
  ۱۱٠,۶۱۶ ۲,۵۸۱ ۲,۵۲۶ ۲,۵۸۴
 • کرمان س. توسعه وعمران استان کرمان
  ٠.۵
  ۳۷۷,۹۸۵ ۱۷,٠۳۳ ۱۷,۱۵۳ ۱۷,٠۶۷
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌
  ۲.۳۸
  ۶۵۴,۲۱۹ ۲,۱۹۳ ۲,۱۷۱ ۲,۲۲۴
 • کساپا سایپاشیشه‌
  ۴.۶۲
  ۱,٠۶۲,۶۴۲ ۲,٠۸۶ ۲,٠۸۵ ۲,۱۸۶
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا
  ۱.۱۶
  ۴۲۵,۴۸۲ ۳,۲۱۹ ۳,۲۳۵ ۳,۲۷۳
 • کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان‌
  ٠.۷۱
  ۱,٠۶۲,۵۴۵ ۳,۳۷۸ ۳,۳۸۸ ۳,۳۶۴
 • کسرام پارس‌ سرام‌
  ۴.۶۶
  ۱۶۹,۶۵۴ ۲,۹٠۶ ۲,۹٠٠ ۳,٠۴۲
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌
  ٠
  ۳۲۷,۲۸۶ ۲,۹۱۱ ۲,۸۹٠ ۲,۸۹٠
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌
  ۳.۳
  ۴۵۸,۵۶٠ ۴,۱۹۳ ۴,۱۹٠ ۴,۳۳۳
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌
  ۴.۹۸
  ۳,۸۸۱,۶۸۲ ۲,۷۹۶ ۲,۸٠٠ ۲,۶۶۷
 • کفراور فرآورده های سیمان شرق
  ٠
  ۱٠۸,۲٠٠ ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠ ۱,٠٠٠
 • کقزوی شیشه‌ قزوین‌
  ۹.۹۸
  ۲,۶۶۷,۴۶۲ ۱,۵۲۷ ۱,۵۱۵ ۱,۶۸۳
 • کگاز شیشه‌ و گاز
  ۱.۵۵
  ۲۳۵,۷۱۴ ۴,۷۸۸ ۴,۷۵٠ ۴,۸۲۵
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر
  ۲.٠۵
  ۱,۲۸۲,۷۴۳ ۲,۲۲۲ ۲,۱۸۹ ۲,۲۳۵
 • کلوند کاشی‌ الوند
  ۱.۲۷
  ۱۹۶,۸۱۶ ۲,۱۱۱ ۲,۱۴٠ ۲,۱۱۳
 • کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌گری‌
  ۴.۹۹
  ۱۴۹,۸۵۴ ۴,۶۴۹ ۴,۶۴۹ ۴,۴۲۸
 • کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کار
  ۴.۹۹
  ۷۴,۹۸۶ ۱۴,۲۴۲ ۱۴,۲۵۲ ۱۳,۵۷۴
 • کمنگنز معادن‌منگنزایران‌
  ٠.۴۹
  ۳٠۱,۲۷۳ ۱,۹۸۷ ۲,٠٠٠ ۲,٠۱٠
 • کنور توسعه معدنی و صنعتی صبانور
  ۱.٠۱
  ۷۸۷,۵۲۵ ۲,۷۵۴ ۲,۷۴٠ ۲,۷۶۸
 • کهرام تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌
  ۴.۹۸
  ۵۱,۸۴۹ ۲,٠۸۴ ۲,۱۷٠ ۲,٠۶۷
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌
  ٠.۳۷
  ۴۷,٠۶۵ ۷,۹۹۲ ۸,٠٠۱ ۸,٠۳۱
 • کی بی سی شرکت کی بی سی
  ۲.۱۱
  ۱۴,۷۳۱ ۴,۵۹۳ ۴,۵۸۸ ۴,۶۸۷
 • کیسون شرکت کیسون
  ۴.۹۴
  ۴,۴۴۹,۴۶٠ ۲,۲۸۳ ۲,۲۵٠ ۲,۳۶۷
 • گپارس امور رفاهی کارگزاران پارس
  ۹.۹۸
  ۹,۲۶۸ ۱,۷۲۸ ۱,۷۹۶ ۱,۶۳۳
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
  ٠.۶۴
  ۱٠۷,۶۴٠ ۹۲۲ ۹۲۲ ۹۲۸
 • لابسا آبسال‌
  ٠.٠۹
  ۲۴۶,۴۴۹ ۳,۱۸۹ ۳,۱۷۱ ۳,۱۶۸
 • لازما کارخانه های صنعتی آزمایش
  ۳.۶۱
  ۱۷۱,۱٠۸ ۲,۲۱۸ ۲,۲۱٠ ۲,۲۹۳
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌
  ٠.۹۹
  ۱۶۲,۷۵۸ ۳,۶۱۲ ۳,۶٠٠ ۳,۶۳۶
 • لپیام گسترش صنایع پیام
  ۳.۷۹
  ۳۹۹,۴٠۶ ۱,۸۳۲ ۱,۸۲۵ ۱,۸۹۷
 • لخزر پارس‌ خزر
  ٠.۷۶
  ۳٠۲,۷۶۱ ۱۱,۵۱٠ ۱۱,۳۹٠ ۱۱,۳٠۳
 • لسرما سرما آفرین‌
  ۴.۹۱
  ۴۶۸,۴۸٠ ۴,۵۴۸ ۴,۶۹۸ ۴,۴۷۸
 • لکما کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌
  ۳.۲۵
  ۲٠,۵۷۹,۱۸۶ ۷٠۲ ۶۹۸ ۶۷۶
 • مارون پتروشیمی مارون
  ٠.۱۹
  ۵,۱۹٠ ۳۱,۹۸۲ ۳۲,٠٠٠ ۳۱,۹۳۷
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌
  ۱.۳۶
  ۴٠۴,۳۶۲ ۳,۶۷۶ ۳,۶۱٠ ۳,۶۶٠
 • مرقام ایران‌ارقام‌
  ۳.۲۳
  ۳۷۶,۲۷۲ ۶,۴۶۷ ۶,۴۳۶ ۶,۶۵۱
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
  ۲.۵۶
  ۵۷۲,۶۵۴ ۴,۲۵٠ ۴,۲۲٠ ۴,۳۳۱
 • ملت بیمه ملت
  ۱.۲
  ۹,٠۱۱ ۱,۹٠۲ ۱,۸۷۹ ۱,۹٠۲
 • ممسنی پتروشیمی ممسنی
  ۷.۳۶
  ۱۴,۱۵۵ ۱,٠۶۳ ۱,٠۷۹ ۱,٠٠۵
 • ممسنیح پتروشیمی ممسنی
  ۴۸۷.۵
  ۱۳,۸۵٠,٠٠٠ ۹۴ ۹۴ ۱۶
 • میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
  ۱٠.۳
  ۶۸۶,۷٠۸ ۱,۸۳٠ ۱,۶۵۴ ۱,۸۴۴
 • نوین بیمه نوین
  ۱.۹
  ۱۷,۲۵٠ ۱,٠٠٠ ۱,٠۱۹ ۱,٠٠٠
 • نیرو نیرو سرمایه
  ۷.۴۹
  ۴۸,۷۷۷ ۷,٠۱۷ ۶,۸۲۹ ۷,۳۸۲
 • هرمز فولاد هرمزگان جنوب
  ٠.٠۴
  ۲۹,۱۸۱ ۲,۲۴۵ ۲,۲۴۴ ۲,۲۴۳
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران
  ٠.۸۲
  ۲۱٠,۶۷۷ ۳۲,۱۹۳ ۳۲,۳۹٠ ۳۲,۱۲۵
 • واتوس س.آرین توسکا قیمت اسمی ۳۵٠ریال
  ۳.۱۸
  ۲۸۲,۴٠٠ ۸۷۴ ۸۵٠ ۸۷۸
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند
  ۱.۲۳
  ۱,۸۳٠,۵۳۴ ۲,۴۲۵ ۲,۴٠۲ ۲,۴۳۲
 • واحیا م .صنایع و معادن احیاء سپاهان
  ٠.۶
  ۱۱۴,۱۶۶ ۵,۹۱۱ ۵,۹۳۵ ۵,۹۷۱
 • واذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌
  ٠.٠۲
  ۲۴,۴۵۸ ۴,٠۷۵ ۴,٠۷۷ ۴,٠۷۸
 • وارس سرمایه گذاری ارس صبا
  ۹.۹۸
  ۲۱,۴۱٠ ۲,۸۶۴ ۲,۸۶۴ ۲,۶٠۴
 • وارین شرکت توسعه اقتصادی آرین
  ۹.۴۶
  ۵٠,٠٠٠ ۸۲۳ ۸۲۳ ۹٠۹
 • وافری بیمه کارآفرین
  ۱٠
  ۲,٠۸٠,۳٠۱ ۱,۲۶۱ ۱,۲۶۵ ۱,۱۵٠
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌
  ۴.۵۱
  ۳۹۸,٠۳۹ ۳,۶۹۹ ۳,۵۵۷ ۳,۷۲۵
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
  ۲.۲۷
  ۱۴٠,۴۵٠ ۱,۶۲۶ ۱,۵۹٠ ۱,۶۲۷
 • وانصار بانک انصار
  ٠.٠۴
  ۳,۴۹۴,۷۸۹ ۲,۲۶٠ ۲,۲۶۱ ۲,۲۶٠
 • وایرا سرمایه گذاری صنایع ایران
  ۹.۹
  ۹٠,٠۶۱ ۹۹۶ ۱,٠۲۱ ۹۲۹
 • وایران لیزینگ ایرانیان
  ٠.٠۴
  ۱,۳۵۳,۹۵۷ ۲,۴۳۳ ۲,۳۵۹ ۲,۳۶٠
 • وایند بانک آینده
  ٠
  ۸۶۱,۵٠۱ ۱,۱۶۵ ۱,۱۶۶ ۱,۱۶۶
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
  ٠.۵۴
  ۶,۳۵٠,۱۳۵ ۲,۱۸۶ ۲,۱۸٠ ۲,۱۹۲
 • وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ‌
  ۴.۷۸
  ۴,٠۷۸,۷۹۲ ۱,۵۹۷ ۱,۵۹۳ ۱,۶۷۳
 • وبشهرح توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ‌
  ۶.٠۷
  ۱,٠۶۱,۹۷۳ ۵۳۲ ۵۲۶ ۵۶٠
 • وبملت بانک ملت
  ٠.۵۸
  ۱٠,۶۲۶,۳۵۷ ۱,٠۲۱ ۱,٠۳۳ ۱,٠۲۷
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌
  ۲.۹۱
  ۲۸۵,٠۳۹ ۱,٠۵۶ ۱,٠۳۴ ۱,٠۶۵
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌
  ۱.٠۹
  ۱۴٠,۶۹۳ ۹۹۹ ۹۹٠ ۱,٠٠۱
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌
  ۴.۹۹
  ۵,٠۶۷,۳۴۸ ۳,۵۷۹ ۳,۵۵۵ ۳,۷۴۲
 • وپترو سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی‌
  ۱.۱۴
  ۱,۴۳۹,۶۱۴ ۱,۳۷۸ ۱,۳۸۴ ۱,۴٠٠
 • وپست پست بانک ایران
  ۴.۵۸
  ۱,۳۳۹,۱۳۱ ۱,۹۳۷ ۱,۹۱۶ ۲,٠٠۸
 • وتجارت بانک تجارت
  ۳.۱
  ۵,۷٠۳,۴۳۵ ۶۳۷ ۶۲۴ ۶۴۴
 • وتعاون بیمه تعاون
  ۹.۹۳
  ۱۱۹,۲٠۲ ۱,۵۷۱ ۱,۵۷۱ ۱,۴۲۹
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌
  ٠.۹۵
  ۳۷,۴۵۵ ۱,۳۶۳ ۱,۳۵٠ ۱,۳۶۳
 • وتوشه سرمایه گذاری پارس‌ توشه‌
  ٠.۳۸
  ۳۱۱,۱۳۴ ۳,۳۹۱ ۳,۳۸۶ ۳,۳۹۹
 • وتوصا سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران
  ۲.۹۲
  ۳,۱۶۹,۳۲۴ ۱,۲۱۶ ۱,۲۳٠ ۱,۱۹۵
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ‌
  ٠.۶۳
  ۹۱۵,۵۹۱ ۱,۲۵۶ ۱,۲۵۱ ۱,۲۵۹
 • وثنو سرمایه گذاری ساختمانی نوین
  ۶.۱۵
  ۱۴,٠٠٠ ۱,٠۱۷ ۱,٠۲۲ ۱,٠۸۹
 • وثوق سرمایه گذاری وثوق امین
  ۲.۶۶
  ۲۲,۷۵۳ ۲,۵۷۵ ۲,۵۴٠ ۲,۴۷۴
 • وثوقح سرمایه گذاری وثوق امین
  ۸.٠۸
  ۲۲۹,٠۹۳ ۱,۱۱۸ ۱,٠٠٠ ۱,٠۸۸
 • وجامی سرمایه گذاری جامی
  ۹.۹۴
  ۱,٠۵۱,۷۸۸ ۱,۵۲۵ ۱,۵۷٠ ۱,۴۲۸
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی
  ٠.۶۵
  ۲,۶۵۸,۹۸۸ ۷۶۹ ۷۷۴ ۷۶۹
 • وخاور بانک خاورمیانه
  ۲.۵
  ۴۲۴,۴۴٠ ۲,۷۸۴ ۲,۷۳٠ ۲,۸٠٠
 • ودی بیمه دی
  ۱.۱۸
  ۱۶۲,۴۷۱ ۱,٠٠۸ ۱,٠٠۲ ۱,٠۱۴
 • ورازی بیمه رازی
  ۱٠
  ۱۲۱,٠۵۴ ۲,۲۱۱ ۲,۲۱۱ ۲,٠۱٠
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌
  ۱.۱۸
  ۳,۴۱۶,۱۳۸ ۱,٠۹۲ ۱,٠۸۵ ۱,٠۹۸
 • وساپا سرمایه‌گذاری‌ سایپا
  ۱.۲۲
  ۱۱,۹۳۹,۵۸٠ ۹۷۴ ۹۶۵ ۹۷۷
 • وساخت سرمایه گذاری ساختمان ایران
  ۳.۳۷
  ۸۷۱,۴۶۱ ۲,۵۴۳ ۲,۵۱۸ ۲,۶٠۶
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان
  ٠
  ۶۷۹,۳۶۵ ۱,۱۹۷ ۱,۲٠٠ ۱,۲٠٠
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌
  ۱.۳۹
  ۴۱٠,۲۶۸ ۱,۲۱۹ ۱,۲٠۵ ۱,۲۲۲
 • وسدید گروه‌صنعتی‌سدید
  ۹.۹۸
  ۲۶,٠٠٠ ۳,۴۷۳ ۳,۴۵۲ ۳,۸۳۵
 • وسکاب سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
  ٠
  ۱۱,۸۶۱ ۱,۱۹۶ ۱,۱۹۶ ۱,۱۹۶
 • وسنا سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
  ٠.٠۹
  ۱۵,٠٠٠ ۳,٠۲۹ ۳,٠٠٠ ۳,٠٠۳
 • وسین بیمه سینا
  ٠.۸۷
  ۷٠٠ ۱,۲۵٠ ۱,۲۵٠ ۱,۲۶۱
 • وسینا بانک سینا
  ٠.٠۹
  ۸۹۷,٠۲۹ ۱,٠۲۴ ۱,٠۲۵ ۱,٠۲۴
 • وشمال س. چشم انداز توسعه شمال
  ۹.۹۴
  ۱۴,٠۷۱,۸۹۸ ۷۷۳ ۷۹۶ ۷۲۴
 • وصنا ‌گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌
  ۱.۳۶
  ۶۳۵,۸۲۵ ۱,۳۷۷ ۱,۴۱٠ ۱,۳۹۱
 • وصندوق سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
  ۲.۷۶
  ۴۶۱,۱۱٠ ۱,۵۱۴ ۱,۴۷۵ ۱,۵۱۷
 • وعسکر اعتباری ملل
  ٠
  ۹۱۲,۴۶۶ ۱,۳۴۲ ۱,۳۲۷ ۱,۳۲۷
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌
  ۲.۳۸
  ۲,۳۴۲,۱۲۵ ۱,۱۲۸ ۱,۱٠۷ ۱,۱۳۴
 • وقوام بانک قوامین
  ۵.۲
  ۳,۸۷۵,۸٠۵ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۵۳
 • وکادو تکادو
  ۱.۸۲
  ۲,۸۱۹,۳٠۷ ۴,۳۲۵ ۴,۲٠۱ ۴,۲۷۹
 • وکار بانک‌ کارآفرین‌
  ۴.۱۶
  ۳۷,٠۶۱ ۲,۵۶۸ ۲,۴۶۲ ۲,۵۶۹
 • وگستر گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
  ۱.۶۴
  ۸۸٠,۱۷۲ ۲,۷۲۵ ۲,۷۱۲ ۲,۶۶۸
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ
  ۳.۵۵
  ۱۶,۷۱۶,۷۳۴ ۲,۸۳۴ ۲,۷۹۹ ۲,۷٠۳
 • ولراز لیزینگ رازی
  ٠
  ۱٠٠ ۱,۵٠٠ ۱,۵٠٠ ۱,۵٠٠
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا
  ٠.۷۵
  ۱,۷۸۹,۴۳۸ ۱,۷۱۴ ۱,۷۱۱ ۱,۷۲۴
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌
  ٠.۲۹
  ۲,۹۳۸,۲۶۴ ۱,۶۸۳ ۱,۶۷٠ ۱,۶۷۵
 • ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر
  ٠.۹۱
  ۸,۹۳۲,۶۸۳ ۱,۳۲۶ ۱,۳٠٠ ۱,۳۱۲
 • ولملت واسپاری ملت
  ٠.۴۵
  ۴٠۹,٠۴۶ ۱,٠۹۳ ۱,۱٠٠ ۱,۱٠۵
 • ومعادن توسعه‌معادن‌وفلزات‌
  ۲.۴
  ۲,۶۲٠,۹۷٠ ۱,۲۳۴ ۱,۲۱۵ ۱,۲۴۵
 • ومعادنح توسعه‌معادن‌وفلزات‌
  ۵.۳۵
  ۱,۲۷۳,۷۲٠ ۱۷٠ ۱۷۷ ۱۶۸
 • وملت سرمایه‌گذاری‌ملت‌
  ٠.۶۵
  ۲۷,۳۷۹,٠۵۸ ۹۴۶ ۹۲٠ ۹۱۴
 • ومللح اعتباری ملل
  ۲.۹۴
  ۵,۹۸۴ ۳۳٠ ۳۳٠ ۳۴٠
 • ومهر بانک مهر اقتصاد
  ۱.٠۵
  ۲۵۷,۵۴۱ ۷۴۳ ۷۶۳ ۷۵۵
 • ونفت سرمایه‌گذاری صنعت‌نفت‌‌
  ۱.۳۴
  ۱,۳۵۷,۷۶٠ ۱,۸۲۵ ۱,۸۲۷ ۱,۸۵۲
 • ونوین بانک‌اقتصادنوین‌
  ٠.۷۴
  ۹۲,٠۶۶ ۱,۶٠۸ ۱,۵۹۶ ۱,۶٠۸
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌
  ۳.۴۵
  ۲۶۴,٠۱۱ ۱,۵۸۸ ۱,۵۳۸ ۱,۵۹۳
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور
  ٠.۳۴
  ۲٠۲,۵۵۶ ۱,۷۴۴ ۱,۷۴۲ ۱,۷۴۸