تغییرات: ٠.٠۸ % ، ۷٠
شاخص کل : ۸٠,۹۳۳
ارزش معاملات : ۱,۱۳۶,۸۱۱,۷۹۲,۴۷۴
نماد نام شرکت
درصد تغییر
حجم
آخرین قیمت قیمت قیمت دیروز
 • آپ آسان پرداخت پرشین
  ۳.۹۸
  ۱,۵۸۳,۲۸۵ ۲۶,۶٠۵ ۲۵,۹٠٠ ۲۶,۹۷۶
 • اتکام شرکت بیمه اتکایی امین
  ۱.۶۶
  ۲۳,۴۱۱ ۱,۱۸۵ ۱,۱۸۴ ۱,۲٠۴
 • اتکای بیمه اتکایی ایرانیان
  ۱.۳۶
  ۵۲,۶۳٠ ۱,۲۳۵ ۱,۲۳٠ ۱,۲۴۷
 • اخابر مخابرات ایران
  ٠.۳
  ۴,٠۲۸,۹۹۵ ۱,۹۸۳ ۱,۹۷٠ ۱,۹۷۶
 • اعتلا شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
  ۱.۱۴
  ۵۱۹,۷۶۶ ۱,۱۵۸ ۱,۱۵٠ ۱,۱۳۷
 • اعتلاح شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز
  ۴.۴۱
  ۶۴۵,۸۳۷ ۱۳۶ ۱۳٠ ۱۳۶
 • افرا افرانت
  ۱۷.۵۸
  ۴۲۸,۲۴٠ ۲,۹۱۲ ۲,۸۵٠ ۳,۴۵۸
 • البرز بیمه البرز
  ۴.۹۳
  ۱۱٠,۹٠۴ ۱,۱۸٠ ۱,۲۳۴ ۱,۱۷۶
 • انرژی۳ سایر اشخاص بورس انرژی
  ۱٠
  ۶۶۱,۶۲۴ ۳,۹۵۳ ۴,٠۵۹ ۳,۶۹٠
 • بالاس مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
  ۹.۷۹
  ۳۷۸,۷۳۳ ۱۸,۵۲٠ ۱۸,٠٠٠ ۱۹,۹۵۴
 • بالبر کابل‌ البرز
  ٠.۵۳
  ۳,۲۹۳,۲۵۱ ۲,۵۷٠ ۲,۶۲۵ ۲,۶۳۹
 • بپاس بیمه پاسارگاد
  ٠.۵۳
  ۱,۲٠٠,٠٠٠ ۲,۴۱۴ ۲,۴۲۳ ۲,۴۳۶
 • بترانس ایران‌ ترانسفو
  ۴.۹۹
  ۹۸۴,۵۵۴ ۵,۲۶۷ ۵,۱۵۹ ۵,۴۳٠
 • برکت گروه دارویی برکت
  ٠.۳۵
  ۹۶۵,۳۸۸ ۱,۷۱۱ ۱,۷۱۳ ۱,۷٠۷
 • بسویچ پارس‌سویچ‌
  ۱.٠۱
  ۴۲,۳۳۳ ۸,۸۲۴ ۸,۹۹۴ ۸,۹٠۴
 • بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب‌
  ۴.۹۹
  ۴۴۷,۵۲۸ ۶,۹۲۷ ۷,٠۶۲ ۶,۷۲۶
 • بفجر پتروشیمی فجر
  ٠
  ۷۱,۶۷۶ ۵,۱۵٠ ۵,۱۵٠ ۵,۱۵٠
 • بکاب صنایع‌جوشکاب‌یزد
  ۲.۲۲
  ۱,۸۴۳ ۱۶,۸۴٠ ۱۷,۲٠٠ ۱۶,۸۲۶
 • بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج
  ٠.۹۳
  ۸۴,۲۶۳ ۸,۷٠۸ ۸,۸۸٠ ۸,۷۹۸
 • بمپنا تولید برق عسلویه مپنا
  ٠.۶۹
  ۱۹۶,۹۹۴ ۱۳,۶۱۵ ۱۳,۶٠۸ ۱۳,۵۱۴
 • بموتو موتوژن‌
  ٠.۶۳
  ۱۳۸,۱۸۹ ۴,۷۶۴ ۴,۷۸٠ ۴,۷۵٠
 • بمیلا توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد
  ۹.۹۴
  ۵,۶۷٠,۷۶۹ ۱,۷۳۵ ۱,۷۶۹ ۱,۶٠۹
 • بنو بیمه تجارت نو (۵٠% پرداخت شده)
  ۸.۳۳
  ۱,۸۲۶,۲۵۲ ۷۴۸ ۷۸٠ ۷۲٠
 • بنیرو نیروترانس‌
  ٠.۳۵
  ۲۶۵,۵۸۱ ۵,۴۷۵ ۵,۴٠٠ ۵,۴۱۹
 • بنیروح نیروترانس‌
  ٠.۷۱
  ۳۲۷,۹۹۵ ۴,۷٠۱ ۴,۴۱۸ ۴,۴۵٠
 • بهپاک صنعتی بهپاک
  ٠.۱۷
  ۷۲۵,۵۵۸ ۷,۶۲۵ ۷,۵۸۷ ۷,۵۷۴
 • پارسان گسترش نفت و گاز پارسیان
  ٠.۵۴
  ۳,۹۵۵,۳۱۵ ۱,۸۵٠ ۱,۸۴٠ ۱,۸۵٠
 • پارسیان بیمه پارسیان
  ٠.۲۶
  ۱۵۱,۴۷٠ ۱,۸۵٠ ۱,۸۵٠ ۱,۸۵۵
 • پاسا ایران‌یاساتایرورابر
  ۹.۳۴
  ۱,۵۸۱,٠۱۹ ۱,۹۷۶ ۲,٠٠٠ ۱,۸۲۹
 • پتایر ایران‌ تایر
  ۴.٠۲
  ۱,۴۶۲,۶۳۶ ۴,۸۳۶ ۴,۸۲۱ ۵,٠۲۳
 • پترول گروه پتروشیمی س.ایرانیان
  ٠.۹۱
  ۲,٠۵۲,۳۸۱ ۱,۱۹۸ ۱,۱۹٠ ۱,۲٠۱
 • پخش پخش البرز
  ۱.۳۲
  ۱,۳٠۳,۳۸۱ ۲,۶۲۸ ۲,۶٠٠ ۲,۶۳۵
 • پرداخت به پرداخت ملت
  ۴.۹۹
  ۳,۲۸۸,۸٠۶ ۲٠,۴۷۲ ۲٠,۴۷۲ ۱۹,۴۹۸
 • پردیس سرمایه گذاری پردیس
  ۱.۹۲
  ۱۱۲,۲٠۶ ۱,٠۹۲ ۱,۱۱٠ ۱,٠۸۹
 • پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند
  ۴.۷۹
  ۳,٠۴۸,٠۹۳ ۳,۳۲۳ ۳,۲۹۹ ۳,۴۶۵
 • پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز
  ٠.۲۷
  ۱,۵٠۲,۴۸۱ ۳,۳۲۱ ۳,۲۹٠ ۳,۲۹۹
 • پکویر کویر تایر
  ۴.۲۴
  ۴۴۶,۸۵۹ ۴,۲٠٠ ۴,۱۵۴ ۴,۳۳۸
 • پلاست کارخانجات تولیدی پلاستیران
  ۹.۹۸
  ۱۳,۹۲۱ ۵,٠۸۷ ۵,٠۸۷ ۴,۶۲۵
 • پلاسک پلاسکوکار
  ۴.۹۱
  ۶,٠۵۲,۶۷٠ ۱,٠۵۸ ۱,٠۶۷ ۱,٠۱۷
 • پلوله گازلوله‌
  ۵.۸۳
  ۸۵٠,۶۳۲ ۵,٠۲٠ ۴,۸۴٠ ۴,۵۷۳
 • تابا تابان نیرو سپاهان
  ۹.۹۸
  ۶۵,۸۷۹ ۴,۴۶۲ ۴,۴۶۲ ۴,٠۵۷
 • تاپیکو س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
  ٠.۸۳
  ۱,۲۸۹,۳۲۹ ۱,۸٠۱ ۱,۷۹٠ ۱,۸٠۵
 • تایرا تراکتورسازی‌ایران‌
  ۴.۳۴
  ۳,۲۷۶,۳۵۷ ۲,۴۴۷ ۲,۴٠٠ ۲,۳٠٠
 • تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران‌
  ٠.۴۲
  ۴۱,۱۸۹ ۳,٠۶۷ ۳,٠۵۷ ۳,٠۷٠
 • تشتاد صنایع تولیدی اشتاد ایران‌
  ۹.۹۷
  ۲۶,۶۱۵ ۲,۹۳۴ ۲,۹۳۴ ۲,۶۶۸
 • تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی‌
  ۴.۹۹
  ۴,۶۷۴,۹٠۷ ۵,۵۲٠ ۵,۳٠۹ ۵,۵۸۸
 • تکنو تکنوتار
  ٠.۷۷
  ۳۵۵,۹۳۱ ۲,۸۱۹ ۲,۸٠۷ ۲,۸۲۹
 • تلیسه دامداری تلیسه نمونه
  ٠.۳۵
  ۲۸,۱۷۶ ۹,٠۴۵ ۹,٠٠۲ ۹,٠۳۴
 • توریل توکاریل
  ٠.۷۴
  ۳,٠۹۹,۶۱۸ ۲,۳۴٠ ۲,۳٠۷ ۲,۲۹٠
 • توسعه اعتباری توسعه
  ۴.۲۳
  ۱,۹۴٠,۳۷۸ ۶۴۹ ۶۴٠ ۶۱۴
 • تیپیکو سرمایه گذاری دارویی تامین
  ٠.۱۴
  ۸۳,۹۵۲ ۶,۲٠۵ ۶,۱۹۵ ۶,۲٠۴
 • ثاباد توریستی ورفاهی آبادگران ایران
  ۲.۲۴
  ۲۲۱,٠۷۲ ۳,۷۳۱ ۳,۶۵٠ ۳,۷۳۴
 • ثاژن سخت‌ آژند
  ۳.۶۱
  ۶,٠۳۹,۶۵٠ ۳,۵۴۵ ۳,۵۱۵ ۳,۶۴۷
 • ثالوند سرمایه گذاری مسکن الوند
  ۱.٠۷
  ۳٠۹,۴۸۵ ۲,۶۷٠ ۲,۵۷۶ ۲,۶٠۴
 • ثامان سامان‌ گستراصفهان‌
  ۴.۹۷
  ۱۳٠,۱۲٠ ۲,٠۶۳ ۲,۱۱۲ ۲,٠۱۲
 • ثباغ شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
  ۲.٠۶
  ۱,۸۳۷,۸۷۶ ۱,۹۷۴ ۱,۹۸۱ ۱,۹۴۱
 • ثپردیس سرمایه گذاری مسکن پردیس
  ۱.٠۱
  ۱,٠۴۳,۴۳۷ ۲,٠٠۱ ۲,٠٠٠ ۱,۹۸٠
 • ثتوسا س.توسعه و عمران استان اردبیل
  ۹.۹۵
  ۴,۲۴۱,۶۴۶ ۱,۷۳۴ ۱,۷۵۶ ۱,۵۹۷
 • ثرود سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود
  ۴.۹۲
  ۳,۱۷۳,۵۵۲ ۱,۴۸۷ ۱,۴۶۷ ۱,۵۴۳
 • ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد
  ٠.٠۷
  ۷,۱۵۸,۱۸۶ ۱,۳٠۸ ۱,۳۱٠ ۱,۳٠۹
 • ثشرق سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
  ۴.۲۷
  ۴,٠۸۳,۳۳۷ ۱,۲۴۲ ۱,۲۴۴ ۱,۱۹۳
 • ثعمرا شرکت عمران و توسعه شاهد
  ٠.۶۵
  ۲,۵۴۵,۷۷۹ ۱,۶۶٠ ۱,۶۶٠ ۱,۶۷۱
 • ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس‌
  ۴.۹۷
  ۳,۲۳۱,۱۶۳ ۲,۸۱۹ ۲,۷۹۱ ۲,۹۳۷
 • ثقزوی شرکت عمران و سازندگی قزوین
  ٠.۶
  ۴۲۳,۳۳۵ ۳,۷۵۱ ۳,۸۱۴ ۳,۷۹۱
 • ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌
  ۱.۳۸
  ۳,۳۴۳,۲۸۴ ۸۶٠ ۸۵۶ ۸۶۸
 • ثنظام س. ساختمانی نظام مهندسی ایران
  ۹.۹۴
  ۵۲,۹٠۲ ۱,۳۶٠ ۱,۳۶٠ ۱,۲۳۷
 • ثنور سرمایه گذاری کوه نور
  ۱٠
  ۱٠,٠٠۸ ۳,۶۳٠ ۳,۶۳٠ ۳,۳٠٠
 • جم پتروشیمی جم
  ٠.۱۵
  ۳۵,۶۸۲ ۷,۹۶٠ ۷,۹۵٠ ۷,۹۶۲
 • چافست افست‌
  ٠.۱
  ۱۸,۱۲۵ ۱٠,۱۶۴ ۱٠,۱۱٠ ۱٠,٠۹۹
 • چکاپا گروه صنایع کاغذ پارس
  ٠.۹۶
  ۱,۷۹۸,۷۷۹ ۳,۴۹۵ ۳,۴۷۳ ۳,۵٠۷
 • چکارن کارتن‌ ایران‌
  ۳.۵۹
  ۱,٠۷۷,۶۳۲ ۵,۷۸۲ ۵,۹٠۲ ۵,۶۹۷
 • چکاوه صنایع‌کاغذسازی‌کاوه‌
  ۳.۷۱
  ۴۴۶,۸٠۴ ۳,۵۷۶ ۳,۵۲۱ ۳,۶۵۷
 • حبندر دریایی و کشتیرانی خط دریابندر
  ۵.۵۵
  ۴۱۵,۶۱۹ ۴,۹۳٠ ۴,۸۵٠ ۵,۱۳۵
 • حپارسا توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
  ۴.۸
  ۲۶۶,۲۳۶ ۵,۷۷۶ ۵,۶۵٠ ۵,۹۳۵
 • حپارساح توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان
  ۲.۹۶
  ۱۵۴,۸۹۲ ۴,۱۶۱ ۴,٠۹۶ ۴,۲۲۱
 • حتاید تایدواترخاورمیانه‌
  ۲.۲۹
  ۳,۲۲۸,۴۹۲ ۴,۲۱۶ ۴,٠۸٠ ۴,۱۷۶
 • حتوکا حمل‌ونقل‌توکا
  ۳.۷۲
  ۲,٠۹۴,۲۸۸ ۲,۵۱۶ ۲,۴۸۲ ۲,۵۷۸
 • حخزر کشتیرانی دریای خزر
  ۲.۳۹
  ۱۹۴,۹۲۵ ۲,۸۳۳ ۲,۸۶٠ ۲,۷۹۳
 • حفارس حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
  ۲.۱۲
  ۱,۲۳۱,٠۳۶ ۴,۸۳۱ ۴,۸۹٠ ۴,۹۹۶
 • حکشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
  ۲.۶۵
  ۵۸۳,۱۲۵ ۳,۴۸۶ ۳,۴۱۱ ۳,۵٠۴
 • خاذین سایپاآذین‌
  ۱.۸۶
  ۷,۷۶۲,۶٠۶ ۱,٠۳۹ ۱,٠۳۹ ۱,٠۲٠
 • ختوقا قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌
  ۲.۸۶
  ۲,۱۲۷,۶۱۴ ۱,۶۵۹ ۱,۶۲۹ ۱,۶۷۷
 • خچرخش چرخشگر
  ۴.۲۴
  ۱,۹۱۱,۶۹۹ ۱,۸٠۴ ۱,۷۸۳ ۱,۸۶۲
 • خدیزل بهمن دیزل
  ۲.۲۴
  ۲۴۲,۲٠۵ ۳,۶۳۵ ۳,۶۵٠ ۳,۵۷٠
 • خراسان شرکت پتروشیمی خراسان
  ٠.۶۴
  ۶۳,۳۴۱ ۴,۹۹۲ ۵,٠٠٠ ۴,۹۶۸
 • خریخت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌
  ٠.٠۸
  ۲,۳۷۶,۶٠٠ ۱,۲٠۹ ۱,۲٠٠ ۱,۲٠۱
 • خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد
  ٠.۹۳
  ۳,۹۱۲,۵٠۵ ۸۷٠ ۸۵۱ ۸۵۹
 • خزر فنرسازی‌زر
  ۱.۳۵
  ۴۷۵,۱۵۶ ۸۹۶ ۸۹۵ ۸۸۳
 • خشرق الکتریک‌ خودرو شرق‌
  ۱.۲۹
  ۱۲۲,۱۱٠ ۲,۳۳۱ ۲,۳۴٠ ۲,۳۱٠
 • خعتبار سرمایه گذاری اعتبار ایران
  ۱.۹۱
  ۸۱,۲۴۶ ۱,۳٠۵ ۱,۲۸۱ ۱,۳٠۶
 • خفناور مهندسی صنعتی روان فن آور
  ۴.۸۹
  ۶٠۶,۶۷۱ ۲,۵٠۹ ۲,۵۲۹ ۲,۴۱۱
 • خفنر فنرسازی‌خاور
  ۴.۲۷
  ۲۴٠ ۳,۹۹۹ ۴,۱۷٠ ۳,۹۹۹
 • خکمک کمک‌فنرایندامین‌
  ٠.۳۲
  ۱,۸۲۴,۷۱۴ ۹۲۹ ۹۳۵ ۹۳۲
 • خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو
  ۲.۴۵
  ۱,۱۷۱,۳۱۶ ۳,۲۸۵ ۳,۲۶۲ ۳,۳۴۴
 • خمحرکه نیرو محرکه‌
  ۴.۹۸
  ۴,۸٠۲,۶۹۸ ۲,۳۳۸ ۲,۳۳۸ ۲,۲۲۷
 • خمحور تولیدمحورخودرو
  ۴.۹۶
  ۱,۱۹۲,۱۷۷ ۲,۵۱۴ ۲,۵۱۵ ۲,۳۹۶
 • خمهر مهرکام‌پارس‌
  ٠.۲۵
  ۲,٠۳۴,۶٠۲ ۱,۶۱۲ ۱,۵۶۵ ۱,۵۶۹
 • خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌
  ۴.۹۸
  ۸۸,۳۹۶ ۵,۲۵۹ ۵,۳٠۷ ۵,٠۵۵
 • خوساز محورسازان‌ایران‌خودرو
  ۵.۲۲
  ۱,۱۲۲,۹۴۷ ۲,٠۱۲ ۱,۹۷۴ ۱,۸۷۶
 • دابور داروسازی‌ ابوریحان‌
  ۲
  ۱۵,۵۲۴ ۶,۹۲۴ ۶,۸٠۱ ۶,۹۴٠
 • دارو کارخانجات‌داروپخش‌
  ۲.۶۷
  ۵,۲۴۴ ۴,۸۲۷ ۴,۷٠۱ ۴,۸۳٠
 • داسوه داروسازی‌ اسوه‌
  ۲.۸
  ۶,۴۹۷ ۱۷,۷۷۱ ۱۷,۳٠۱ ۱۷,۸٠۱
 • دالبر البرزدارو
  ٠.۸۵
  ۱۸۴,۷۹۶ ۹,٠۴۶ ۹,٠٠٠ ۹,٠۷۸
 • دامین داروسازی‌ امین‌
  ۴.۹۵
  ۵۹۵,۳۸۷ ۱,۷۴۴ ۱,۷۵۷ ۱,۶۷۴
 • دبالک مواد اولیه دارویی البرز بالک
  ۲.۱۶
  ۱۷۵,۷۱۹ ۳,۱۸۴ ۳,۱۵۷ ۳,۲۲۷
 • دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش‌
  ٠.۱
  ۱,۳۵٠ ۶,۸۹۲ ۶,۹٠٠ ۶,۸۹۳
 • دجابر داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌
  ۱.٠۴
  ۴,٠۳٠ ۱٠,۹۹۳ ۱۱,۱٠٠ ۱٠,۹۸۵
 • دحاوی الحاوی
  ۳.۲
  ۱۵,۵۸٠ ۴,۷۹۹ ۴,۷۹۹ ۴,۹۵۸
 • ددام داروسازی زاگرس فارمد پارس
  ٠.۷۹
  ۴٠,۷۸۶ ۴,۹۱۵ ۴,۸۵٠ ۴,۸۸۹
 • درازک دارویی‌ رازک‌
  ۳.۸۲
  ۳۳,۸۲۹ ۱۸,۶۱۲ ۱۹,۲٠٠ ۱۸,۴۹۳
 • دروز داروسازی‌ روزدارو
  ۴.۹۳
  ۲۵۵,۱۵۲ ۲,۲۹۹ ۲,۳۱۸ ۲,۲٠۹
 • دزهراوی ‌داروسازی‌زهراوی‌
  ۴.۹۷
  ۲۱,۸۷۶ ۲۵,۵٠٠ ۲۴,۵٠٠ ۲۵,۷۸۳
 • دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی
  ۱.۲۵
  ۱۷۹,۷۶۶ ۲,۸۹۵ ۲,۹۱۵ ۲,۹۵۲
 • دسبحا گروه دارویی سبحان
  ۲.۹۵
  ۱۵۱,۲۴٠ ۴,۷۴۴ ۴,۸۵٠ ۴,۷۱۱
 • دسبحان سبحان دارو
  ۱.٠۲
  ۷۶,۷۲٠ ۶,۷٠۵ ۶,۷۶۹ ۶,۷٠٠
 • دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌
  ۳.۱۲
  ۱۲,۲۵٠ ۳,۱٠۹ ۳,۱۹۹ ۳,۱٠۲
 • دعبید لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌
  ٠.۵۱
  ۱۱,۵۷۶ ۱۵,۹۶۷ ۱۵,۸۹۹ ۱۵,۹۸۱
 • دفارا داروسازی‌ فارابی‌
  ۱.۳
  ۱,۳٠٠ ۶,۲۱۸ ۶,۲۹۹ ۶,۲۱۸
 • دقاضی داروسازی شهید قاضی
  ۱۴.۸۷
  ۴۷۴,۷۹۵ ۲۹,۹۲۳ ۳۱,٠٠۳ ۲۶,۹۸۹
 • دکوثر داروسازی‌ کوثر
  ۴.۹۷
  ۵,۴۴٠,۹۲۹ ۱,۷۶۷ ۱,۷۷۲ ۱,۶۸۸
 • دکیمی کیمیدارو
  ٠.۵۳
  ۱۷,۵۷۷ ۷,۱۳۴ ۷,۱٠٠ ۷,۱۳۸
 • دلر داروسازی‌ اکسیر
  ۱.۵۸
  ۱۳۸,۲۶۳ ۴,۷۱٠ ۴,۷۵٠ ۴,۶۷۶
 • دماوند تولید نیروی برق دماوند
  ۱.۲۱
  ۳۸,۸۸۸ ۷,۵۸۹ ۷,۵۶۱ ۷,۶۵۴
 • دیران ‌ایران‌دارو
  ۱.۱۲
  ۲۷,۳۳٠ ۳,۳۱۵ ۳,۲۶۶ ۳,۳٠۳
 • دیرانح ‌ایران‌دارو
  ۳.۴۷
  ۲۱,٠٠٠ ۲,۳۲۸ ۲,۳۵٠ ۲,۲۷۱
 • رانفور خدمات‌انفورماتیک‌
  ۳.۶
  ۸۵,۶۶۱ ۲۵,۳۸۳ ۲۴,۶٠۴ ۲۵,۵۲۴
 • رتاپ تجارت الکترونیک پارسیان
  ۱.٠۶
  ۲,۲۲۲,٠۲٠ ۳,۶۹۸ ۳,۷٠٠ ۳,۷۴٠
 • رتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کو
  ۴.۹۹
  ۸۵۹,۳۶۸ ۸,۳۹۵ ۸,۴۲۶ ۸,٠۲۵
 • رکیش کارت اعتباری ایران کیش
  ۲.٠۲
  ۲,۵۹۴,۴۷۸ ۵,۵۳۶ ۵,۶۴۸ ۵,۵۳۶
 • زاگرس پتروشیمی زاگرس
  ٠.۷۷
  ۵۸,۱۷۵ ۱۷,۹٠۹ ۱۷,۹۹۹ ۱۷,۸۶۱
 • زگلدشت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
  ۳.۸۸
  ۴۵۲,۴۸۵ ۴,۳۹۶ ۴,۳٠۲ ۴,۴۷۶
 • زنگان صنعت روی زنگان
  ۴.۹۸
  ۳۶۳,۷۶۷ ۷,۷۶۴ ۷,۵۹۸ ۷,۹۹۷
 • ساراب سیمان‌ داراب‌
  ۴.۹۴
  ۱,۹۷۹,۵۳۷ ۱,۵۶۹ ۱,۵۷۱ ۱,۴۹۷
 • ساروج بین المللی ساروج بوشهر
  ۳.۳۶
  ۷۱٠,۱۷۷ ۲,٠۲۹ ۲,٠۳٠ ۱,۹۶۴
 • ساروم سیمان‌ارومیه‌
  ۴.۹۹
  ۲۸٠,۳۷۵ ۳,٠۸۹ ۳,٠۸۹ ۲,۹۴۲
 • سایرا ایرانیت‌
  ۹.۹۹
  ۴۳۱,۶٠۸ ۳,۶٠۹ ۳,۶٠۹ ۳,۲۸۱
 • ساینا صنایع بهداشتی ساینا
  ٠.۴۴
  ۵۸۵,۷۶۳ ۵,۴۳۸ ۵,۳۹۵ ۵,۴۱۹
 • سباقر سیمان باقران
  ۹.۹۴
  ۷۶,۷۶۸ ۱,۲۱۶ ۱,۲۱۶ ۱,۱٠۶
 • سبجنو سیمان‌ بجنورد
  ۲.۴۹
  ۱,٠۷۲,۱۷۶ ۶,۴۳۵ ۶,۶۵٠ ۶,۴۸۸
 • سبزوا سیمان لار سبزوار
  ۳.۴۱
  ۲,۶۲۵,۴۷۵ ۱,۴۷۵ ۱,۴۵۵ ۱,۴٠۷
 • سبهان سیمان‌ بهبهان‌
  ۴.۹۹
  ۱۸۷,۵۷۴ ۱۷,۲۵۷ ۱۷,۲۷۳ ۱۶,۴۵۱
 • سپاها سیمان‌سپاهان‌
  ۳.۴۴
  ۱۵,٠۴۹,۴۱۸ ۱,۳٠۶ ۱,۲۹٠ ۱,۲۴۷
 • سجام مجتمع سیمان غرب آسیا
  ۱٠
  ۹۲۶,۴۶۸ ۱,٠۷۵ ۱,٠۷۸ ۹۸٠
 • سخاش سیمان‌خاش‌
  ۱.۸۴
  ۶۶,۲٠٠ ۸,۵۶۸ ۸,۴٠۵ ۸,۲۵۳
 • سخزر سیمان‌ خزر
  ۴.۹۸
  ۱۷۴,۳۸۶ ۴,۶۷٠ ۴,۵۵۹ ۴,۷۹۸
 • سخوز سیمان خوزستان
  ۱.۳۵
  ۸۴۳,۹۴۵ ۳,۳۲۳ ۳,۲٠۲ ۳,۲۴۶
 • سدشت صنایع سیمان دشتستان
  ۴.۱۹
  ۳۲۸,۳۴۳ ۲,۱۳۷ ۲,٠۸٠ ۲,۱۷۱
 • سدور سیمان‌ دورود
  ۱.۷۱
  ۱۴,۱۸۴,۹۱۸ ۱,۲۱۹ ۱,۱۸۷ ۱,۱۶۷
 • سرود سیمان‌شاهرود
  ۳.۴۶
  ۱,۷۸۲,۴۲۱ ۱,۷۲۳ ۱,۷٠۱ ۱,۶۴۴
 • سشرق سیمان‌ شرق‌
  ۳.۱۸
  ۱۴,۸۱۱,۱۵۲ ۱,۱۴۹ ۱,۱۳۳ ۱,٠۹۸
 • سصوفی سیمان‌ صوفیان‌
  ۴.۹۹
  ۱,۶۹۹,۱۶۷ ۲,۹۲٠ ۲,۹۲۲ ۲,۷۸۳
 • سغرب سیمان‌غرب‌
  ۲.۵۶
  ۱,۲۵۲,۲۸۸ ۳,۸۸۶ ۳,۸٠٠ ۳,۷٠۵
 • سفار سیمان‌فارس‌
  ۴.۹۹
  ۴,٠٠٠ ۶,۷۸۷ ۶,۴۶۲ ۶,۸٠۲
 • سفارس سیمان‌فارس‌وخوزستان
  ۱.۷۸
  ۴,٠۱٠,۳۸۵ ۱,۶۷۶ ۱,۶۵۷ ۱,۶۲۸
 • سفانو سیمان فارس نو
  ۱.۹۴
  ۱۱۹,٠۹٠ ۳,۳۲۴ ۳,۲۸۱ ۳,۳۴۶
 • سقاین سیمان‌ قائن‌
  ۴.۹۹
  ۱۶٠ ۱۶,۶۸۳ ۱۷,۵۱۲ ۱۶,۶۷۹
 • سکرد سیمان کردستان
  ۳.۸۱
  ۳۴۴,۶۵۶ ۱,۳۵۸ ۱,۳۸۷ ۱,۳۳۶
 • سکرما سیمان‌ کرمان‌
  ۷.۶۵
  ۲,۶۹٠,۱۱۱ ۱,۹۴۳ ۱,۹۴٠ ۱,۸٠۲
 • سکرماح سیمان‌ کرمان‌
  ۱۷.۹۸
  ۴,۴۲۶,۶۳۹ ۸۸۳ ۸۹۲ ۷۵۶
 • سمازن سیمان‌مازندران‌
  ۴.۹۸
  ۳۲,۵٠٠ ۴,۷۱۱ ۴,۴۹۸ ۴,۷۳۴
 • سمگا گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
  ۳.۴۳
  ۱٠,۱۹۴,۳٠۷ ۲,۴۱۴ ۲,۴۱٠ ۲,۳۳٠
 • سمگاح گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی
  ۶.۸۷
  ۲۹,٠٠٠,٠٠٠ ۹۸۱ ۹۹۵ ۹۳۱
 • سنیر سیمان‌ سفیدنی‌ریز
  ۹.۷۳
  ۷,۴۳۵ ۱۴,۵۷۸ ۱۳,۷۳۶ ۱۵,۲۱۸
 • سهرمز سیمان‌هرمزگان‌
  ۱.۶۳
  ۱۹,۸۴۵ ۴,۵۲۶ ۴,۵۹۳ ۴,۵۱۹
 • سهگمت سیمان‌هگمتان‌
  ۴.۹۶
  ۲,۲۸۴,۲۱۹ ۲,۷٠۶ ۲,۷٠۷ ۲,۵۷۹
 • سیدکو سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
  ۱.۱
  ۱,٠۶۲,۸۵۷ ۱,۱۱۲ ۱,۱٠٠ ۱,٠۸۸
 • سیلام سیمان‌ ایلام‌
  ۱.۳۵
  ۶۱۳,۱۵۱ ۴,٠۳۱ ۴,۱۷۸ ۴,۱۲۲
 • شاراک پتروشیمی شازند
  ٠.۴۳
  ۶۴٠,۶۶۷ ۲,٠۷٠ ۲,٠۶۳ ۲,٠۷۲
 • شاراکح پتروشیمی شازند
  ۱.۵۷
  ۱,۶۵۶,۹۳۶ ۹۵۳ ۹۴٠ ۹۵۵
 • شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌
  ۲.۹۱
  ۱,۱۲۳,۶۶٠ ۲,۱۱۳ ۲,۱٠٠ ۲,۱۶۳
 • شپارسح بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌
  ٠.۸۳
  ۲,۱۴۵,۷۹۴ ۹۷۷ ۹۵٠ ۹۵۸
 • شپاسح نفت پاسارگاد
  ٠.۱۴
  ۵٠,۲۱۸ ۲,۱۸۶ ۲,۱۲٠ ۲,۱۲۳
 • شپاکسا پاکسان‌
  ۴.۹۹
  ۵,۴۳۳,۸٠۸ ۶,۲۲۵ ۶,۲۸۵ ۵,۹۸۶
 • شپدیس پتروشیمی پردیس
  ۴.۹۹
  ۱,۷٠۸,۲۶۱ ۵,۹۳۳ ۵,۹٠٠ ۶,۲۱٠
 • شپلی پلی‌اکریل‌
  ٠.۸۷
  ۴۴,۳۱۱,۱۹۶ ۵۸٠ ۵۷۵ ۵۷٠
 • شتوکا توکا رنگ فولاد سپاهان
  ۲.۶۹
  ۲,۵۱۹,۵۳۲ ۶,۲۵۷ ۶,۲۵٠ ۶,۴۲۳
 • شجم صنایع پتروشیمی تخت جمشید
  ٠.۶۸
  ۵۱۴,٠۱۱ ۲,٠۳۷ ۲,٠۴٠ ۲,٠۵۴
 • شرانل نفت ایرانول
  ٠.۱۱
  ۱۹۴,۷۱۸ ۴,۴٠٠ ۴,۳۹۲ ۴,۳۹۷
 • شرانلح نفت ایرانول
  ۲.۶
  ۱۹٠,۳۵۲ ۳,۳۲۶ ۳,۳۵٠ ۳,۲۶۵
 • شزنگ تجهیزنیروی‌زنگان‌
  ۹.۹۹
  ۶۴۴,۷۷۴ ۱۴,۸۳۲ ۱۴,۹۱۲ ۱۳,۵۵۷
 • شسپا نفت سپاهان
  ۲.۷۳
  ۱۶۸,۹۱۹ ۷,۲۸۲ ۷,۴٠۱ ۷,۲٠۴
 • شستان پتروشیمی گلستان
  ۹.۹۸
  ۷,۸۵۲,۵۶۲ ۱,۱۶۵ ۱,۲٠۱ ۱,٠۹۲
 • شسم تولید سموم‌ علف‌ کش‌
  ۹.۹۳
  ۳۷۵,۶۷٠ ۴,۶۴۶ ۴,۵۶۲ ۵,٠۶۵
 • شسینا صنایع‌شیمیایی‌سینا
  ۴.۹۹
  ۱۴۹,٠۹۵ ۱۳,۲۲۸ ۱۳,۳۹۴ ۱۲,۷۵۷
 • شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس‌
  ۴.۶۷
  ۴,۱۸۹,۶۶٠ ۲,۵۹۳ ۲,۵۴۶ ۲,۶۷۱
 • شکربن کربن‌ ایران‌
  ۴.۸۶
  ۹۳۶,۴۷۸ ۳,۴۱۷ ۳,۳۴۱ ۳,۵۱۲
 • شکلر نیروکلر
  ۴.۷
  ۱,۷۸۸,۷۲۵ ۵,٠٠۷ ۵,٠۲۹ ۴,۸٠۳
 • شگل گلتاش‌
  ۱.۸۵
  ۳,۹۲۳ ۱۲,۵۲۳ ۱۲,۳٠۱ ۱۲,۵۳۴
 • شلرد کود شیمیایی اوره لردگان
  ۳.۲۹
  ۷۶۶,۸۲۴ ۱,۲٠۴ ۱,۲۲۴ ۱,۱۸۵
 • شلعاب لعابیران‌
  ۲.۸۳
  ۹۷۳,۸۳۵ ۳,۵۱۹ ۳,۵۲۴ ۳,۶۲۷
 • شلیا شرکت مواد ویژه لیا
  ۳.۵۳
  ۲,۸٠۳,۶۶۶ ۱۲,۶۴۱ ۱۲,۷۷۸ ۱۳,۲۴۶
 • شنفت نفت‌ پارس‌
  ۴.۸
  ۸۸,٠۷٠ ۴,۲۱۲ ۴,۳۸۲ ۴,۱۸۱
 • شیران س. صنایع‌شیمیایی‌ایران
  ٠.٠۵
  ۶۷۷,۲۸۷ ۳,۸۵۷ ۳,۸۷٠ ۳,۸۷۲
 • غبشهر صنعتی‌ بهشهر
  ۱.۶۶
  ۱,٠۴۸,۸۴۱ ۲,۷۳۷ ۲,۷۱۸ ۲,۷۶۴
 • غپینو پارس‌ مینو
  ۳.۶
  ۴۳,۲۱۷ ۳,۷٠۱ ۳,۵۸٠ ۳,۷۱۴
 • غچین کشت‌ و صنعت‌ چین‌ چین
  ۴.۹۹
  ۱۶۲,۴۵۵ ۷,۳۳۷ ۷,۳۳۷ ۶,۹۸۸
 • غدیس پاکدیس
  ۲
  ۵٠۶,۴۷٠ ۶,٠٠۵ ۵,۹۴٠ ۵,۸۲۳
 • غشاذر ‌پگاه‌آذربایجان‌غربی‌
  ۳.۹۴
  ۱,۱۷۱,۶۲۶ ۱,۷۸٠ ۱,۷۵۵ ۱,۸۲۷
 • غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان‌
  ٠.۲۶
  ۳۴۱,۲٠۴ ۳,۷۵٠ ۳,۷۵٠ ۳,۷۶٠
 • غشصفا شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان‌
  ۱.۴۲
  ۲,۱۹۴ ۶,۱۸۶ ۶,۱٠٠ ۶,۱۸۸
 • غشهد شهد ایران‌
  ۴.۳۶
  ۱,٠۴۸,۶۵۳ ۲,۵۷۴ ۲,۵۶۲ ۲,۶۷۹
 • غشهداب کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
  ٠.۳۳
  ۲,۲۲٠,۸۲۸ ۲,٠۸۹ ۲,٠۷۵ ۲,٠۸۲
 • غشوکو شوکو پارس
  ۲.۳۳
  ۱۲۵,۲۲۳ ۷,۳۷۹ ۷,۱۵٠ ۶,۹۸۷
 • غصینو صنعتی مینو
  ٠.٠۲
  ۷۸,۶٠۸ ۴,۸٠۶ ۴,۵۹۴ ۴,۵۹۵
 • غفارس شیر پاستوریزه پگاه فارس
  ۱
  ۸۳۱,۲۲۹ ۷,۱۱۲ ۷,۱۴٠ ۷,٠۶۹
 • غگرجی بیسکویت‌ گرجی‌
  ۴.۹۷
  ۲۲,۵٠٠ ۴,۱٠۸ ۴,۳٠۲ ۴,٠۹۸
 • غگل گلوکوزان‌
  ٠.۴۶
  ۵۳,٠۵۹ ۱۸,۱۷۷ ۱۸,۳۱۱ ۱۸,۳۹۷
 • غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
  ۱.۴۹
  ۱۶۶,۵۶٠ ۱۴,۵۸۹ ۱۴,۴٠۸ ۱۴,۶۲۷
 • غگلح گلوکوزان‌
  ٠.۸۱
  ۶,۵۹۱ ۱۳,۹۶۶ ۱۳,۷٠٠ ۱۳,۸۱۲
 • غگلستا شیر پاستوریزه پگاه گلستان
  ٠.۴۳
  ۲۶۳,۶۶۷ ۱٠,۶۵۷ ۱٠,۷۵٠ ۱٠,۷٠۳
 • غمارگ مارگارین‌
  ۲.۶۵
  ۳٠۸,۵۹۳ ۳,۵۸۹ ۳,۵۵۱ ۳,۶۴۸
 • غمهرا تولیدی‌مهرام‌
  ۱.٠۴
  ۹,٠۳۶ ۲۸,۷۱۳ ۲۸,۵٠٠ ۲۸,۸٠٠
 • غمینو شرکت صنایع غذایی مینو شرق
  ۱.۲۴
  ۲۸۹,۷۱۶ ۵,۳۱٠ ۵,۲۹۸ ۵,۳۶۵
 • غیوان کیوان
  ۹.۹۹
  ۱۶۶,۸۴۵ ۵,۴۴۶ ۵,۴۴۶ ۴,۹۵۱
 • فارس صنایع پتروشیمی خلیج فارس
  ٠.۵۵
  ۷۴۱,۹۵۷ ۴,۵۳۷ ۴,۵۵۵ ۴,۵۳٠
 • فاسمین کالسیمین‌
  ٠.۴۶
  ۲,۴۱۲,۹٠۷ ۳,۶۸۳ ۳,۶۷۴ ۳,۶۵۷
 • فباهنر مس‌ شهیدباهنر
  ۴.۹۹
  ۱,۹۵۴,۳٠۱ ۵,۶۴۷ ۵,۶۵۲ ۵,۳۸۳
 • فبیرا بسته‌ بندی‌ ایران‌
  ۹.۹۶
  ۱۴,۲۷۸ ۱,۴۵۷ ۱,۴۵۷ ۱,۳۲۵
 • فجام جام‌دارو
  ۴.۹۹
  ۴,٠۲۶ ۱٠,۵۱۲ ۱٠,٠۳٠ ۱٠,۵۵۷
 • فجر فولاد امیرکبیرکاشان
  ۲.۲۱
  ۵,۴٠۴ ۱٠,۸۴۳ ۱٠,۶۱۱ ۱٠,۸۵۱
 • فرابورس فرابورس ایران
  ۴.۹۶
  ۱٠۵,۷۱۵ ۳,٠۷۷ ۳,٠۸۴ ۲,۹۳۸
 • فراور فرآوری‌موادمعدنی‌ایران‌
  ۲.۹۵
  ۶۸۵,۲۵٠ ۹,٠۴۴ ۸,۶٠٠ ۸,۸۶۲
 • فروس فروسیلیس‌ ایران‌
  ۴.۹۹
  ۹۴۴,۵۳۸ ۳,۳۲۳ ۳,۳۲۳ ۳,۱۶۵
 • فسپا گروه‌صنعتی‌سپاهان‌
  ۳.۳۳
  ۴۳,۱٠٠ ۲,۸٠۲ ۲,۷۲۱ ۲,۸۱۵
 • فسدید لوله‌وتجهیزات‌ سدید
  ۹.۶۹
  ۱۳۷,٠۳۶ ۴,۳٠۶ ۴,۴٠٠ ۴,٠۱۱
 • فسرب ملی‌ سرب‌وروی‌ ایران‌
  ۱.۱۳
  ۱,۶۱۵,۳۴۱ ۲,۷۵۵ ۲,۷۵۲ ۲,۷۲۱
 • فلات گروه صنایع معادن فلات ایرانیان
  ۹.۹۷
  ۱,۲۸۷,۸٠۶ ۳,۱۷٠ ۳,۱۷۶ ۲,۸۸۸
 • فلامی لامیران
  ۲.۱۸
  ۶۸,٠۸۲ ۴,۶۳۶ ۴,۵۵۶ ۴,۶۵۸
 • فن اوا گروه فن آوا
  ۴.۶۹
  ۶٠,۷۷۹ ۳,٠۲۹ ۳,٠۳٠ ۲,۸۹۴
 • فن اواح گروه فن آوا
  ۸.۲
  ۴۱,۴۲٠ ۱,۵۶۸ ۱,۶۸۸ ۱,۵۶٠
 • فنرژی گسترش صنایع انرژی آذرآب
  ۶.۲۹
  ۵٠۵,۲٠۲ ۶,۲۶۸ ۵,۹۴٠ ۶,۳۳۹
 • فنوال نورد آلومینیوم‌
  ۴.۹۵
  ۹,۴۸۹,٠۸٠ ۱,۶٠۹ ۱,۶٠۹ ۱,۵۳۳
 • فوکا فولاد کاویان
  ۹.۹۷
  ۱۱۸,۴۴۱ ۱,۷۹۸ ۱,۸٠۸ ۱,۶۴۴
 • فولاد فولاد مبارکه اصفهان
  ۱.۴۳
  ۹۹,۶۱۸,۶۱۲ ۱,۶۱۷ ۱,۶۲۵ ۱,۶٠۲
 • قاسم قاسم ایران
  ۱.۳۴
  ۴٠۹,۴۲۱ ۴,٠۷۳ ۴,٠۸۳ ۴,٠۲۹
 • قپیرا فرآورده‌های‌غدایی‌وقندپیرانشهر
  ۱.۱۷
  ۴۸,٠۹۷ ۸,۱۶۵ ۸,۲٠٠ ۸,۱٠۵
 • قثابت قند ثابت‌ خراسان‌
  ۱.۹۳
  ۱,۶۳۵,۶۶۵ ۱,۷۹۹ ۱,۷۷٠ ۱,۸٠۵
 • قجام فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌
  ۳.۷۵
  ۱,٠٠۸,۵۵۷ ۲,۹۳۲ ۲,۹۳٠ ۲,۸۲۴
 • قچار فراوردههای غذایی وقند چهارمحال
  ۱.۵۳
  ۶۳۸,۹۴٠ ۶,٠۹۱ ۶,۲۱۵ ۶,۱۲۱
 • قشرین قند شیرین‌ خراسان‌
  ۴.۱۱
  ۱۶,۷۵۶ ۲۲,٠۹٠ ۲۱,۱٠۹ ۲۲,٠۱۵
 • قشکر شکرشاهرود
  ۱
  ۱,۲۶۱,۹۱۶ ۲,۳۸۷ ۲,۳۷٠ ۲,۳۹۴
 • قشهد شهد
  ۳.۶۷
  ۷۸,۶۶۹ ۸,٠۸۷ ۸,۱۲٠ ۸,۴۳٠
 • قصفها قنداصفهان‌
  ۲.۹۴
  ۲۹۲,۵٠۵ ۱٠,٠۵۳ ۱٠,۱٠٠ ۱٠,۴٠۷
 • قلرست قند لرستان‌
  ۴.۹
  ۱۹٠,۲۵۶ ۶,۵۱۲ ۶,۴۲٠ ۶,۷۵۱
 • قمرو قند مرودشت‌
  ۳.۷۹
  ۱۹۷,۵۱۴ ۴,۷۹۴ ۴,۷۶٠ ۴,۹۴۸
 • کابگن تولیدی و صنعتی آبگینه‌
  ۱٠
  ۲۴۵,٠۹۷ ۱,۱۵٠ ۱,۱۵۵ ۱,٠۵٠
 • کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر
  ۳.۵۶
  ۵,٠۹۸,۶۷٠ ۲,۶۹٠ ۲,۶۵۱ ۲,۷۴۹
 • کازرو پتروشیمی کازرون
  ٠.۲۸
  ۳۵,۳۶۳ ۱,۴۳۱ ۱,۴٠۲ ۱,۳۹۸
 • کالا۴ سایر اشخاص بورس کالای ایران
  ۴.۹۶
  ۶۳۸,۶۴٠ ۳,٠۱۵ ۳,٠۲۱ ۲,۸۷۸
 • کاما باما
  ٠.۷۷
  ۱,۵۱۵,۷۹۴ ۷,۳۶۵ ۷,۳٠۱ ۷,۳۵۸
 • کپارس کاشی‌ پارس‌
  ٠.۵۸
  ۵۹۹,۱۶۷ ۶,۸٠۳ ۶,۸٠٠ ۶,۸۴٠
 • کپرور فرآوری زغال سنگ پروده طبس
  ۳.۱
  ۲,۶۷۳,۲۳۹ ۵,۵۴۶ ۵,۴۷۱ ۵,۳٠۶
 • کپشیر پشم‌شیشه‌ایران‌
  ۴.۹۹
  ۱٠۴,۷٠۳ ۵,۳۸۵ ۵,۳۸۵ ۵,۱۲۹
 • کتوکا تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
  ٠.۶۸
  ۷۱,۱٠۱ ۳,۳۴۳ ۳,۳۲۵ ۳,۳۴۸
 • کتوکاح تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
  ۲.٠۸
  ۲٠۹,۸۹۴ ۱,۶۶۳ ۱,۶۴۵ ۱,۶۸٠
 • کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
  ٠.٠۶
  ۷,۱۹۹,۷۱۹ ۱,۴۶۹ ۱,۴۷٠ ۱,۴۶۹
 • کچادح معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
  ۹.۹۷
  ۵,۸۹۹,۹۱٠ ۴۸۲ ۴۹۶ ۴۵۱
 • کخاک صنایع‌خاک‌چینی‌ایران‌
  ۱.۴
  ۶,۱۲۸ ۱۳,٠۴۸ ۱۳,۲۱۹ ۱۳,٠۳۶
 • کدما معدنی‌ دماوند
  ۱.۹۱
  ۸٠,۱۲۵ ۱۴,۷٠٠ ۱۴,۵٠٠ ۱۴,۲۲۷
 • کرماشا صنایع پتروشیمی کرمانشاه
  ۲.۱۵
  ۵٠٠,۵۲۱ ۲,۴۸۲ ۲,۵٠۹ ۲,۴۵۶
 • کروی توسعه‌ معادن‌ روی‌ ایران‌
  ۱.۴۶
  ۱,۳۹۲,۹۹۷ ۲,۴٠۸ ۲,۴۲٠ ۲,۳۸۵
 • کساپا سایپاشیشه‌
  ۱.۲۸
  ۲۷۳,۵۵۳ ۲,٠۶٠ ۲,٠۴۵ ۲,٠۱۹
 • کساوه صنایع‌ کاشی‌ و سرامیک‌ سینا
  ۴.۹۹
  ۶۴٠,۹۱۶ ۲,۸۷۳ ۲,۹٠٠ ۲,۷۶۲
 • کسرام پارس‌ سرام‌
  ۳.۷۳
  ۲۲۶,۶۵۶ ۳,۵۲۴ ۳,۴۲۷ ۳,۵۶٠
 • کسعدی کاشی‌ سعدی‌
  ۱.۶۶
  ۳۴,۶۶۵ ۱,۸٠۶ ۱,۸۳۳ ۱,۸٠۳
 • کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌
  ۱۸.۳۴
  ۵,۴۱۸,۶۱۴ ۲,۹۳۲ ۲,۹۲۹ ۲,۴۷۵
 • کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس‌
  ۴.۱۹
  ۲,۴۵٠,۸۵۳ ۴,٠۸۳ ۴,٠۷٠ ۴,۲۴۸
 • کفرا فراورده‌ های‌ نسوزایران‌
  ۲.۵۹
  ۶۶۶,۴۷۶ ۳,۲۹٠ ۳,۲۶۱ ۳,۳۴۸
 • کگاز شیشه‌ و گاز
  ۱.۹۱
  ۶۷۳,۱۷۷ ۴,۶۴۲ ۴,۵۷٠ ۴,۶۵۹
 • کگل معدنی و صنعتی گل گهر
  ۲.۹۲
  ۱۶,۲٠۷,۱۶۴ ۲,۳٠۷ ۲,۳۲۲ ۲,۲۵۶
 • کلوند کاشی‌ الوند
  ۱.۱۳
  ۶۲۸,۶۶٠ ۲,۲۴۸ ۲,۲۵۵ ۲,۲۸۱
 • کهمدا شیشه‌ همدان‌
  ۴.۸۴
  ۸۶۷,۳۶۵ ۸,۵۴۷ ۸,۵۹۵ ۸,۱۹۸
 • کی بی سی شرکت کی بی سی
  ۴.۱
  ۵٠,۹۵۲ ۴,۴۶۲ ۴,۳۱۸ ۴,۵٠۳
 • کیمیا معدنی کیمیای زنجان گستران
  ۲.٠۴
  ۳۲۶,۳۲۵ ۱۲,۷۳۵ ۱۲,۸٠٠ ۱۲,۵۴۴
 • گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امید
  ٠.۷۲
  ۷۵۲,۱۸۹ ۹۸۴ ۹۷۱ ۹۶۴
 • لابسا آبسال‌
  ٠.۹۷
  ۹۹۵,۸۷۷ ۳,۳۵۳ ۳,۳۲۶ ۳,۲۹۴
 • لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان‌
  ۴.۹۶
  ۴٠۴,۸۳۴ ۳,۵۳۶ ۳,۵٠۶ ۳,۶۸۹
 • لپیام گسترش صنایع پیام
  ۴.۱۷
  ۱,۸۹۷,٠۸۹ ۱,۶۷۷ ۱,۶۷٠ ۱,۶٠۳
 • لخزر پارس‌ خزر
  ۱.۷۱
  ۴٠,۱۶۵ ۹,۸۵٠ ۹,۸٠٠ ۹,۹۷۱
 • لکما کارخانجات‌مخابراتی‌ایران‌
  ۹.۹۸
  ۳٠,۲۴٠,۶۸۷ ۶۹۲ ۷٠۵ ۶۴۱
 • ما بیمه ما
  ٠.٠۵
  ۱۸۷,۳۳۴ ۱,۷۶۳ ۱,۷۴۶ ۱,۷۴۷
 • مبین پتروشیمی مبین
  ٠.۴۹
  ۶,۸۸۹,۹۲٠ ۳,۶٠۲ ۳,۶۲٠ ۳,۶٠۲
 • مداران داده‌پردازی‌ایران‌
  ۴.۶۱
  ۱,۸۶۳,۳۴۴ ۵,٠۲۱ ۴,۹۸٠ ۵,۲۲۱
 • مرقام ایران‌ارقام‌
  ۴.۶۹
  ۱,٠۹۱,۵۴۲ ۶,۶۱۹ ۶,۵۳٠ ۶,۸۵۲
 • مفاخر توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی
  ۵.۷۵
  ۹۷٠,٠۴۷ ۴,۵۲۳ ۴,۵۲٠ ۴,۲۷۴
 • میدکو هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
  ۱.۴۳
  ۹۸۴,۵۲۲ ۱,۹۲۸ ۱,۹۱۹ ۱,۹۴۷
 • همراه شرکت ارتباطات سیار ایران
  ۱.٠۵
  ۵۷,۸٠۲ ۱۴,۹۹۷ ۱۴,۸۵٠ ۱۵,٠٠۸
 • همراهح شرکت ارتباطات سیار ایران
  ٠.۳۵
  ۲٠۴,٠۳٠ ۱۳,۳٠۶ ۱۳,۳٠۱ ۱۳,۳۴۸
 • واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند
  ۳.۱۵
  ۲,۳۴۷,۷۱۱ ۲,۳۸۲ ۲,۳۶۵ ۲,۴۴۲
 • واحصا احیاء صنایع خراسان
  ۹.۹۸
  ۵۱,۴٠۲ ۳,۴۵۶ ۳,۴۶۹ ۳,۱۵۴
 • واحیا م .صنایع و معادن احیاء سپاهان
  ۲.۲۸
  ۷۳۴,۴٠۹ ۶,۲۵۲ ۶,٠۳۱ ۶,۱۷۲
 • واذر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌آذربایجان‌
  ۴.۴۲
  ۱,۲۳۲ ۳,۹۹۹ ۴,۱۷۵ ۳,۹۹۸
 • وارس سرمایه گذاری ارس صبا
  ۷.۷۶
  ۶۴۹,۲۳۵ ۴,٠۵۷ ۴,٠٠۵ ۴,۳۴۲
 • والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌
  ٠.۳۲
  ۱۱۷,۸٠۳ ۳,٠۹۲ ۳,٠۸۲ ۳,٠۹۲
 • وامید گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
  ٠.۹۵
  ۱,۱٠۱,۳۸۳ ۱,۷۸۹ ۱,۸٠٠ ۱,۷۸۳
 • وانصار بانک انصار
  ٠.٠۹
  ۵۵۴,٠۴۷ ۲,۱۳۲ ۲,۱۳۳ ۲,۱۳۱
 • وایرا سرمایه گذاری صنایع ایران
  ٠.٠۸
  ۶۲,۱۳۸ ۱,۱۴۶ ۱,۱۴٠ ۱,۱۴۱
 • وایران لیزینگ ایرانیان
  ۴.۲
  ۲۶۷,٠۵۵ ۱,۸۶۳ ۱,۸۲۲ ۱,۹٠۲
 • وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
  ۱.۸۶
  ۲,۱۵٠,۹۹۴ ۱,۸٠۹ ۱,۷۹٠ ۱,۸۲۴
 • وبرق س.کارکنان صنعت برق زنجان وقزوی
  ۱۳.۶
  ۱۷۶,۲۲۷ ۴,۵۹۲ ۴,۷۲۶ ۴,۱۶٠
 • وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن‌
  ٠.۸۷
  ۱,۳۹۲,۶۸۷ ۱,٠۵۵ ۱,٠۴۲ ۱,٠۳۳
 • وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی‌
  ٠.۶۹
  ۳٠۵,۷۱۳ ۱,٠۱۸ ۱,٠۲٠ ۱,٠۱۳
 • وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌
  ۲.۶۵
  ۲,۸۲۷,۵۷۲ ۳,۷۷۵ ۳,۷۷۳ ۳,۸۷۶
 • وتوس توسعه‌شهری‌توس‌گستر
  ۴.۷۸
  ۱۱۹,٠۷۳ ۲,۵۱۸ ۲,۴۴۵ ۲,۵۶۸
 • وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی‌
  ۱.۵۳
  ۸۵۸,۳۲۶ ۱,۴۴۳ ۱,۴۵۵ ۱,۴۳۳
 • وتوصا سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران
  ٠.۶۸
  ۶,۱۴۵,۲۴۵ ۱,۴۶۴ ۱,۴۸٠ ۱,۴۷٠
 • وتوکا سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ‌
  ٠.۸۴
  ۲,۴۸۳,۲۸٠ ۱,۲۱۸ ۱,۱۹۹ ۱,۱۸۹
 • وثخوز سرمایه گذاری و توسعه خوزستان
  ۴.۷۱
  ۸۳,۶۶۱ ۳,۷۷۴ ۳,۶٠٠ ۳,۷۷۸
 • وثنو سرمایه گذاری ساختمانی نوین
  ۹.۲۸
  ۳,٠۴۶,۸۸۶ ۲,٠۷۷ ۲,٠۳۱ ۲,۲۳۹
 • وثوق سرمایه گذاری وثوق امین
  ۱.۹۱
  ۱۵۱,۶٠۹ ۲,٠۵۸ ۲,۱٠٠ ۲,۱۴۱
 • وجامی سرمایه گذاری جامی
  ۹.۹۶
  ۵,۴۵۱,٠٠۳ ۲,۲۲۴ ۲,۲۵۲ ۲,٠۴۸
 • وخارزم سرمایه گذاری خوارزمی
  ۲.۲۸
  ۲,۲۳۱,۴۱۶ ۷۸۴ ۷۶۹ ۷۸۷
 • ورنا سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌
  ۳.۲۹
  ۷,۳۲۳,۸۱۱ ۱,٠۹۹ ۱,٠۸۵ ۱,۱۲۲
 • وساخت سرمایه گذاری ساختمان ایران
  ۱.۱۹
  ۶,۳۷۱,۸۲۴ ۳,٠٠٠ ۲,۹۸٠ ۳,٠۱۶
 • وسبحان سرمایه گذاری سبحان
  ٠.۵۵
  ۵۲۲,۱٠۳ ۱,۲۴۲ ۱,۲۷۶ ۱,۲۶۹
 • وسپه سرمایه‌گذاری‌ سپه‌
  ٠.۲۵
  ۵۴۴,٠۳٠ ۱,۱۹۳ ۱,۱۸۹ ۱,۱۹۲
 • وسکاب سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان
  ٠.٠۸
  ۱,٠٠٠ ۱,۱۹۶ ۱,۱۹۷ ۱,۱۹۶
 • وسین بیمه سینا
  ۲.۳۴
  ۲,۴۲۸,٠۱۴ ۱,٠٠۴ ۱,٠٠٠ ۱,٠۲۴
 • وصنا ‌گروه‌صنایع‌بهشهرایران‌
  ۴.۱۳
  ۳۳۲,۲٠۲ ۱,۲٠٠ ۱,۲۳۵ ۱,۱۸۶
 • وصندوق سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
  ۲.۶۹
  ۴,۲۲۸,۸۴۱ ۱,۲۹۸ ۱,۲۹۵ ۱,۲۶۱
 • وصنعت سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌
  ۲.۶۶
  ۲۲۷,۷۸۱ ۱,٠۱۵ ۱,٠۴٠ ۱,٠۱۳
 • وصنعتح سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ ومعدن‌
  ۸.۹۵
  ۳,۷۸۱,۵۱۴ ۶۲ ۶۱ ۶۷
 • وغدیر سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ‌
  ۲.۱
  ۱,۹۳۳,۵۷٠ ۱,٠۹٠ ۱,٠۷۱ ۱,٠۹۴
 • وکادو تکادو
  ۱.۸۳
  ۴۸۵,۷۴۴ ۴,۹۲۹ ۴,۸٠۳ ۴,۸۹۳
 • ولبهمن شرکت بهمن لیزینگ
  ٠.۸۱
  ۲۲٠,۴۵٠ ۲,۳٠۱ ۲,۳٠۲ ۲,۳۲۱
 • ولساپا لیزینگ رایان‌ سایپا
  ۱.۳۳
  ۳,۹۸۷,۱۹۵ ۱,۴٠۸ ۱,۴٠۵ ۱,۴۲۴
 • ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن‌
  ٠
  ۵۹,٠۳۱ ۱,۵۳۶ ۱,۵۳۶ ۱,۵۳۶
 • ولملت واسپاری ملت
  ٠.۱۷
  ۹۳۷,۶۵۲ ۱,۱۶۸ ۱,۱۶٠ ۱,۱۶۲
 • ولیز لیزینگ‌ایران‌
  ۴.۹۶
  ۸۶۵,٠٠٠ ۱,۲۶۴ ۱,۲۶۸ ۱,۲٠۸
 • وملت سرمایه‌گذاری‌ملت‌
  ۲.٠۲
  ۲,۹۷۸,۳۲۶ ۸۲۸ ۸۲۴ ۸۴۱
 • ونفت سرمایه‌گذاری صنعت‌نفت‌‌
  ۲.۱۸
  ۱٠,۱۵۱,۱۱۶ ۱,۹٠٠ ۱,۸۷۲ ۱,۸۳۲
 • ونیکی سرمایه‌گذاری‌ ملی‌ایران‌
  ۱.۸۸
  ۱۴۳,۲۸۴ ۱,۴۸۵ ۱,۵۱۲ ۱,۴۸۴
 • وهور مدیریت انرژی امید تابان هور
  ۳.۵۱
  ۳۱۶,۲۸٠ ۱,۳۵٠ ۱,۳۸۵ ۱,۳۳۸
 • وهورح مدیریت انرژی امید تابان هور
  ۲.۴۸
  ۱۸۲,۸٠۷ ۳۲۳ ۳۳٠ ۳۲۲