شماره حساب‌های شرکت کارگزاری مفید

مشتری گرامی، لطفا از واگذاری چک به حساب کارگزاری مفید اکیدا خودداری کنید.

به هیچ وجه امکان شارژ حساب کاربری از این طریق وجود ندارد و مطابق با ضوابط، وجه حاصل از وصول چک به حساب صادرکننده آن برگشت داده می‌شود. کلیه عواقب ناشی از عدم توجه به این موضوع برعهده مشتری خواهد بود.

نوع حسابجامشعبههفت تیرکد شعبه63594
شماره شبا140120000000000250545315
شماره حساب250545315
نوع حسابجامشعبهبورسکد شعبه62059
شماره شبا120120000000000016710943
شماره حساب16710943
نوع حسابجاریشعبهکارکد شعبه110
شماره شبا870180000000000156350400
شماره حساب156350400
نوع حسابسپهرشعبهحافظکد شعبه1986
شماره شبا730190000000100840609000
شماره حساب0100840609000
نوع حسابجاریشعبههفت تیرکد شعبه247
شماره شبا870150000000247800867574
شماره حساب247800867574
نوع حسابجاریشعبهسی‌تیرکد شعبه849
شماره شبا680560084904000700200001
شماره حساب849-40-700200-1
نوع حسابجاریشعبهحافظکد شعبه0106
شماره شبا130550010600200069216001
شماره حساب106-2-69216-1
نوع حسابجاریشعبهکریم‌خانکد شعبه4-1007
شماره شبا40054010070211002609102
شماره حساب010002609102
نوع حسابجاریشعبههفت تیرکد شعبه207
شماره شبا950570020701100240721001
شماره حساب207-11-240721-1

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری پیشتاز

شماره شبا030120020000005802399850
شماره حساب5802399850
شماره شبا47057002708101511111101
شماره حساب270-810015111111-1

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ممتاز

شماره شبا030120020000005801973401
شماره حساب5801973401
شماره شبا35057002078101522222201
شماره حساب270-810015222222-1

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره شبا690120020000005802352684
شماره حساب5802352684
شماره شبا84057002078101566666601
شماره حساب270-8100-15666666-1

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره شبا940120020000004491619461
شماره حساب4491619461
شماره شبا60057002078101588888801
شماره حساب207-8100-15888888-1

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

شماره شبا560120020000008298064948
شماره حساب8298064948
شماره شبا2305700207810153333331
شماره حساب237-8100-15333333-1