شماره حساب‌های شرکت کارگزاری مفید

مشتری گرامی، لطفا از واگذاری چک به حساب کارگزاری مفید اکیدا خودداری کنید.

به هیچ وجه امکان شارژ حساب کاربری از این طریق وجود ندارد و مطابق با ضوابط، وجه حاصل از وصول چک به حساب صادرکننده آن برگشت داده می‌شود. کلیه عواقب ناشی از عدم توجه به این موضوع برعهده مشتری خواهد بود.

نوع حسابجامشعبههفت تیرکد شعبه63594
شماره شبا140120000000000250545315
شماره حساب250545315
نوع حسابجامشعبهبورسکد شعبه62059
شماره شبا120120000000000016710943
شماره حساب16710943
نوع حسابجاریشعبهکارکد شعبه110
شماره شبا870180000000000156350400
شماره حساب156350400
نوع حسابسپهرشعبهحافظکد شعبه1986
شماره شبا730190000000100840609000
شماره حساب0100840609000
نوع حسابجاریشعبههفت تیرکد شعبه247
شماره شبا870150000000247800867574
شماره حساب247800867574
نوع حسابجاریشعبهسی‌تیرکد شعبه849
شماره شبا680560084904000700200001
شماره حساب849-40-700200-1
نوع حسابجاریشعبهحافظکد شعبه0106
شماره شبا130550010600200069216001
شماره حساب106-2-69216-1
نوع حسابجاریشعبهکریم‌خانکد شعبه4-1007
شماره شبا400540100702110026091002
شماره حساب00100026091002
نوع حسابجاریشعبههفت تیرکد شعبه207
شماره شبا950570020701100240721001
شماره حساب207-11-240721-1

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری پیشتاز

شماره شبا030120020000005802399850
شماره حساب5802399850
شماره شبا470570020781015111111101
شماره حساب207-8100-15111111-1
شماره شبا070780100910810707074685
شماره حساب1009-10-810-707074685

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ممتاز

شماره شبا320120020000005801973401
شماره حساب5801973401
شماره شبا350570020781015222222101
شماره حساب207-8100-15222222-1
شماره شبا770780100910810707074686
شماره حساب1009-10-810-707074686

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره شبا690120020000005802352684
شماره حساب5802352684
شماره شبا840570020781015666666101
شماره حساب207-8100-15666666-1
شماره شبا230780100910810707074688
شماره حساب1009-10-810-707074688

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره شبا940120020000004491619461
شماره حساب4491619461
شماره شبا600570020781015888888101
شماره حساب207-8100-15888888-1
شماره شبا500780100910810707074687
شماره حساب1009-10-810-707074687

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

شماره شبا560120020000008298064948
شماره حساب8298064948
شماره شبا230570020781015333333101
شماره حساب2078100153333330
شماره شبا880780100910810707073712
شماره حساب1009-10-810-707073712

شماره حساب صندوق سرمایه‌‌گذاری تضمین

شماره شبا970780100910810707074811
شماره حساب100910810707074000

شماره حساب صندوق سرمایه‌‌گذاری توان

شماره شبا870570020781016222222101
شماره حساب207.8100.16222222.1
شماره شبا890780100910810707074858
شماره حساب100910810707074000

شماره حساب عملیاتی کارگزاری مفید مربوط به واریزی وجوه مشتریان بورس انرژی

شماره شبا320120000000004820202090
شماره حساب4820202090
مرکز خدمات پشتیبانی و تماس مفید۲۴ ساعته در ۷ روز هفته
021-8700
phone