شماره حساب های کارگزاری مفید

شماره حساب‌های شرکت کارگزاری مفید

نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
جام هفت‌تیر ۶۳۵۹۴ ۲۵۰۵۴۵۳۱۵ IR۱۴۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۰۵۴۵۳۱۵
جام بورس‌ ۶۲۰۵۹ ۱۶۷۱۰۹۴۳ IR۱۲۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۷۱۰۹۴۳
نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
جاری کار ۱۱۰ ۱۵۶۳۵۰۴۰۰ IR۸۷۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۵۶۳۵۰۴۰۰
نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
سپهر حافظ ۱۹۸۶ ۰۱۰۰۸۴۰۶۰۹۰۰۰ IR۷۳۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۸۴۰۶۰۹۰۰۰
نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
جاری هفت‌تیر ۲۴۷ ۲۴۷۸۰۰۸۶۷۵۷۴ IR۸۷۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۲۴۷۸۰۰۸۶۷۵۷۴
نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
جاری سی‌تیر ۸۴۹ ۸۴۹-۴۰-۷۰۰۲۰۰-۱ IR۶۸۰۵۶۰۰۸۴۹۰۴۰۰۰۷۰۰۲۰۰۰۰۱
نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
جاری حافظ ۰۱۰۶ ۱۰۶-۲-۶۹۲۱۶-۱ IR۱۳۰۵۵۰۰۱۰۶۰۰۲۰۰۰۶۹۲۱۶۰۰۱
نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
جاری کریم‌خان ۴-۱۰۰۷ ۰۱۰۰۰۲۶۰۹۱۰۰۲ IR۴۰۰۵۴۰۱۰۰۷۰۲۱۱۰۰۲۶۰۹۱۰۰۲
نوع حساب شعبه کد شعبه شماره حساب شبا
جاری هفت‌تیر ۲۰۷ ۲۰۷-۱۱-۲۴۰۷۲۱-۱ IR۹۵۰۵۷۰۰۲۰۷۰۱۱۰۰۲۴۰۷۲۱۰۰۱

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز

شماره حساب صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز www.fundsite.emofid.com

شماره حساب شبا
۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰ IR۰۳۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۵۸۰۲۳۹۹۸۵۰

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ممتاز

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ممتاز www.momtazfund.com

شماره حساب شبا
۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱ IR۳۲۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره حساب صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو www.pishrofund.com

شماره حساب شبا
۵۸۰۲۳۵۲۶۸۴ IR۶۹۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۵۸۰۲۳۵۲۶۸۴

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره حساب صندوق سرمایه گذاری مشترک امید توسعه www.omid-fund.com

شماره حساب شبا
۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱ IR۹۴۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۴۴۹۱۶۱۹۴۶۱

شماره حساب صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید

شماره حساب صندوق سرمایه گذاری ثابت نامی مفید www.namifund.com

شماره حساب شبا
۸۳۲۳۲۴۸۲۵۱ IR۷۰ ۰۱۲۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۸۳۲۳ ۲۴۸۲ ۵۱