۳ روش خروج از موقعیت خرید در قراردادهای اختیار معامله

۳ روش خروج از موقعیت خرید در قراردادهای اختیار معامله
مقاله مبتدی
3346

اختیار معامله، اوراق بهاداری است که به موجب آن فروشنده متعهد می‌شود در صورت درخواست خریدار، تعداد مشخصی از دارایی موضوع قرارداد را به قیمت اعمال، معامله کند. خریدار اوراق می‌تواند در زمان یا زمان های معینی در آینده طبق مشخصات قرارداد، قرارداد را اعمال کند.

دارنده موقعیت خرید اختیار معامله می‌تواند به یکی از سه روش زیر از قرارداد خارج شود:

  1. موقعیت خود را ببندد.
  2. از حق خود اســتفاده کند.
  3. از حق خود اسـتفاده نکند.

الف) دارنده موقعیت خرید اختیار معامله می‌تواند به یکی از سه روش زیر از قرارداد خارج شود:

  • موقعیت خود را ببندد: خریدار قرارداد اختیار، چون قبلا یک قرارداد را خریده، پس می‌تواند با فروش عین آن قرارداد به شخص دیگر، موقعیت باز خود را بسته و از بازار خارج می‌شود
  • از حق خود استفاده کند: خریدار قرارداد اختیار می‌تواند از حق خود برای فروش یا خرید کالا استفاده کرده و قرارداد را اعمال کند. اعمال براساس اختیار معامله اروپایی در تاریخ سررســید ممکن خواهد بود.
  • از حق خود اســتفاده نکند: خریدار قرارداد اختیار درصورتی‌که اســتفاده از حق اختیار به سودش نباشد، در تاریخ سررسید از حق خود استفاده نخواهد کرد و خودبه‌خود قرارداد باطل خواهد شد.

ب) دارنده موقعیت فروش اختیار معامله نیز چون به‌عنوان فروشنده در قرارداد شــرکت کرده اســت در طول دوره معاملاتی و تا قبل از سررسید می‌تواند قرارداد را به شخص دیگری واگذار کند، یعنی موقعیت معکوس اخذ کند، موقعیت خود را ببندد و از بازار خارج شود.