محافظت از محیط زیست، اولویت کارگزاری مفید

محافظت از محیط زیست، اولویت کارگزاری مفید

۱۸ اسفند ۱۳۹۹

کارگزاری مفید به عنوان کارگزاری سبز، اقدامات و فعالیت‌های خود را با پیوست زیست محیطی، در دستور کار قرار می‌دهد. بر همین اساس در سال جاری با حذف کاغذ در فرایند ثبت نام و انعقاد قرارداد، کمک قابل توجهی به جلوگیری از قطع درختان شده است. این مسیر از ده سال قبل با راه‌اندازی معاملات اینترنتی آغاز شده است.

عمل به مسئولیت‌های اجتماعی و پاسداری از محیط زیست، از سال ۱۳۸۴ با ایجاد بستر معاملات اینترنتی برای اولین بار در ایران، از سوی کارگزاری مفید شکل تازه‌ای به خود گرفت. این اقدام تاثیرگذار در معاملات بازار سرمایه، گام بزرگی در جهت مقابله با قطع درختان و حفظ محیط زیست محسوب می‌شود.

محاسبات نشان می‌دهد با توجه به حجم معاملات، تاکنون از قطع ۱۰هزار درخت جلوگیری شده است. با این برآورد، حذف کاغذ از معاملات طی ۱۵ سال گذشته و ثبت نام الکترونیکی در سال جاری، خطر نابودی ۱۰۰ هکتار جنگل را دفع کرده است.

کارگزاری مفید در سال جاری از طریق همکاری با موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در مهمترین پروژه حفاظت از گونه‌های در حال انقراض طبیعت ایران نیز مشارکت کرد.

کارگزاری مفید همکاری با این موسسه تحقیقاتی را با اهدای گواهی سرپرستی بذر از گونه‌های گیاهی در حال انقراض به فعالان حوزه خبر و روابط عمومی، آغاز کرد.

حمایت مالی از منابع طبیعی و محیط زیست در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی برای بنگاه‌های اقتصادی در دنیا شناخته می‌شود. همکاری و حمایت از بانک ژن منابع طبیعی ایران که با هزینه‌های قابل توجه به نگهداری و پرورش بذر از گونه‌های گیاهی طبیعت ایران می‌پردازد، به عنوان بخشی از سیاست‌های کارگزاری مفید در عمل به مسئولیت اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

بانک ژن منابع طبیعی ایران بیش از ۳۵۰۰ گونه گیاهی منابع طبیعی ایران را در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران نگهداری می‌کند. قبول سرپرستی بذر از میان این گونه‌های گیاهی، کمک به حفظ طبیعت ایران برای نسل‌های آینده محسوب می‌شود.